توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380382990 (فعال)
1
افراد
18
آگهی‌ها
22829
شماره ثبت
1383/11/19
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14653613
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ و برابر نامه شماره xxx۲/xxx/xxx مورخ ۱۳/۳/xxx۸ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تعیین گردیدند . روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195838
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۴,xxx,xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تعیین گردیدند. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195847
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۴,xxx,xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ و ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ تعیین گردیدند. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795318
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ و برابر نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۹/۹/xxx۶ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و برابر نامه شماره xxx۶۴/xxx/xxx مورخ ۲۹/۹/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید واقع در: خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش شاندیز شهر شاندیز پدیده شاندیز میدان شهدا بلوار میرزا جوادآقا تهرانی پلاک ۰ ساختمان شهررویایی پدیده شاندیز (اداری) طبقه ششم با کدپستی xxxxxxxxx۰ تعیین گردید. و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688762
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۲ - xxx مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای ابوالفضل انتظاری از طرف شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به عنوان نماینده جدید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت جایگزین آقای سید محسن شوشتری برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۷ گردیدند. - ۲ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان معتبرمی باشد. - ۳ حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569376
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ ونامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ونامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ونامه شماره xxx۷ , xxx , xxx مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای حسین زارع صفت با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پدیده پارسیان توس به عنوان رییس هیات مدیره شرکت جایگزین آقای احمد نوروزی برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۷ گردید. ۲ _ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای رییس هیات مدیره و یا فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417811
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/xxx۵ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد و نامه شماره xxx۸۰ , xxx , xxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417812
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959911
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ ونامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ بازپرس شعبه xxx دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ونامه شماره xxx۳۷ , xxx , xxx مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای سید محسن شوشتری جایگزین آقای سید مهدی درهمی به عنوان نماینده جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیزگردیدند و آقای حمید رضا کریموئی جایگزین آقای عباس محتاج به عنوان نماینده جدیدشرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ سمتهای اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۷ به شرح ذیل میباشد: - آقای احمد نورزوی به نمایندگی از شرکت پدیده پارسیان توس به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سید محسن شوشتری به نمایندگی از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای حمید رضا کریموئی به نمایندگی از شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش به سمت عضوهیات مدیره - آقای مصطفی آشنایی به نمایندگی از شرکت تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز به سمت عضوهیات مدیره - آقای علی اکبر عبدی فریمانی به سمت عضوهیات مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796076
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ ونامه‌های شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۷/۲/xxx۵ و xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره xxx/xxx۴۰ , xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۵ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۵ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهام وثیقه مدیران به xxx/۱۰ سهم کاهش یافت. در نتیجه ماده ۳۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۳۲ اصلاحی: هریک از مدیران باید حداقل تعداد xxx/۱۰ سهم از سهام شرکت را درتمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته_است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد_ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796082
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و نامه‌های شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۷/۲/xxx۵ و xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره xxx/xxx۴۰ , xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۵ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۵ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس محتاج به نمایندگی از شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای احمد نوروزی به نمایندگی از شرکت پدیده پارسیان توس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی آشنایی به نمایندگی از شرکت تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر عبدی فریمانی به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید مهدی درهمی به نمایندگی از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای سید محسن شوشتری خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796088
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و نامه‌های شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۷/۲/xxx۵ و xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره xxx/xxx۴۰ , xxx مورخ ۱۳/۲/xxx۵ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۵ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به شماره ثبت xxx۲۷ ثبت مشهد و شرکت پدیده پارسیان توس به شماره ثبت xxx۶۰ ثبت مشهد و شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش به شماره ثبت xxx۴ ثبت کیش و شرکت تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز به شماره ثبت xxx۸۶ ثبت مشهد و آقای علی اکبر عبدی فریمانی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۴ تعیین گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785267
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ و در پی تنفس اعلام شده در مجامع عمومی عادی مورخ ۲۹/۶/xxx۳ و ۱۲/۷/xxx۳ و ۲۶/۷/xxx۳ و به موجب نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۷/۲/xxx۵ شعبه xxx بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره xxx/xxx۴۰ , xxx مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ تعیین گردیدند. روزنامه‌های خراسان و قدس به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210594
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یادگاری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042963
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای محمدرضا یادگاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محسن پهلوان مقدم و محمدرضا ریاحی و سعید ورودی طرقبه و علیرضا یزدانی لنگرودی و علی اکبر عبدی فریمانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ آقای محمدرضا ریاحی به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن پهلوان مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664329
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگریپدیده شاندیز (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۸۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ و ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای محمدرضا یادگاری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190539
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور سال مالی شرکت از اول آذر ماه به اول فروردین ماه تغییر یافت بدین وسیله ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴۸ اساسنامه: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد ضمنا دفاتر ثبت شرکتها در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ تکمیل امضا گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11697152
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) و آقای محمدرضا یادگاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مالی سال منتهی به ۳۰/۸/xxx۰ انتخاب گردیدند و آقایان محسن پهلوان‌مقدم، محمدرضا ریاحی، سعید ورودی‌طرقبه، علیرضا یزدانی‌لنگرودی و علی‌اکبر عبدی‌فریمانی به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ آقای محسن پهلوان‌مقدم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ تعداد سهام وثیقه مدیران از نه میلیون سهم به نهصد و پنجاه هزار سهم کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات