پنج دره ارغوان طرقبه

شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380415262 (فعال)
14
افراد
9
آگهی‌ها
26111
شماره ثبت
1385/1/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13294661
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ وبرابر نامه xxx۲۱ , xxx , xxx مورخ ۰۲/۱۱/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شهرداری طرقبه (با نمایندگی آقای وحید سماکار) ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی لری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رجب زاده مقدم طرقبه ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی چاوشان طرقبه ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین جوانبخت طرقبه ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رضا زمانی منفرد ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای عباس طاهونچی طرقبه ک. م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد مبین سهیلی زاده ک. م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حبیب اباذری طرقبه ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) - شرکت مشارکتهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه طرقبه (با نمایندگی آقای سید مهدی حسینی) ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۰۴/۹۶ تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294664
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ وبرابر نامه xxx۲۱ , xxx , xxx مورخ ۰۲/۱۱/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۰۴/۹۶ انتخاب شدند. ۱ - شهرداری طرقبه با نمایندگی وحید سماکار ک. م xxxxxxxxx۱ ۲ - مهدی لری ک. م xxxxxxxxx۱ ۳ – محمد رجب زاده مقدم طرقبه ک. م xxxxxxxxx۶ ۴ – محمد مبین سهیلی زاده ک. م xxxxxxxxx۳ ۵ - حسین جوانبخت طرقبه ک. م xxxxxxxxx۴ ۶ - مهدی چاوشان طرقبه ک. م xxxxxxxxx۷ ۷ - عباس طاهونچی طرقبه ک. م xxxxxxxxx۳ ۸ - رضا زمانی منفرد ک. م xxxxxxxxx۷ ۹ - شرکت مشارکتهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه طرقبه با نمایندگی سید مهدی حسینی ک. م xxxxxxxxx۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یک سال مالی تعیین شدند: شرکت حسابداری وحسابرسی یاران پویا به شماره ثبت xxx۰۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx ۱۰ به عنوان بازرس اصلی آقای مرتضی دادخواهی قاسم آبادی ک. م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321809
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- شهرداری طرقبه( با نمایندگی آقای علیرضا خادم پیر) به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۰ - آقای محمد غلامی طرقبه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ -آقای وحید سماکار به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ -آقای مهدی چاوشان طرقبه به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۷ -آقای حسین جوانبخت طرقبه به سمت عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۴ - آقای رضا زمانی منفرد به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۷ -آقای عباس طاهونچی طرقبه به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ - آقای جواد عابدینی طرقبه به سمت عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۱ -آقای حبیب اباذری طرقبه به سمت مدیرعامل( خارج از اعضای هیئت مدیره) کدملی xxxxxxxxx۸ - شرکت مشارکتهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه طرقبه(با نمایندگی آقای سید مهدی حسینی) به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321804
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- شهرداری طرقبه با نمایندگی علیرضا خادم پیربه کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد غلامی طرقبه کدملی xxxxxxxxx۳ جواد عابدینی طرقبه کدملی xxxxxxxxx۱ وحید سماکار کدملی xxxxxxxxx۱ حسین جوانبخت طرقبه کدملی xxxxxxxxx۴ مهدی چاوشان طرقبه کدملی xxxxxxxxx۷ و عباس طاهونچی طرقبه کدملی xxxxxxxxx۳ و رضا زمانی منفرد کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت مشارکتهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه طرقبه با نمایندگی سید مهدی حسینی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - شرکت حسابداری و حسابرسی یاران پویا به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی دادخواهی قاسم آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321797
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد سهام از xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام به xxx ,xxx سهم xxx ریالی با نام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۵ اصلاحی اساسنامه:سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx ,xxx سهم xxx ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616334
آگهی تبدیل نوع شرکت پنج دره ارغوان طرقبه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۰ شرکت مزبور، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مفاد اعلامیه تبدیل نوع شرکت بشرح ذیل می‌باشد:

۱‌ـ نام شرکت و شماره ثبت: شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۱۱ مشهد.

۲‌ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه کلیه امور پشتیبانی در امر کشاورزی که قابل واگذاری به بخش خصوصی باشد و همچنین سرمایه‌گذاری در کلیه امور مربوط به صنایع وابسته به کشاورزی و تشکیل هسته‌های تحقیقاتی و همکاری با موسسات و شرکت‌های گردشگری و توریستی و مسافرتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه توسعه گردشگری و توریستی، احداث سد و بنا و احیای اراضی و باغات و مراتع و اشجار جهت به‌آوری علوم و ساخت بناهای توریستی و آماده‌سازی اماکن و اراضی جهت بهره‌وری بیشتر و کلیه اموری که در راستای اهداف شرکت باشد.

۳‌ـ مرکز اصلی شرکت: طرقبه، خیابان صاحب‌الزمان، مقابل مسجد جامع طرقبه، ساختمان مرکز تجاری شهرداری، طبقه منهای یک، شماره ۷ و ۸ شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۴‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۵‌ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تمامی آن بصورت نقدی پرداخت گردیده است و شرکت فاقد سهام بی‌نام و ممتاز می‌باشد.

۶‌ـ هویت کامل اعضای هیئت مدیره: مهدی چاوشان طرقبه فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه xxx۱ صادره مشهد بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس طاهونچی طرقبه فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه xxx۹ صادره مشهد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حبیب اباذری طرقبه فرزند عباس بشماره شناسنامه xxx صادره چناران بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، علی اصغر لیودانی طرقبه فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ۲۸ صادره مشهد بسمت عضو هیئت مدیره، حسین جوانبخت طرقبه فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ۱۴ صادره مشهد بسمت عضو هیئت مدیره،‌رضا زمانی منفرد فرزند غلامرضا بشماره شناسنامه xxx۶۶ صادره مشهد بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۱ انتخاب شده‌اند و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد گلمکانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند.

۷‌ـ شرایط حضور و حق رأی‌ صاحبان سهام: در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام می‌توانند شخصاً یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت حضور بهم رسانند، هر سهامدار برای هر یک سهم حق یک رأی خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم، حق حضور در جلسه مجمع را خواهند داشت.

۸‌ـ مقررات تقسیم سود: تقسیم سود هر سال در دو ماهه ابتدای سال بعد می‌باشد. همچنین تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه، بین صاحبان سهام الزامی است. از سود خالص شرکت پس از رفع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده xxx بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود و هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.

۹‌ـ مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: سرمایه شرکت بطور کامل بحساب بانکی شرکت واریز و شرکت فاقد هر گونه دین و بدهی می‌باشد و هیچ سند یا دینی توسط شرکت ضمانت نشده است و دارایی شرکت برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۱۰‌ـ روزنامه‌های خراسان و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده‌اند. لازم به توضیح است که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن که به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده است موضوع ماده xxx ل.ا.ق.ت در مرجع ثبت شرکت‌ها و همچنین مرکز اصلی شرکت برای مطالعه علاقه‌مندان آماده می‌باشد. در این آگهی علاوه بر روزنامه رسمی کشور و روزنامه خراسان و رسالت در روزنامه کثیرالانتشار حمایت نیز جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961457
آگهی تغییرات در شرکت پنج دره ارغوان طرقبه(سهامی ‌خاص) به ‌شماره ثبت‌۲۶۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۸۸ و ۸۹ شرکت فوق، با توجه به استعفای بازرس اصلی و علی‌البدل، موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد گلمکانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020989
آگهی افزایش سرمایه در شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (سهامی ‌خاص) به ‌شماره ثبت‌۲۶۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال از طریق افزایش تعداد سهام از xxx سهم به xxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت. و همچنین نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به نشانی طرقبه، خیابان صاحب‌الزمان، مقابل مسجد جامع، ساختمان مرکز تجاری شهرداری، طبقه منهای یک، شماره ۹ و ۱۰ تغییر یافت و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره xxx۹/xxx۱۹ مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ بانک کشاورزی شعبه طرقبه مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به حساب سپرده مخصوص هیات‌مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9986814
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۷، آقایان محمد سهرابی‌نیا و محسن افشاریان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و آقایان حبیب‌ اباذری‌طرقبه، عباس طاهونچی‌‌طرقبه، مهدی چاوشان‌طرقبه، علی‌اصغر لیودانی، حسین جوانبخت طرقبه، رضا زمانی‌منفرد و مهدی باقری‌مقدم بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ آقای مهدی چاوشان‌طرقبه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس طاهونچی‌طرقبه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌ اباذری‌طرقبه بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات