کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر

شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380270623 (فعال)
8
افراد
22
آگهی‌ها
3606
شماره ثبت
1375/9/21
تاریخ تأسیس

اشخاص کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14002860
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۷ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۷ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ سی میلیارد ریال بموجب گواهی شماره xxx۸ مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ و xxx۳ مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و xxx۲ مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ بانک سپه شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712449
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۳/xxx۷ به قرار ذیل مقرر گردید: آقای پرویز شکرانی چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای همایون عباسی طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو حاجی مرادخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم هما عقیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین پلمه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مرتضی جعفر بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قرارداها و عقود اسلامی می‌بایست توسط مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای مکاتبات قراردادهای اجرایی اداری حقوقی و قضائی عملیاتی پیگیریهای اداری مالی و اقامه دعوی و دفاع در محاکم قضائی به امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596893
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
انتقال شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳: به موجب نامه شماره xxx۹/۹۶/۲۷ مورخ ۴/۴/۹۶ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۵۳/ ص / ۹۶ مورخ ۱۷/۳/۹۶ سازمان بنادر و دریا نوردی و نامه شماره xxx۵/۹۶ مورخ ۲۳/۳/۹۶ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان مرکز اصلی شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۶ از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد به آدرس ستان خوزستان، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، کوی بوستان، بوستان ۱۰ شرقی، پلاک xxx، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و در واحد ثبتی خرمشهر تحت شماره xxx۶ به ثبت رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482276
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۵۳/ ص / ۹۶ مورخ ۱۷/۳/۹۶ سازمان بنادر و دریا نوردی و نامه شماره xxx۵/۹۶ مورخ ۲۳/۳/۹۶ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: استان خوزستان، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، کوی بوستان، بوستان ۱۰ شرقی، پلاک xxx، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. دفترشعبه در تهران: به خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه مهتاب، پلاک ۶ به کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052563
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ ونامه شماره xxx۷۳ / ص / ۹۵ مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره xxx۶/۹۵ مورخ ۶/۰۷/xxx۵ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز شکرانی چهار سوقی به کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای همایون عباسی طادی به کد ملی xxxxxxxxx۶، آقای خسرو حاجی مراد خانی به کد ملی xxxxxxxxx۷، آقای حسین پلمه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و خانم هما عقیل زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی دایا رهیافت به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052568
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ ونامه شماره xxx۷۱ / ص / ۹۵ مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره xxx۶/۹۵ مورخ ۶/۰۷/xxx۵ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز شکرانی چهار سوقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای همایون عباسی طادی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین پلمه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای خسرو حاجی مراد خانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم هما عقیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحمود کمالی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد واوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقود اسلامی می‌بایست توسط مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشدوامضای مکاتبات قراردادهای اجرایی اداری حقوقی و قضائی وکالت نامه‌های اداری قضائی عملیاتی پیگیریهای اداری مالی و اقامه دعوی و دفاع در محاکم قضائی به امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر میباشدوامضای مجاز بانکی و مکاتبات بانکی شعبه بندرعباس به امضای حسین پل مه با مهر شعبه‌ی بندرعباس معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698450
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ ونامه شماره xxx۷۱/ ص / ۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره xxx۴/۹۴ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: خراسان رضوی - مشهد - بین قرنی ۲۳ و ۲۵ - بلوک sw ۲ - برج ۳۷ - طبقه هفتم - واحد xxx مجتمع مجد و صنعت - ساختمان شرق - کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579660
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني وترابري بين المللي آرا باختر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ ونامه شماره xxx۴۷ / ص /۹۴ مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره xxx۹/۹۴ مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دراجرای ماده xxx قانون تجارت کاهش اجباری سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxx/xxx/ xxx/۷ ریال ازطریق کاهش تعداد سهام به xxx/ xxx/۷ سهم xxx۰ ریالی مورد تصویب قرار گرفت درنتیجه ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال منقسم به xxx/xxx/۷ سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532053
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني وترابري بين المللي آرا باختر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ ونامه شماره xxx۶/۹۴ مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان و نامه شماره xxx۲۰ مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت ازاول مهرماه هرسال اغازو ۳۱ شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532058
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني وترابري بين المللي آرا باختر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ ونامه شماره xxx۹/۹۴ مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی و نامه شماره xxx۱۹ مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی سال ۹۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092181
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ ونامه های شماره xxx۱۹/ص /۹۳مورخه ۸/۱۰/۹۳اداره امورشرکتهاوموسسات کارگزاری ترابری دریائی وxxx۲/۹۳مورخ ۱۷/۱۲/۹۳انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲، موسسه حسابرسی رهیافت بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بعنوان بازرس علی البدل دوره مالی سال xxx۳ انتخاب شدند. وروزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار آگهی های شرکت در سال xxx۳ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438755
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۵۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پرویز شکرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون عباسی طادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پل بسمت مدیرعامل و حسین پل مه بسمت عضو هیئت مدیره و خانم هما عقیل زاده بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ آقای حسین پل مه بسمت مدیر شعبه بندرعباس انتخاب شد.
ـ صاحبان امضا مجاز عبارتند از:.
الف) امضا اسناد مدارک، قرارداد، چک، سفته و حسابهای بانکی و هرگونه اسناد تعهدآور طرح دعوی در دادگاههای داخل و خارج از کشور و انتخاب وکیل رسمی دادگستری با ۲ امضا از ۳ امضا آقایان شکرانی، عباسی و مسعود پل مه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
ب) امضا اسناد، مدارک قرارداد و وکالت نامه محضری و مدنی، مکاتبات اداری، پیگیری امور قضایی، عملیاتی، مالی و اوراق بهادار با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
ج) امضا حسابهای بانکی شعبه بندرعباس با امضا منفرد آقای حسین پل مه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438756
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۵۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
ـ موسسه حسابرسی رهیافت بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مجید صفاتی بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی سال ۹۲ انتخاب شد.
ـ اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای یک دوره ۲ ساله انتخاب گردیدند.
آقای پرویز شکرانی چهارسوقی و آقای همایون عباسی طادی و آقای مسعود پل مه و حسین پل مه و خانم هما عقیل زاده.
ـ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار آگهی های شرکت در سال xxx۱ انتخاب شد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039517
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱، سال مالی شرکت بدین شرح اصلاح گردید: «آغاز سال مالی شرکت اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفند ماه همان سال خواهدبود» و ماده ۵۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022585
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۶/۹۱ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش xxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022725
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور و با توجه به استعفاء شرکت رهیافت از سمت بازرس شرکت، مؤسسه حسابرسی آئین ارقام به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای پیمان ویسه به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۰ انتخاب گردیدند. ش xxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 544562

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۵۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی سال xxx۹ آقایان پرویز شکرانی چهارسوقی و همایون عباسی طادی و مسعود پل مه و حسین پل مه و خانم هما عقیل زاده به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ آقای پرویز شکرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون عباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پل مه به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و امضای چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی شرکت با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضای اسناد و مدارک و قراردادهای عملیاتی، اداری و مالی، مطالبات و وکالتنامه های کاری، اداری، قضایی و غیره با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) شعبه بندرعباس با امضای منفرد آقای حسین پل مه به همراه مهر شعبه معتبر می باشد. امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) دفتر مشهد با امضای منفرد آقای محمدرضا پل مه به همراه مهر دفتر معتبر می باشد و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ سال مالی شرکت به شرح صورتجلسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931524
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین‌المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی سال xxx۹ آقایان پرویز شکرانی‌چهارسوقی و همایون عباسی‌طادی و مسعود پل‌مه و حسین پل‌مه و خانم هما عقیل‌زاده به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ آقای پرویز شکرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون عباسی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود پل‌مه به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و امضای چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی شرکت با دو امضاء از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای اسناد و مدارک و قراردادهای عملیاتی، اداری و مالی، مطالبات و وکالتنامه‌های کاری، اداری، قضایی و غیره با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) شعبه بندرعباس با امضای منفرد آقای حسین پل‌مه به همراه مهر شعبه معتبر می‌باشد. امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) دفتر مشهد با امضای منفرد آقای محمدرضا پل‌مه به همراه مهر دفتر معتبر می‌باشد و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ سال مالی شرکت به شرح صورتجلسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232391
آگهی تغییرات در شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۹۰، موسسه حسابرسی رهیافت به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای پیمان ویسه عزیزی به سمت علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898270
آگهی تغییرات در شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/۸۹ ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مؤسسه حسابرسی آئین ارقام (عضو جامعه حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پیمان ویسه به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۹ و روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید و طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ تغییرمحل شعبه خرمشهر شرکت به آدرس: خرمشهر، خیابان جمهوری اسلامی، جنب تالار شهرداری، پاساژ احمدزاده، غرفه دوم، سمت راست مورد تصویب قرار گرفت.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795127
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین‌المللی آراباختر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۳۵۶و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور، نشانی شرکت از محل قبلی به آدرس: مشهد،‌ خیابان چمران، بین چمران۷و۹، پلاکxxx، طبقه دوم واحد۳ تغییریافت و همچنین نشانی دفتر شعبه در تهران به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد‌قصیر، خیابان۱۹، پلاک۱۱ واحد یک تغییریافت.

ثبت اسناد و املاک ناحیه‌دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797723
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ تعداد اعضای هیئت‌مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۳۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سالهای ۸۶ و ۸۷، آقایان پرویز شکرانی‌چهارسوقی، همایون عباسی‌طادی، مسعود پل‌مه، حسین پل‌مه و خانم هما عقیل‌زاده به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ آقای پرویز شکرانی‌چهارسوقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون عباسی‌طادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود پل‌مه به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاء از سه امضاء (رئیس هیئت‌مدیره، نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و امضاء اسناد و مدارک و قراردادهای عملیاتی و اداری، مکاتبات و وکالتنامه‌های کاری، اداری، قضایی و غیره با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) شعبه بندر عباس به امضای منفرد آقای حسین پل مه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) دفتر مشهد به امضای منفرد آقای محمدرضا پل‌مه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و نشانی شعبه بندرعباس به: بندرعباس، بلوار پاسداران، نرسیده به سه‌راه هتل هما، جنب مدرسه دخترانه بنت‌الهدی، پشت مجتمع ساحل، طبقه ۴، واحد ۴ انتقال یافت.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات