مجتمع فولاد تربت حیدریه

شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380392941 (فعال)
9
افراد
25
آگهی‌ها
23852
شماره ثبت
1384/4/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14711079
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود گل شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای داریوش سپهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و موسسه خیریه شهیدمحمد گلشیرازی به نمایندگی آقای علی فضیلتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای مجید دانایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد_بود . اختیارت هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۳ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . ۴ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا . ۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک ازدادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، تعیین وکیل دادگستری و انتخاب وکیل دعاوی و عقد قرارداد با وکلا بر اساس مندرجات مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر . ۶ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14711085
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . آقای مسعود گل شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ موسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی شرکت تلاشگران مهر آزاد شرکت رافع کیش به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542442
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید : مشهد - احمدآباد ، خیابان ناصرخسرو ۹ ( شهیدمنتظری ۷ ) ، بلوار شهیدمنتظری ، پلاک ۷۸ ، ساختمان ساپکو و قطعه سازان ، طبقه دوم ، واحد ۵ کدپستی xxx۲۷ - xxx۶۸ تغییر یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156747
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14141818
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۷ ونامه شماره xxx۷۵,xxx مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد ۱۸ و ۵۲ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردیدند: ماده ۱۸ اصلاحی: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می گردد: • تغییر در مفاد اساسنامه، • تغییر در میزان سرمایه(افزایش یا کاهش)، • انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام، • انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، • ادغام سایر شرکتها در شرکت و یا ادغام شرکت در سایر شرکتها تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. ماده ۵۲ اصلاحی: موارد اختیاری انحلال و ادغام شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی می تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721172
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیرعامل با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296839
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۵ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۱۰/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069893
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعودگل شیرازی بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/۹۷ تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیرعامل نافذ خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020665
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید رضوی قدس کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر عامل معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020667
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی xxxxxxxxx۲ – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477533
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حيدريه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ضمن تصویب تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابرسان رسمی) به سمت بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیش گران پویا (حسابرسان رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640816
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۹۳ نصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سید مصطفی زین الدین به نمایندگی از موسسه خدمات حوزه علمیه اصفهان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهندس مسعود گلشیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای مجید رضوی قدس به نمایندگی از شرکت رافع کیش به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجید کیانی به نمایندگی از شرکت جی اف ام اف ضد کو را به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی از شرکت تلاشگران مهر آزاد را به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیرعامل وبامهرشرکت نافذ خواهد بود. وسایرنامه های اداری باامضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبرمیباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640810
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیش گران پویا بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای مجید رضوی قدس ـ مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین ـ شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی ـ شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی ـ آقای مسعود گلشیرازی
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300334
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952764
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور به هیئت مدیره اجازه داده شد تا نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از طریق افزایش تعداد سهام از یکصد میلیون سهم به چهارصد میلیون سهم یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی اقدام نماید.
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ با توجه به آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه رسالت مورخ ۷/۴/۹۱ در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و آگهی های پذیره نویسی مندرج در روزنامه قدس مورخ ۲۴/۸/۹۱ و رسالت مورخ ۲۴/۸/۹۱ و اصلاحیه مورخ ۲۵/۸/۹۱ و روزنامه جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۴/۸/۹۱ در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی های شماره xxx/xxx۲۹ مورخ ۶/۶/۹۱ و شماره xxx۳/xxx۲۹ مورخ ۸/۹/۹۱ بانک ملت مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال به حسابی که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۵ ریال بحساب سرمایه شرکت هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307655
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور به هیئت مدیره اجازه داده_شد تا نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از طریق افزایش تعداد سهام از یکصد میلیون سهم به چهارصد میلیون سهم یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی اقدام نماید. طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ با توجه به آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه رسالت مورخ ۷/۴/۹۱ در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و آگهی‌های پذیره نویسی مندرج در روزنامه قدس مورخ ۲۴/۸/۹۱ و رسالت مورخ ۲۴/۸/۹۱ و اصلاحیه مورخ ۲۵/۸/۹۱ و روزنامه جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۴/۸/۹۱ در اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی‌های شماره xxx/xxx۲۹ مورخ ۶/۶/۹۱ و شماره xxx۳/xxx۲۹ مورخ ۸/۹/۹۱ بانک ملت مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال به حسابی که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته_شده_است و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۵ ریال بحساب سرمایه شرکت هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946035
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشه گران پویا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و شرکت رافع کیش و مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان و شرکت احیاء صنایع خراسان و شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای مصطفی زین الدین بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ آقای مصطفی دین الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به نمایندگی مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی به نمایندگی شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رضوی قدس به نمایندگی شرکت رافع کیش بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و بهمراه مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629380
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشه گران پویا بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و شرکت رافع کیش و مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان و شرکت احیاء صنایع خراسان و شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای مصطفی زین‌الدین بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ آقای مصطفی دین الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به نمایندگی مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی به نمایندگی شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رضوی قدس به نمایندگی شرکت رافع کیش بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و بهمراه مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697666
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805528
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629226
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه(سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های قدس و رسالت جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354168
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705253
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور، آقای اسدالله خسروی‌راد بعنوان نماینده شرکت جی اف ام اف ضدکو بسمت عضو هیئت‌مدیره جایگزین آقای رضا راعی در ترکیب هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۱۱/۹۰

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911143
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی‌‌ عام) به شماره ثبت ۲۳۸۵۲و شناسه‌ ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی آذرین حساب و آقای ابوالقاسم معماری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298047
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب آقای مصطفی زین الدین و مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای مسعود گلشیرازی و شرکت احیاء صنایع خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا توسلی و شرکت جی اف ام اف ضدکو به نمایندگی آقای رضا راعی و شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مجید رضوی قدس به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ آقای سید مصطفی زین الدین به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضوی قدس به سمت مدیر عامل شرکت منصوب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات