توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران

شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380408484 (فعال)
7
افراد
4
آگهی‌ها
25423
شماره ثبت
1384/10/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12956218
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی خاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای سید محسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای ابوالفضل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اسناد واوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956220
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای حسین رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای ابوالفضل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای مهدی خاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - آقای سید محسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و - شرکت ریحان گستر پیشرو - سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی (xxxxxxxxx۰۱) با نمایندگی آقای محسن نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و - شرکت روبینا ترابر - بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی (xxxxxxxxx۰۹) با نمایندگی آقای امیر حسن حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - بازرس اصلی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (دایا رهیافت) - بازرس علی البدل: خانم افسانه عظیمی فرزند هوشنگ ش. ش xxx۷۰ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515407
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین جوادی و آقای حسین رضوانی و آقای محمد مهدی کارگر و آقای سید محسن سعیدی و آقای مصطفی لطفی به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای احمد اصل رکن آبادی به نمایندگی از شرکت ریحان گستر پیشرو و آقای محمد رضا فروزش به نمایندگی از شرکت روبینا ترابر به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای یدالله باقری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515409
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین جوادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی لطفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن سعیدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین رضوانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی کارگر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل شرکت به انضمام امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به انضمام امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای نامه ها و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات