سرمایه گذاری کوه نور

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380410842 (فعال)
1
افراد
29
آگهی‌ها
25662
شماره ثبت
1384/11/17
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری کوه نور

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری کوه نور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14798274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۸ و نامه شماره xxx۰۷,xxx مورخ ۵/۶/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیررا به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۲ و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴ برای مدت یکسال (برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۹) انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374740
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۱/xxx مورخ ۱۳/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - ماده ۴۲ و ۶۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲- ماده ۶۶ به شرح صورتجلسه به اساسنامه شرکت الحاق گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347594
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۱,xxx مورخ ۱۳/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴ برای مدت یکسال (برای سال منتهی به ۳۱/۳/۹۸) انتخاب گردید ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۵,xxx مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت معدن خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ (عضو علی البدل هیئت مدیره) به نمایندگی آقای مسعود قبولی خوشرو کدملی xxxxxxxxx۹ جایگزین شرکت آتیه پگاه (عضو اصلی هیئت مدیره) برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۹۸ گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228002
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
در سطر هشتم و نهم ماده اصلاحی " ۷ " صحیح است که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ و ونامه شماره xxx - xxxxxx,xxx سازمان بورس و اوراق بهادار و آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه خراسان به شماره xxx۷۲ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ و روزنامه آفرینش به شماره xxx۶ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ و روزنامه قدس شماره xxx۹ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره xxx۱ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ موضوع اعمال ماده xxx قانون تجارت و بنا به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ مبنی بر افزایش سرمایه با عنایت به گواهی شماره xxx,xxx مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ بانک سینا شعبه ابوذرغفاری مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxx۲ به حساب سپرده و اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است ،هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد : ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۶ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده نماینده شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس با شماره ثبت xxx۷۹ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محسن انصاری مقدم نماینده شرکت جهدآزما با شماره ثبت xxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای رضا کامل نیا نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت xxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید وحید وحیدی نماینده شرکت آتیه پگاه با شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره آقای اماموردی خداوردی زاده نماینده شرکت نورآوران توس با شماره ثبت xxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد ملائی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا ی هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ ونامه شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. شرکت آتیه پگاه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت شهرسازان دشت توس به شماره ثبت xxx۷۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت نورآوران توس به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت جهدآزما به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت جهاد تعاون خراسان به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان به شماره ثبت xxx۶۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ و برابر نامه شماره xxx۵۵/xxx مورخ ۱۲/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ و مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴ برای سال منتهی به ۳۱/۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735350
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ وبنابر نامه شماره xxx۸ , xxx مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار وبنابر نامه شماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ به تصویب رسید ۲ مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ انتخاب گردید. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۴ اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت جهاد تعاون خراسان (عضو اصلی) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت آتیه پگاه (عضو اصلی) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت شهرسازان دشت توس (عضو اصلی) به شماره ثبت xxx۷۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت جهدآزما (عضو اصلی) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت نورآوران توس (عضو اصلی) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735361
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ وبنابر نامه شماره xxx۸ , xxx مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا حسن زاده نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت xxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین علیپورچکاب نماینده شرکت جهدآزما با شماره ثبت xxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدوحید وحیدی نماینده شرکت آتیه پگاه با شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره آقای اماموردی خداوردی زاده نماینده شرکت نورآوران توس با شماره ثبت xxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محسن انصاری مقدم نماینده شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس با شماره ثبت xxx۷۹ به عنوان عضوهیات مدیره وآقای محمد ملائی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500480
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري كوه نور شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ ونامه شماره xxx,xxx مورخ ۱۶/۰۷/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد ـ بلوار شهید صادقی ـ نبش صادقی ۱۹ ـ مجتمع تابان ـ طبقه سوم ـ واحد ۲۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735439
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود و اختیار ت مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض اختیار شد کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637230
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با توجه به نامه نمایندگی شماره xxx۳/۳۲ مورخ ۲/۲/xxx۳ شرکت آتیه پگاه، آقای مهدی قربانی قلجلو به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه در هیئت مدیره شرکت برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۷/۹۴ جایگزین آقای جواد صمدزادگان گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفا آقای ناصراشرفی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای محمدملائی به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۴ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۶۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۷/۹۲/xxx مورخ ۰۹/۱۰/۹۲ ـ شرکت مزبور در سطر ۹ ـ آقای منصور محمودی مقدم صحیح است که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxx۷ رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457078
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۶۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۲ و پیرو جلسه تنفسی ۶/۸/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های قدس و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ انتخاب و شرکت های جهاد تعاون خراسان به نمایندگی محمدرضا حسن زاده و سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان به نمایندگی منصور محمودی مقدم و آتیه پگاه به نمایندگی جواد صمدزادگان و جهدآزما به نمایندگی حسین علیپور چکاب و سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس به نمایندگی نورعلی طالب زاده به سمت اعضای اصلی و شرکت های جهدسازان توس و ساز آب شرق به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ آقای محمدرضا حسن زاده به سمت رییس هیئت مدیره و آقای منصور محمدی مقدم به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای ناصر اشرفی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ شرکت فوق، جایگزینی آقای منصور محمودی مقدم به جای آقای سیدخلیل مهدیزادگان به عنوان نماینده شرکت نورآوران توس مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت۲۵۶۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 951827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقدی منتهی به ۳۱/۳/۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تا ۳۱/۳/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11303416
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقدی منتهی به ۳۱/۳/۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال تا ۳۱/۳/۹۲ انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640133
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور به هیئت مدیره اجازه داده شد تا نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از طریق افزایش تعداد سهام از xxxxxx۰۰ سهم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محلهای آورده نقدی و مطالبات سهامداران ظرف مدت ۵/۳ سال اقدام نماید و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و آگهی های پذیره نویسی منتشره در روزنامه های قدس مورخ ۱۹/۵/۹۰ و خراسان مورخ ۱۶/۵/۹۰ و تمدید پذیره نویسی روزنامه های قدس مورخ ۲/۸/۹۰ و خراسان مورخ ۱/۸/۹۰ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و گواهی شماره xxx۹/xxx۰/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به حساب سپرده ای که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۸ ریال از مطالبات شرکت به حساب سرمایه، هیئت مدیره مرحله اول افزایش سرمایه مزبور را تا مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام شامل xxxxxx۰ سهم ممتاز و xxxxxx۰۰ سهم عادی می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762126
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور به هیئت مدیره اجازه داده شد تا نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از طریق افزایش تعداد سهام از xxxxxx۰۰ سهم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محلهای آورده نقدی و مطالبات سهامداران ظرف مدت ۵/۳ سال اقدام نماید و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و آگهی‌های پذیره نویسی منتشره در روزنامه‌های قدس مورخ ۱۹/۵/۹۰ و خراسان مورخ ۱۶/۵/۹۰ و تمدید پذیره نویسی روزنامه‌های قدس مورخ ۲/۸/۹۰ و خراسان مورخ ۱/۸/۹۰ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و گواهی شماره xxx۹/xxx۰/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به حساب سپرده‌ای که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۸ ریال از مطالبات شرکت به حساب سرمایه، هیئت مدیره مرحله اول افزایش سرمایه مزبور را تا مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.

ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام شامل xxxxxx۰ سهم ممتاز و xxxxxx۰۰ سهم عادی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های قدس و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ و شرکتهای جهاد تعاون خراسان، سرمایه گذاری آتیه پگاه، شهر سازان دشت توس، جهد آزما، نور آوران بعنوان اعضای اصلی و شرکتهای جهد سازان و ساز آب شرق بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ آقای محمدرضا حسن زاده بنمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید خلیل مهدیزادگان بنمایندگی شرکت نورآوران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر اشرفی بنمایندگی شرکت شهر سازان دشت توس بسمت مدیرعامل و آقای جواد صمد زادگان بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه و آقای حسین علیپور چک آب بنمایندگی شرکت جهت آزما بسمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ و شرکتهای جهاد تعاون خراسان، سرمایه‌گذاری آتیه پگاه، شهر‌سازان دشت توس، جهد آزما، نور‌آوران بعنوان اعضای اصلی و شرکتهای جهد سازان و ساز آب شرق بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ آقای محمدرضا حسن زاده بنمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید خلیل مهدیزادگان بنمایندگی شرکت نورآوران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر اشرفی بنمایندگی شرکت شهر سازان دشت توس بسمت مدیرعامل و آقای جواد صمد زادگان بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه و آقای حسین علیپور چک آب بنمایندگی شرکت جهت آزما بسمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹، مؤسسه حسابرسی رهیافت و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11617665
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)بشماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ و با توجه به استعفاء آقای مسعود قبولی‌خوشرو از سمت مدیرعاملی، آقای ناصر اشرفی برای باقیمانده مدت تصدی تا ۲۶/۷/xxx۰ به سمت مدیرعامل جایگزین گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11712674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی خاص)بشماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت فوق، با توجه به استعفای آقای سید خلیل مهدیزادگان از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای مسعود قبولی‌خوشرو برای باقی مدت تصدی هیات‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ جایگزین نامبرده گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات‌مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۷/۸۸ ضمن تعیین روزنامه خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه حسابرس رهیافت و آقای مصطفی جهانبانی بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل تا تاریخ ۳۱/۳/۸۹ تعیین گردیدند. شرکتهای جهاد تعاون خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده سرمایه گذاری آتیه پگاه به نمایندگی آقای جواد صمدزادگان شهرسازان دشت توس به نمایندگی آقای مسعود قبولی خوشرو جهد آزما به نمایندگی آقای حسین علیپورچک آب نورآوران به نمایندگی آقای سید خلیل مهدیزادگان حسینی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکتهای جهدسازان به نمایندگی آقای غلامحسین عباسی و ساز آب شرق به نمایندگی آقای حبیب ا … پردل به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۸ آقای محمدرضا حسن زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جهاد تعاون به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید خلیل مهدیزادگان به نمایندگی از شرکت نورآوران به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان حسین علیپور به نمایندگی از شرکت جهد آزما و جواد صمدزادگان به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه و مسعود قبولی خوشرو به نمایندگی از شرکت شهرسازان دشت توس به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر آقایان محمدرضا حسن زاده (رئیس هیئت مدیره) یا حسین علیپور (عضو هیئت مدیره) و یا جواد صمدزادگان (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل خواهد_بود طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۸۸ نشانی شرکت به بلوار سازمان آب، نبش شهید صادقی ۱۹، مجتمع تابان، طبقه سوم، واحد ۱۸ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات