سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380424080 (فعال)
0
افراد
6
آگهی‌ها
27003
شماره ثبت
1385/5/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13392314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ و برابر نامه شماره xxx/xxx/xxx مورخ ۱۹/۱/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: مشهد خیابان سلمان فارسی بین سلمان ۴ و تقاطع کلاهدوز پلاک ۹۹ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571261
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ و نامه شماره xxx۱/xxx۶۰,xxx مورخ ۸/۹/xxx۴ سازمان میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای احیاء صنایع خراسان بنمایندگی آقای عباس صفوی شاملو و شرکت عدل گستر به نمایندگی آقای غلامرضا جوانشیرو شرکت تجارت سبز به نمایندگی آقای مهدی روشن روان یزدی و شرکت احیاء صنایع خراسان شمالی به نمایندگی آقای رضا کاظمی و شرکت احیاء صنایع خراسان جنوبی به نمایندگی آقای محمد قبول بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ آقای حمید ثابت بیرجندی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مخیران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ و نامه شماره xxx۱/xxx۶۰,xxx مورخ ۸/۹/xxx۴ سازمان میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفوی شاملو به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی روشن روان یزدی به نمایندگی از شرکت بین الملل تجارت سبز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جوانشیر به نمایندگی از شرکت عدل گستر توس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رضا کاظمی به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان شمالی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدقبول به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان جنوبی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز سهامی عام شماره ثبت ۲۷۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: جعفر حسین زاده ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روشن روان یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا نعیمی بسمت مدیرعامل و محسن ارجمند بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی پیرایش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399466
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز سهامی عام شماره ثبت ۲۷۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکتهای احیاء صنایع خراسان بنمایندگی آقای جعفر حسین زاده ملکی ـ شرکت عدل گستر به نمایندگی آقای حمیدرضا نعیمی ـ شرکت تجارت سبز به نمایندگی آقای مهدی پیرایش ـ شرکت صبا ابریشم بنمایندگی آقای مهدی روشن روان یزدی ـ شرکت احیاء سبزدانه خراسان بنمایندگی آقای محسن ارجمند بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای علی مودودی بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید ثابت بیرجندی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646987
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین‌المللی پردیس شاندیز (سهامی ‌عام) بشماره ثبت ۲۷۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی ‌عادی مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت آقایان جواد بارویی و حمید ثابت بیرجندی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و شرکت احیاء صنایع خراسان به نمایندگی آقای محسن ارجمند و شرکت توسعه بین‌الملل تجارت سبز به نمایندگی آقای حامد ابریشمی ‌و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن عدل گستر بنمایندگی آقای مهدی الهی شرکت احیاء سبزدانه به نمایندگی آقای حمیدرضا نعیمی ‌و شرکت صبا ابریشم توس به نمایندگی آقای جلال‌پور بافرانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ آقای محسن ارجمند بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد ابریشمی‌بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نعیمی ‌بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادهای شرکت باامضاء ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات