ایمن خودرو شرق

شرکت ایمن خودرو شرق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380275706 (فعال)
12
افراد
37
آگهی‌ها
11875
شماره ثبت
1376/2/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14796700
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد کلامرج الیاسی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت xxxxxx جایگزین آقای محمد حسین قدمیاری گردیدند لذا ترکیب هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۳/xxx۹به شرح ذیل میباشند: آقای رضا شیخی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بیژن زاهدی فرد دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهرداد کلامرج الیاسی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای مسعود آهن فروش کدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیأت مدیره وآقای علیرضا وارسته مقدم دارای کدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740984
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بسمت بازرس اصلی - موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14650732
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا وارسته مقدم کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۳/xxx۹ جایگزین آقای مهدی حسین زاده امام گردیدند لذا ترکیب هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند : آقای رضا شیخی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بیژن زاهدی فرددارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای مسعود آهن فروش کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا وارسته مقدم دارای کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است ، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335859
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱برخی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195609
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای مهدی حسین زاده امام دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ترنیان سهم به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی بیژن زاهدی فرد دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نأئب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای رضا شیخی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای مسعود آهن فروش به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۳/xxx۹ انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک,سفته , برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (محمد حسین قدمیاری) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان مهدی حسین زاده امام یا بیژن زاهدی فرد یا رضا شیخی و یا مسعود آهن فروش) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128358
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۶,xxx مورخ ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ (یکسال مالی) انتخاب گردیدند. ۱ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ ۲ ـ شرکت تعاونی اعتبارکارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت xxxxxxشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ ۳ ـ شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ ۴ ـشرکت توسعه تجارت وخدمات خودرو به شماره ثبتxxxxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ ۵ ـ آقای مسعود آهن فروش به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932128
آگهی تغییرات شرکت ترنیان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت xxx۷۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای مهرداد امینیان دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی آقای محمدحسین حاج اسمعیلیان دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای پژمان حکمی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب ریس هیات مدیره برای باقیمانده مدت (لغایت ۱۸/۰۷/xxx۸) انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمد حسین حاج اسمعیلیان) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان مهرداد امینیان یا پژمان حکمی) و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686406
آگهی تغییرات شرکت ترنیان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مهردادامینیان فرزند کاظم دارای کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای محمدحسین حاج اسمعیلیان فرزند مهدی دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر فرزند زینال دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سالانتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661191
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ و برابر نامه شماره xxx۷۲/xxx مورخ ۴/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بسمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ (یکسال مالی) انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425259
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۷۵ موضوع شرکت ایجاد تاسیس و بهره برداری از کارخانجات وهمچنین تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات کمربند ایمنی انواع خودرو واجزاء متشکله آن وانجام خدمات فنی و مهندسی طراحی. ساخت وتولید قطعات خودرو و مشاوره در نصب وراه اندازی دستگاههای صنعتی وکلیه خدمات جانبی آن. دایر کردن فروشگاه وتعمیرگاه برای فروش، نصب وتعمیر محصولات شرکت. انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی از قبیل خرید، فروش، واردات وصادرات کالاها اعم از ماشین الات، ابزارولوازم یدکی، مواد اولیه وملزومات و قطعات یدکی اتومبیل و توزیع و پخش انها وبطور کلی انجام کلیه عملیات تجاری که بطور مستقیم یاغیرمستقیم باکالاهای مذکور ارتباط داشته_باشد. اخذ نمایندگی ازشرکتها وکارخانجات داخلی وخارجی جهت خرید وفروش داراییهای آنها. مشارکت وسرمایه گذاری درسایر شرکتها وانجام کلیه عقوداسلامی. اخذ وام وتسهیلات ازاشخاص وشرکتها واعطای وام وتسهیلات به آنها. انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی محصولات کمربند ایمنی، ایربک و قطعات الکترونیک خودرو. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکزاصلی شرکت واقع درمشهد کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی صندوق پستی xxx۸ xxx۷۵ می‌باشد. مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال است که به xxx. xxx. xxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی ابراهیم دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی بیژن زاهدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی محمد حسین قدمیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایرانخودرو به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی سید علیرضا محمودی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره مسعود آهن فروش با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره که تا تاریخ ۱۶/۳/xxx۷ تصدی دارند. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند: مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس یا بازرسان، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی و … اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. تصفیه: مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۳۱/۶/xxx۵ بدهیهای جاری: xxx. xxx. xxx. xxx بدهیهای غیرجاری: ۱۵. xxx. xxx. xxx جمع بدهیها: xxx. xxx. xxx. xxx بدهی‌های احتمالی شرکت (ریال) گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تضمین تسهیلات بانکی ۹۴ , xxx , xxx , xxx ریال شرکت رینگ سازی مشهد تضمین تسهیلات بانکی ۲ , xxx , xxx , xxx ریال و در مجموع ۹۶ , xxx , xxx , xxx ریال روزنامه کثیرالانتشار جهت درج دعوتنامه و آگهی‌های شرک روزنامه خراسان می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072216
آگهی تغییرات شرکت ترنیان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای مهرداد امینیان باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای محمد حسین حاج اسماعیلیان با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان ابراهیم دهقان پیر، مهرداد امینیان، محمدحسین حاج اسمعیلیان) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938062
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سلیم به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فرد دارای کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو بنمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو بنمایندگی آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ آقای مسعود آهن فروش دارای کدملی xxxxxxxxx۵ ۲ موسسه حسابرسی شهود امین بسمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا جعفری نائینی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938064
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری سلیم به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فرد دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود آهن فروش دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمد حسین قدمیاری) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان ابراهیم دهقان پیر , بیژن زاهدی فرد , سیدعلیرضا محمودی و مسعود آهن فروش) و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842061
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544464
آگهی تغییرات شرکت ايمن خودرو شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد حسین قدمیاری به جای خانم نسرین یوسفی عارفی به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۲/۹۵ انتخاب گردیدند ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمد حسین قدمیاری) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان ابراهیم دهقان پیر، بیژن زاهدی فرد، سید علیرضا محمودی و مسعود آهن فروش) و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544625
آگهی تغییرات شرکت ايمن خودرو شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۴، در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد، ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477201
آگهی تغییرات شرکت ترنيان سهم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰به نمایندگی ابراهیم دهقان پیر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مهرداد امینیان دارای کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای سیدعلیرضا علوی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برا ی مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477206
آگهی تغییرات شرکت ترنیان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مهرداد امینیان دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای سیدعلیرضا علوی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای سیدعلیرضا علوی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان ابراهیم دهقان پیر یا مهرداد امینیان) و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462573
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق مواد ۳۹ و۴۰ قانون تجارت نقل وانتقال سهام از موارد صدور آگهی نمیباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470024
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ موسسه حسابرسی شهود امین بسمت بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فرد کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای علیرضا محمودی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو بنمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای مسعود آهن فروش دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470034
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فرد دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وشرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سید علیرضا محمودی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود آهن فروش دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قرارداها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (خانم نسرین یوسفی عارفی)و یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان ابراهیم دهقان پیر، بیژن زاهدی فرد، سید علیرضا محمودی و مسعود آهن فروش) و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331759
آگهی تغییرات شرکت ترنیان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای عبداله بابایی باکدملیxxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای پژمان حکمی با کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مهرداد امینیان با کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای ابوالفضل جنگی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملیxxxxxxxxx۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار " دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694882
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن زاهدی فرد به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سید علیرضا محمودی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارگروه صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیات مدیره، خانم نسرین یوسفی عارفی به نمایندگی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به سمت مدیرعامل، آقای مسعود آهن فروش و آقای مجید رمضانی به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (خانم نسرین یوسفی عارفی) و یکی از اعضاء هیات مدیره(آقایان بیژن زاهدی فرد، سید علیرضا محمودی، مجید رمضانی، مسعود آهن فروش) همراه با مهرشرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694884
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی شهود امین بسمت بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳(یک سال مالی) انتخاب گردیدند وروزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694886
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو بنمایندگی آقای علیرضا محمودی و شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فر و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی و آقای مسعود آهن فروش و آقای مجید رمضانی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت ۲ سال تا تاریخ ۲۸/۲/xxx۵ برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1487973
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شیعی به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سید علیرضا محمودی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارگروه صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیات مدیره، خانم نسرین یوسفی عارفی به نمایندگی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل (خانم نسرین یوسفی عارفی) و یکی از اعضا هیات مدیره(آقایان محمود شیعی،سید علیرضا محمودی، مجید رمضانی، مسعود جعفری) همراه با مهرشرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبر است.
شxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1487991
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تعاونی اعتبارگروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سید علیرضا محمودی ـ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی ـ شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای مسعود جعفری ـ آقای محمود شیعی ـ آقای مجید رمضانی به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxx۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431369
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت آرمان بصیر بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید رضا بهاری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ (یک سال مالی) انتخاب گردیدند.
روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۲ تعیین گردید.
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061683
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، با توجه به خروج آقایان سعید خانی پور و علی اکبر راثی از شرکت و عضویت هیئت مدیره، آقایان سید علیرضا محمودی به نمایندگی تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو و آقای مسعود جعفری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم و خانم نسرین یوسفی عارفی به نمایندگی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو و آقای محمود شیعی و آقای مجید رمضانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۲/۹۳ انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ آقای محمود شیعی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین یوسفی عارفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024952
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت فوق، ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و آقای علی امینی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629102
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۲/۹۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضمنا اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقایان علی اکبر راثی و سعید خانی پور و شرکتهای توسعه و تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی و تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی و سرمایه گذاری ترنیان سهم به نمایندگی آقای مسعود جعفری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ آقای علی اکبر راثی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین یوسفی عارفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10078178
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۲/۹۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضمنا اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، آقایان علی اکبر راثی و سعید خانی پور و شرکتهای توسعه و تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی و تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی و سرمایه گذاری ترنیان سهم به نمایندگی آقای مسعود جعفری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ آقای علی اکبر راثی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین یوسفی عارفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790522
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای اسماعیل وفائی‌زاده به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند و گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی‌عام) به نمایندگی آقای محمدحسین شاه‌حسینی و شرکت قطعات محوری خراسان (سهامی‌خاص) به نمایندگی آقای مسعود جعفری و شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی‌خاص) به نمایندگی خانم نسرین یوسفی‌عارفی به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ آقای محمدحسین شاه‌حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود جعفری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم نسرین یوسفی‌عارفی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698259
آگهی اصلاحی در شرکت ایمن خورو شرق (سهامی خاص)به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۷۶/۲ن مورخ ۱۹/۳/۸۹ (صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت) که در آگهی قبلی از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11973832
آگهی افزایش سرمایه در شرکت ایمن خودرو شرق(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۸۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال از طریق افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۱۳ سهم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی از طریق مطالبات حال شده و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

و به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی مستند به سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال به حساب سرمایه شرکت و همچنین گواهی شماره xxx۹/xxx۵/۵۱ مورخ ۲۸/۹/۸۹ بانک تجارت شعبه چهارراه مدرس مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx ٍریال به حساب سپرده مخصوص هیئت‌مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975010
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت‌۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۹ شرکت مزبورضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و آقای اسماعیل وفائی‌زاده به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853365
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱/۸۸ شرکت مزبور، حدود اختیارت مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب شد و ماده ۵۰ اساسنامه اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات