ایجاد ابنیه و عمران تابران

شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380408499 ()
13
افراد
7
آگهی‌ها
534002
شماره ثبت
1384/10/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14321375
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به موجب نامه شماره xxx۵/۹۷/۲۷ مورخ ۲۲/۸/xxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان خراسان رضوی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶مرکز اصلی شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به نشانی استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی – شهرتهران ـ محله امانیه ـ کوچه سوسن دوم ـ کوچه سوسن یکم ـ پلاک ـ ۱۵ ـ طبقه اول ـ واحد شرقی کدپستی: xxxxxxxxx۱انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289973
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانس شرکت از واحد ثبتی مشهد به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهرتهران ـ محله امانیه ـ کوچه سوسن دوم ـ کوچه سوسن یکم ـ پلاک ـ ۱۵ ـ طبقه اول ـ واحد شرقی کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254760
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۹,xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید رضا فرح زاد با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی زنگانه با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ایمان ورمزیاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسین رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای محسن رزاق پناه به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. ـ حق امضای چک ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره مجتمعاٌ به همراه مهر شرکت معتبر بوده و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254758
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۹,xxx مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی سال منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ تصویب شد. ـ موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابدران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند: شرکت سهم نگر پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای حمید رضا فرح زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای فرشاد ورم زیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسین رستمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد مهدی زنگانه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای ایمان ورمزیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کیوان سیفی برنجستانکی با xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690095
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی رئوف اندیشی امین به شماره ثبت xxx۷۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxx xxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030976
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مسعود قبولی خوشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای آرش فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم منیر صعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مدیره وآقای محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عادل طوسیان شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030979
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مسعود قبولی خوشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای آرش فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره خانم منیر صعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال منصوب گردیدوحق امضای چکها , اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ویا با امضای منفرد رییس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و امضای اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رییس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و بندهای ۲۰ , ۱۹ , ۱۸ , ۱۵ , ۷ , ۶ , ۴ , ۱ و ۲۱ از ماده پنجاه اساسنامه (حدود اختیارات هیات مدیره) به مدیرعامل نیز تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات