توسعه صنعت گردشگری تابران

شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380408450 (فعال)
0
افراد
4
آگهی‌ها
25420
شماره ثبت
1384/10/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 758506
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابرانسهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت، موسسه خدمات رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298848
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه خدمات رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652435
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088469
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن‌آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای حسین نوده بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات