سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380266337 (فعال)
9
افراد
35
آگهی‌ها
10921
شماره ثبت
1375/4/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14835106
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده ۲۰/۱۲/xxx۷ ومبنی بر افزایش سرمایه ظرف مدت دو سال در دو مرحله به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل آورده نقدی و بنا به نامه شماره xxx ـ xxxxxx/ xxx مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برصدور اجازه انتشار پذیره نویسی و نامه شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سرمایه مربوطه و با توجه به آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد و قدس مورخ ۱۵/۴/۹۸ و گواهی شماره ۲۵/xxx۰ مورخ ۰۹/۰۵/xxx۸ بانک صادرات شعبه رضا شهر مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به حساب کوتاه مدت ،هیئت مدیره افزایش سرمایه در مرحله اول به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ را عملی دانسته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ـ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14835108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل طبق صورتجلسه تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14835115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباسعلی منزل آبادی نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای عباس نویدی نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای سید مجتبی شفیع پور نماینده شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای سید مرتضی پورمرعشی نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶(سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای بابک جهان آرا نماینده شرکت آکام گستر تیراژه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله به کدملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۹ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
اجازه انتشار پذیره نویسی داده_می‌شود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14549688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۷۶ , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ به تصویب مجمع رسید . ۲ شرکت آکام گستر تیراژه ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت آکام تجارت تیراژه ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت توسعه رویان شهرباد ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ وشرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ۳ موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۴ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۶/۸/۹۶ به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور و برابر گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۰ مورخ ۲۷/۳/۹۷ بانک صادرات شعبه رضا شهر مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به حساب سپرده مخصوص هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهمxxx۰ ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997733
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد ذکریا بلوار نماز خیابان نماز ۲۵ پلاک ۰ ساختمان توس گستر طبقه همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966867
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۲/xxx مورخ ۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13383879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی منزل آبادی کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدوری کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نویدی کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300921
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138041
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احسان حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۵ جایگزین آقای محمدزارع پور اشکذری گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد زارع پور اشکذری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به عنوان عضوهیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۵ جایگزین آقای محسن دلاویز گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد رضا مدیری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای عباسعلی منزل آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۱/۹۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۹۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی منزل آبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به جایگزینی آقای علیرضا جاوید برابر معرفی نامه شماره ۹۴/د/xxx۴۵ مورخ ۲۰/۰۳/۹۴ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر جهت شرکت در جلسات هیات مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074640
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت عضو اصلی وشرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به سمت عضو اصلی وشرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به سمت عضو اصلی وشرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس به سمت عضو اصلی وشرکت ایرانیان اطلس به سمت عضو اصلی برای مدت دوسال انتخاب وموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت به مدت یک سال تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محسن محمود زاده مرقی نماینده شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ جناب آقای محمد مقدوری نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ جناب آقای احمد نوروزی نماینده شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ـ جناب آقای محسن دلاویز نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ـ جناب آقای علیرضا جاوید نماینده شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهد آور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074649
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات و وظایف مدیرعامل به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض و ابلاغ گردید: وظایف و اختیارات مدیرعامل: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۲ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت توس گستر وظایف واختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل ابلاغ می گردد: عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی،بازنشستگی و... براساس آیین نامه مربوطه. ـ نظارت بر امور شرکت و هدایت جریان کار به طور صحیح ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی ـ دادن هرگونه پیشنهاد لازم برای اداره امور شرکت ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی وسایر آیین نامه ها مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره ـ اجرای وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره ـ پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و آئین نامه حقوق و دستمزد ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، و واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرای و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339628
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۹/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱، حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۱ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی و شرکت شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا شیخ الاسلامی، شرکت سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ابوالفضل افشاری، شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد روز خوش، شرکت مهندسی مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد نوروزی، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به نمایندگی آقای محسن محمود زاده مرقی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ آقای محسن محمود زاده مرقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی منزل آبادی (خارج از اعضاء) بسمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات و صلاحیت مدیر عامل مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲ اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974299
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری و توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از طریق افزایش تعداد سهام از xxxxxxxxx سهم به xxxxxxxxx سهم xxx/۱ ریالی و از محل آورده نقدی و تبدیل مطالبات مورد تصویب قرار گرفت.
و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و آگهی پذیره نویسی منتشره در شماره xxx۶۶ مورخ ۲۴/۴/۹۱ روزنامه خراسان و شماره xxx۸۹ مورخ ۲۴/۴/۹۱ روزنامه دنیای اقتصاد و شماره xxx۴ مورخ ۱۳/۹/۹۱ روزنامه قدس و شماره xxx۸۲ مورخ ۱۳/۹/۹۱ روزنامه خراسان و شماره xxx۰ مورخ ۱۳/۹/۹۱ دنیای اقتصاد و شماره xxx۷۰ مورخ ۱۳/۹/۹۱ روزنامه اطلاعات و گواهی شماره xxx/xxx۷ـ۹ بانک صادرات شعبه شهرک لشگر مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۳ ریال و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 617249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور، باتوجه به استعفاء از سمت عضو هیئت مدیره و باتوجه به تعویض برخی از نمایندگان شرکت های عضو هیئت مدیره، آقای فرهاد روزخوش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و آقای احمد نوروزی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و آقای ابوالفضل افشاری بنمایندگی از شرکت سامان فرهنگیان بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند و آقای محسن محمودزاده مرقی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل (آقای عباسعلی منزل آبادی) و هریک از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350750
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور، باتوجه به استعفاء از سمت عضو هیئت مدیره و باتوجه به تعویض برخی از نمایندگان شرکت‌های عضو هیئت مدیره، آقای فرهاد روزخوش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و آقای احمد نوروزی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و آقای ابوالفضل افشاری بنمایندگی از شرکت سامان فرهنگیان بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند و آقای محسن محمودزاده مرقی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل (آقای عباسعلی منزل آبادی) و هریک از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478166

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۰ شرکت مزبور آقای احمد نوروزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان جایگزین آقای سید مهدی عالی نژاد و آقای فرهاد روز خوش بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان جایگزین آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقای محسن محمودزاده مرقی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس جایگزین آقای فرهاد روز خوش برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11281390
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۰ شرکت مزبور آقای احمد نوروزی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان جایگزین آقای سید مهدی عالی نژاد و آقای فرهاد روز خوش بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان جایگزین آقای محمد‌حسین مدهوش طوسی و آقای محسن محمودزاده مرقی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس جایگزین آقای فرهاد روز خوش برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222767
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۰ شرکت مزبور، وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای محسن انتظاری هروی از سمت مدیر عاملی شرکت، آقای عباسعلی منزل آبادی (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ جایگزین ایشان بعنوان مدیر عامل جدید شرکت تعیین گردید و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است

رئیس ثبت اسناد املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۹۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس (سهامی‌عام) به نمایندگی آقای فرهاد روزخوش و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی‌خاص) به نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش‌طوسی و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی‌خاص) به نمایندگی آقای مهدی عالی‌نژاد و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی‌عام) به نمایندگی آقای محمدرضا رجائیه و آقای محمدعلی شایسته‌نیا به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان (سهامی‌خاص) به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ آقای مهدی عالی‌نژاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین مدهوش‌طوسی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن انتظاری‌هروی (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل منصوب و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و امضای متغیر هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر(سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۹۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ شرکت مزبور، آقای فرهاد روزخوش به عنوان نماینده جدید شرکت دانایان پارس به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۸۹ انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور، ضمن تصویب صورت سود و زیان ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۸ و تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ انتخاب شدند.

اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ شرکت مزبور، به استثناء مواد یک و دو و سه اساسنامه، بقیه مواد اساسنامه به شرح پیوست اصلاح شده_است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷، موسسه حسابرسی آریان فراز و آقای مهدی سوادلو به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و آقای محمدعلی شایسته‌نیا بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ آقای محمدعلی شایسته‌نیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیداسماعیل مفیدی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین مدهوشی‌طوسی به نمایندگی شرکت مهر اقتصاد ایرانیان و آقای علی نقی‌سلمانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس و آقای محمدرضا رجائیه به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن بسمت اعضای هیئت‌مدیره و آقای محسن انتظاری (خارج از هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده‌شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات