سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380421244 (فعال)
8
افراد
31
آگهی‌ها
26715
شماره ثبت
1385/4/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14456793
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۲۷/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردیدند . صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردید : شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411805
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خطیب زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بجای آقای ابوالفضل مهران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ جهت عضویت در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مقدوری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صادقی گلمکانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل مهران کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای غفور خرامهر کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جواد جمالی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجید توتونچی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم شرکت. اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. ب سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت بمدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ۲ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ۳ شرکت مهندسین مشار سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ۴ شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل مهران به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۹/xxx۵ انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584615
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490167
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ و نامه شمار ـ xxx xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برصدور اجازه انتشار پذیره نویسی و نامه شمارهxxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۸/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سرمایه مربوطه و با توجه به آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد و قدس مورخ ۲۶/۷/۹۴ در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی شماره xxx۳/xxx۲ مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ بانک مسکن شعبه مرکزی مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۹به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال از محل مطالبات سهامداران و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال از محل سود انباشته، هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۵ اصلاحی:سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxxسهم xxx/۱ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسماعیل امیرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقای مهدی امیرآبادی زاده به شماره xxxxxxxxx۱ تحت عنوان نماینده بانک دی برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418400
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مقدوری به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای احمد صادقی گلمکانی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای جعفر آقاملائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی امیر آبادی زاده به نمایندگی از شرکت بانک دی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی ذاکرالحسینی به سمت مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051355
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۹/xxx۳ شرکت مذکور،نوع حقوقی شرکت به جای سهامی عام اشتباها سهامی خاص درج شده است که بدینوسیله اصلاح میشود.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741044
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه های کثیرالانتشارخراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ انتخاب گردید. ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. ۴ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت مهندسین مشاورسرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت بانک دی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲، سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱، سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به نمایندگی آقای مهدی ذاکرالحسینی، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به نمایندگی آقای ابوالفضل افشاری، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جعفر آقا ملائی، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد جاودان، صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی پس انداز کارکنان بانک ها به نمایندگی آقای محمد مقدوری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ آقای احمد جاودان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787138
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱، سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به نمایندگی آقای مهدی ذاکرالحسینی، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به نمایندگی آقای ابوالفضل افشاری، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جعفر آقا ملائی، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد جاودان، صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی پس انداز کارکنان بانک‌ها به نمایندگی آقای محمد مقدوری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ آقای احمد جاودان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور آقای جعفر آقاملائی بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و آقای محمد مقدوری بعنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن و آقای ابوالفضل افشاری بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ در هیئت مدیره معرفی گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور آقای جعفر آقاملائی بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و آقای محمد مقدوری بعنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن و آقای ابوالفضل افشاری بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ در هیئت مدیره معرفی گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156083
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ شرکت مزبور کلیه اوراق و قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای امیرعباس صفاتی معاون مالی و اداری با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589244
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور آقای احمد جاودان بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن سهامی خاص بجای آقای حسین زارع به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس صفاتی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بجای آقای رضا اثنی عشری نامغی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکر الحسینی بنایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و آقای هادی فنونی بنمایندگی از شرکت پارس مسکن تهران سهامی خاص سرمایه گذاری مسکن تهران سابق به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید ظریف ثاقب اکبر پور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد .

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072393
آگهی تغییرات شرکت پارس مسکن شمالشرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ شرکت مزبور مرکز اصلی در مشهد به خیابان کوهسنگی ـ نبش کوهسنگی ۱۵ـ مجتمع تجاری مسکونی کوهسنگی انتقال یافت.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791051
آگهی تغییرات در شرکت پارس مسکن شمالشرق سهامی‌ عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۹۰ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲/۶/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۹/ن۳۲/۹۰ مورخ ۲۸/۶/۹۰ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت از پارس مسکن شمالشرق به سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893901
آگهی تبدیل نوع شرکت در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور، برابر مجوز شماره xxx۳/۳۲/۹۰ مورخ ۱۰/۳/۹۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۲/۲/۹۰ نام شرکت به «پارس مسکن شمال شرق» تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. همچنین نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید مفاد اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

الف) نام و شماره ثبت شرکت:‌شرکت پارس مسکن شمال‌شرق (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت xxx۱۵

ب) موضوع شرکت «۱ ـ مطالعه، طراحی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی در بخش عمران و شهرسازی اعم از ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، تورستی و گردشگری، راه، آب و تاسیسات، تونل، بندر و هرگونه ابنیه شامل زیرساخت‌ها و روبنایی ۲ـ مدیریت، نظارت و احداث کلیه طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی در موارد فوق‌الذکر ۳ـ تهیه غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان جهت ایجاد واحدهای ساختمانی از قبیل احداث شهر و شهرک و هر نوع ابنیه در زمینه‌های فوق‌الذکر و واگذاری و فروش واحدها و ساختمان‌ها و تاسیسات احداثی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت فروش قطعی یا به هر طریق دیگر و معاوضه زمین با زمین یا مستغلات و هر نوع فعالیت در این زمینه به منظور احداث مجتمع‌های مسکونی ۴ـ تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، ترانزیت، صادرات و واردات کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات و لوازم و وسایل و مصالح ساختمانی و کارگاهی در ارتباط با اهداف و موضوع شرکت ۵ـ جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی با آنان جهت انجام فعالیت‌های شرکت ۶ـ اخذ هرگونه تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت درخصوص موضوع فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی یا خرید سهام در داخل و یا خارج از کشور جهت شرکت و عنداللزوم فروش آن ۷ـ صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و عقد هرنوع قرارداد، توافق‌نامه و تفاهم‌نامه بین‌المللی جهت انجام فعالیت‌های ساختمانی و ایجاد و توسعه و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و شهرسازی در زمینه‌های فوق‌الذکر ۸ـ به‌طور کلی انجام کلیه عملیات بازرگانی، تولیدی صنعتی، تجاری، فنی، اجرایی مالی و اداری داخل یا خارج از کشور مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت و ایجاد تأسیس هر نوع شرکت، شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور یا انحلال آنها»

ج) مرکز اصلی شرکت مشهد ـ بلوار مدرس ـ روبه‌روی بنیاد شهید ـ نبش فلکه سراب ـ مجتمع تجاری مدرس ـ پارس مسکن شمال‌شرق

د) شعب شرکت:‌شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

هـ ) سرمایه شرکت: سرمایه شرکت به مبلغ سیصدمیلیارد ریال می‌باشد که تماما توسط مؤسسین به شرح ذیل تأدیه شده است مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ ۱/۷/۸۵ نقدا به حساب جاری xxx بانک مسکن شعبه مرکزی واریز و مبلغ نودونه میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال طی سند حسابداری شماره xxx مورخ ۱/۳/۸۶ و دویست‌میلیارد ریال طی سند حسابداری xxx مورخ ۸/۹/۸۹ از محل مطالبات حال شده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌عام) تأمین گردیده است.

و) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد.

د) هویت کامل اعضاء هیأت‌مدیره: آقای مهدی ذاکرالحسینی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌خاص) به سمت عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل ـ آقای حسین زارعی نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌خاص) به سمت رئیس هیأت‌مدیره ـ‌آقای رضا اثنی‌عشری نامقی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی‌خاص) به سمت نائب‌رئیس هیأت‌مدیره ـ آقای هادی فنونی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تهران (سهامی‌خاص) به سمت عضو هیأت‌مدیره ـ آقای ظریف ثاقب اکبرپور نماینده شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌خاص) به سمت عضو هیأت‌مدیره

ح) شرایط حضور و حق رأی: طبق قانون تجارت

ط) مقررات تقسیم سود: طبق قانون تجارت و قانون سازمان بورس و اوراق بهادار منتهی به ۲۱/۶/۸۸

ی) مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: مبلغ دیون شرکت طبق ترازنامه سال مالی هشتادونه xxx/xxx میلیون ریال و طبق ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ (xxx/xxx) ‌میلیون ریال می‌باشد و شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.

ک) روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده‌اند. اساسنامه شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم و تبدیل شرکت و همچنین دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌‌مندان آماده می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای مهدی ذاکرالحسینی از سمت ریاست هیئت مدیره، آقای حسین زارعی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اثنی عشری نامقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان هادی فنونی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) و وحید ظریف ثاقب اکبرپور به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ منصوب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332812
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیات مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922028
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۹/۸۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است.

رئیس ثبت اسناد املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای مهدی ذاکرالحسینی از سمت ریاست هیئت مدیره، آقای حسین زارعی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اثنی عشری نامقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان هادی فنونی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) و وحید ظریف ثاقب اکبرپور به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ منصوب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840269
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10347999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
مستند به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۸ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت , صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ شامل ترازنامه حساب سود و زیان , جریان وجوه نقد به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات