ایجاد صنعت تابران

شرکت ایجاد صنعت تابران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380408431 (فعال)
0
افراد
6
آگهی‌ها
25418
شماره ثبت
1384/10/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 965911
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای یداله علیزاده بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ نشانی شرکت به: مشهد، ابتدای بلوار مدرس، ساختمان مسکن، طبقه پنجم، واحد ۵۳، کدپستی xxx۳۹ـxxx۳۹ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444586
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای یداله علیزاده بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ نشانی شرکت به: مشهد، ابتدای بلوار مدرس، ساختمان مسکن، طبقه پنجم، واحد ۵۳، کدپستی xxx۳۹ـxxx۳۹ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755833
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عامشماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران بنمایندگی آقای رامین خدا بنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10355732
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران بنمایندگی آقای رامین خدا بنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652434
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و قدس جهت درج آگهی های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544877
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات