توسعه تحقیقات و فن آوری تابران

شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380408470 (فعال)
0
افراد
6
آگهی‌ها
25422
شماره ثبت
1384/10/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 952773
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ نشانی مرکز اصلی شرکت به ابتدای بلوار مدرس ساختمان مسکن طبقه پنجم واحد ۵۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905754
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ نشانی مرکز اصلی شرکت به ابتدای بلوار مدرس ساختمان مسکن طبقه پنجم واحد ۵۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755822
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران بنمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243812
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران بنمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652433
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعـضاء هـیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11402601
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده‌ و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری‌فرد بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین نوده‌ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعـضاء هـیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات