مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380386750 (فعال)
19
افراد
18
آگهی‌ها
23212
شماره ثبت
1384/1/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14707784
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۵ , xxx , xxx مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم خدیجه سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده جدید شرکت آتیه سپهر آداک جایگزین آقای سجاد سیاح گردید در نتیجه آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد غلامی نظامی به شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم خدیجه سیاح به شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای نویدرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۱۸/۰۷/xxx۹ انتخاب شدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، بروات ، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336754
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۷۸,xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۳۰,xxx,xxx مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت آسفالت طوس به شماره ثبتxxx۸ مشهد وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ثبتxxx۶ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت بتون شرق به شماره ثبتxxx۰ مشهد وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت سهند درین دیبا به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمد غلامی نظامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت آتیه سپهر آداک به شماره ثبتxxxxxx تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نویدرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، براوات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336758
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۷۸,xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۳۰,xxx,xxx مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساختمانی ماهدشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت بتون شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت آسفالت طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت توسعه تجارت سهند درین دیبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت آتیه سپهرآداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضاء اصلی وآقای منصور رستگارپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای غلامرضا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234946
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۹,xxx مورخ ۳۰/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۶ تصویب گردید. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ xxx۷ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078995
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۱ , xxx , xxx مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای نویدرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۱۸/۰۵/xxx۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه به ایشان تفویض گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598774
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و نامه شماره xxx۹ , xxx , xxx مورخ ۴/۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای علی اصغر پورفتح الله نماینده شرکت اسفالت طوس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسنی نماینده شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، براوات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598778
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxx۹ , xxx , xxx مورخ ۴/۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجید الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آسفالت طوس به شماره ثبت xxx۸ مشهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ثبت xxx۶ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان اعضاء اصلی و آقای حسن مروج با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم موحد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486081
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۴ , xxx , xxx مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای علی اکبر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده جدید شرکت آسفالت طوس معرفی گردید - ۲ آقای ابراهیم موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل - آقای علی اکبر یزدانی به شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای حسن مروج به شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره مدت تصدی هیئت مدیره تا ۰۴/۰۵/xxx۶ انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982514
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۵۹ , xxx , xxx مورخ ۵/۵/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲/ xxx۵ انتخاب شدند. - کلیه صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359159
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ ونامه شماره xxx/xxx/xxxمورخ ۲۱/۵/۹۴اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۳ تصویب گردید.شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ثبتxxx۶ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴و شرکت آسفالت توس به شماره ثبتxxx۸ مشهد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹و هتل بین المللی پارس به شماره ثبتxxx۳ شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵وآقای ابراهیم موحدبه شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای حسن مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان اعضاء اصلی و شرکت تعاونی چند منظوره ثامن سبز بوم به شماره ثبتxxx۱۸وشناسه ملی xxxxxxxxx۵و آقای شهرام خیاطان به شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ xxx۴ انتخاب شدند.و روزنامه خراسان کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359161
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ ونامه شماره xxx/xxx/xxxمورخ ۲۱/۵/۹۴اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی مروج الشریعه به شماره ملی xxxxxxxxx۶نماینده شرکت آسفالت طوس به شماره ثبتxxx۸ مشهد وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ثبتxxx۶ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت عضواصلی هیئت مدیره و آقای محسن شرکاءبه شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت هتل بین الملل پارس شیراز به شماره ثبتxxx۳ شیراز وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضواصلی هیئت مدیره و آقای حسن مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضواصلی هیئت مدیره و آقای احمد حسنی بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.و آقای محمد تقی مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره بعنوان منشی هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد آیین نامه ای داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ ـ پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق کارمندان ـ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه ـ اقامه هرگونه دعوای کیفری و حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط ـ داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره و حسابرس و بازرس ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای شش ماهه به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671756
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603234
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای مهدی سمیعی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب تا ضمن ادامه عضویت در هیئت مدیره سمت مدیرعامل را نیز تصدی نماید. ۲.کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای مهدی سمیعی مقدم مدیرعامل و یکی از دو امضای آقایان محمدمهدی مروج الشریعه رئیس هیئت مدیره و یا احمد حسنی نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ۳. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224998
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌ های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ شرکت فوق، با توجه به استعفای آقای حسن مروج از عضویت اصلی هیئت مدیره، شرکت ثامن سبز بوم به نمایندگی آقای مهدی سمیعی مقدم عضو علی البدل اول هیئت مدیره جایگزین عضو اصلی هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۴/۹۴ گردید و در بقیه سمتها و حق امضاء تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177153
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و برابر جلسه تنفس مورخ ۱۳/۵/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمود کاردان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و آقایان حسین مروج ـ محمدمهدی مروج الشریعه ـ ابراهیم موحد ـ احمد حسنی و علی اصغر پورفتح اله به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی چندمنظوره ثامن سبز بوم ـ آقای کریم عباسپور به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ آقای محمدمهدی مروج الشریعه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم موحد بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600091
آگهی تغییرات شرکت مجتمع گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مرتضی عسگری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و آقای حسن مروج و شرکت آسفالت توس و شرکت ماهدشت بنمایندگی آقای محمد مهدی مروج الشیعه و شرکت ثامن سبز بوم خراسان بنمایندگی آقای غلامرضا تاجریزی و شرکت هتل بین المللی پارس بنمایندگی آقای محسن شرکاء بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا حنایی و خانم فاطمه مهاجری مقدم بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورت جلسه ,هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ آقای محمد مهدی مروج الشیعه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شرکاء بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن مروج بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. ضمناً با توجه به استعفای شرکت آسفالت توس از عضویت هیئت مدیره آقای علیرضا حنایی عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو اصلی جایگزین گردید و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق بانکی شرکت و چک ها و بروات و سفته ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9991784
آگهی تغییرات شرکت مجتمع گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مرتضی عسگری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و آقای حسن مروج و شرکت آسفالت توس و شرکت ماهدشت بنمایندگی آقای محمد مهدی مروج الشیعه و شرکت ثامن سبز بوم خراسان بنمایندگی آقای غلامرضا تاجریزی و شرکت هتل بین‌المللی پارس بنمایندگی آقای محسن شرکاء بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا حنایی و خانم فاطمه مهاجری مقدم بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورت جلسه ,هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ آقای محمد مهدی مروج الشیعه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شرکاء بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن مروج بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. ضمناً با توجه به استعفای شرکت آسفالت توس از عضویت هیئت مدیره آقای علیرضا حنایی عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو اصلی جایگزین گردید و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق بانکی شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486527
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس سهامی ‌عام به ‌شماره ثبت‌۲۳۲۱۲ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۷ شرکت مزبور مرکز اصلی شرکت به نشانی مشهد ـ بزرگراه شهید کلانتری ـ مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران به شماره E ـ۹ طبقه اول انتقال یافت.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات