رینگ سازی مشهد

شرکت رینگ سازی مشهد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380279028 (فعال)
10
افراد
25
آگهی‌ها
12210
شماره ثبت
1376/5/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770841
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۶۴,xxx مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۸۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۸ تعیین گردیدند. - صورتهای مالی سال xxx۷ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583888
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سهیل یزدان بخش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پویاگستر خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای پیمان یزدان بخش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی پارت لاستیک خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ آقای مسعود هدشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عایق خودرو توس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ آقای محمدرضا اهرابی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رنگ سازی سیکلمه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ آقای احد ضابط با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تا تاریخ ۵/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . همچنین مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود . اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517140
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضای هیات مدیره تاتاریخ ۰۵/۰۴/xxx۹ به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای سهیل یزدان بخش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پویاگستر خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای پیمان یزدان بخش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارت لاستیک خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ آقای غلامرضا جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عایق خودرو توس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ آقای مسعود هدشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رنگ سازی سیکلمه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ آقای احد ضابط با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ۳ حدود اختیارات به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14477074
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۲۲/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پویا گستر خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت عایق خودرو توس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت رنگ سازی سیکلمه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارت لاستیک خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14424051
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان ترازتوس به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ تعیین گردید. ـ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661764
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۸ به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی آه نکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیت مدیره و عضو غیرموظف به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ آ قای غلامرضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضوموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۳) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای سعید ضابط نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۴) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ آقای احد ضابط به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ کلیه اوراق واسناد تعهداور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583509
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۸ به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمدتقی جوینده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ۲ آقای مهدی آه نکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ۳ آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ۴ آقای غلامرضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۳) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ۵ آقای سعید ضابط نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۴) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499626
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۴) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۳) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دایارهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی آزمودگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847227
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ تعیین گردید. - ۳ روزنامه خراسان ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیر النتشار جهت آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775854
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ ونامه شماره ۸۲ - xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی برانتقال مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال ازمحل تجدید ارزیابی دارایی شرکت به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx , xxx , xxx سهم xxx ۱ ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506581
آگهی تغییرات شرکت رينگ سازي مشهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای محمد حسین قدمیاری به عنوان نماینده جدید شرکت قطعات محوری خراسان برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تعیین گردیدوسمتهای اعضای هیئت مدیره تا۲۴/۰۲/xxx۶ به شرح ذیل می باشد: آقای غلامحسین زارع نژاد xxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران آقای مجید باقری خوزانی xxxxxxxxx۷به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودروآقای غلامرضا جمالی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان آقای محمد حسین قدمیاریxxxxxxxxx۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان آقای احد ضابط xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار ـ ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246187
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۲۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین زارع نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران آقای مجید با قری خوزانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو آقای غلامرضا جمالی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به نمایندگی ازشرکت اگزوز خودرو خراسان آقای ناصر صمدزاده به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان آقای احد ضابط به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار ـ کلیه اسناد واوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره ومهر شرکت معتبرخواهد بود. همچنین در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال وانتقال بین حسابهای شرکت در بانکهاتاسقف پنج میلیاردریال با امضاءمدیرعامل ومدیر مالی آ قای قدیر ذاکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246190
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۲۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ تعیین گردید. ـ روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) ـ شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) ـ شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام).
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721744
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین زارع نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران آقای غلامرضا جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان آقای هادی ملک نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان آقای مجید باقری خوزانی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش ایران خودرو آقای رضا بشارتی زاده به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزواربرای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۳/xxx۴انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی آقای قدیر ذاکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536873
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ تعیین گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225029
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۲ آقای سید غیاث الدین طاهری به نمایندگی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جمالی به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ملک نژاد به نمایندگی شرکت قطعات محوری خراسان به سمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی شرکت کابل خودرو سبزوار به سمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی (آقای قدیر ذاکر) و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135392
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲، ضمن تعیین روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)، شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)، شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص)، شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815786
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257030
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641500
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور آقای سید غیاث الدین طاهری به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا محقق به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ملک نژاد به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان بسمت مدیرعامل و عضویت هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار به عضویت هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11633118
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور آقای سید غیاث‌الدین طاهری به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا محقق به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ملک نژاد به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان بسمت مدیرعامل و عضویت هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار به عضویت هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۲/۹۲ انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11856078
آگهی تغییرات شرکت رینگ‌سازی مشهد سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ موسه حسابرسی و خدمات مدیرت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند و شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به نمایندگی آقای مهدی ریاحی پور و شرکت اگزوز خودرو خراسان سهامی‌خاص به نمایندگی آقای منصور میرزائی و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی عام به نمایندگی آقای مجید باقری خوزانی و شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان سهامی‌خاص به نمایندگی آقای هادی ملک‌نژاد و شرکت کابل‌خودرو سبزوار سهامی‌خاص به نمایندگی آقای رضا بشارتی‌زاده به به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ آقای مهدی ریاحی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای منصور میرزائی به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای هادی ملک‌نژاد به سمت مدیرعامل منصوب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو دیگر هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود مکاتبات عادی و ادرای شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد همچنین در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال به امضاء مدیرعامل و مدیرمالی آقای قدیر ذاکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11649464
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۴/۸۹ آقای وحید ذاکری‌سنطه به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی گردید و آقای منصور میرزایی (به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان) به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت تا ۲۴/۳/xxx۰ برگزیده شدند و تغییری در سایر سمتهای هیئت‌مدیره ایجاد نگردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیر‌عامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609550
آگهی تغییرات در شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت حسابرس قانونی تعیین گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870813
آگهی افزایش سرمایه در شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی ‌عام) به ‌شماره ثبت‌۱۲۲۱۰و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۲/۸۸ شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی بانام به xxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

و به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۹/۱۲/۸۸ و آگهی پذیره‌نویسی منتشره در روزنامه‌های خراسان ـ دنیای اقتصاد ـ عصر اقتصاد به تاریخ ۱/۹/۸۸ موضوع اعمال ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۱ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است و برابر گواهی شماره xxx۳/xxx۵/۵۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ بانک تجارت شعبه شهید مدرس مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به حساب سپرده‌ای که جهت افزایش سرمایه منظور گردیده شده بود، لذا هیئت‌مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید:

ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات