شهد ایران

شرکت شهد ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380252873 (فعال)
8
افراد
18
آگهی‌ها
2636
شماره ثبت
1361/6/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14825315
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۵۱,xxx مورخ ۹/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حمید طیبیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره ـ ۲ آقای ابوالفضل متین xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ۳ ـ آقای ابوالقاسم تازه دلxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سایا گستر توس (مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت عضو هیات مدیره ۴ ـ آقای فرهاد امیر حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره ۵ ـ آقای حسن متقیان xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره ۶ ـ آقای ابوالقاسم تازه دلxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14825319
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۵۱,xxx مورخ ۹/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع رسید ـ ۲ شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت سایا گستر توس (مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ آقای حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مهدی پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ ۴ روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150341
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی شماره ثبت xxx۱شناسه ملی:xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شماره ثبت:xxx۶۸ و شناسه ملی:xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732496
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره وبرابر نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۷/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارو با توجه آگهی‌های پذیره نویسی منتشره درروزنامه‌های دنیای اقتصاد به شماره xxx۲ خراسان به شماره xxx۳۲ و ابرار اقتصادی به شماره xxx۷ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۱۶ مورخ ۲۱/۶/xxx۶ و برابر گواهی بانکی به شماره شماره xxx۲/xxx۰/۵۱ مورخ ۲۰/۸/xxx۶ بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد مبلغ واریزی xxxxxxxxx۰۰ ریال به شماره حساب xxxxxxxxx سپرده کوتاه مدت واریز گردیددر نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567285
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محسن پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سایا گستر توس به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ابوالقاسم تازه دل (خارج از اعضا) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567289
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه به وی تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567292
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به نمایندگی آقای حمید طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری سپه به نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سایه گستر توس به نمایندگی آقای محسن پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم تازه دل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مهدی پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442554
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم تازه دل با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل شرکت تا انتهای دوره ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238461
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال xxx۴ نصویب شد - موسسه حسابرسی رازدار به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747854
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله کثیری مشهد با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعاملی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۴/۴/۹۶ انتخاب گردیدو کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399366
آگهی اصلاحی شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ درخصوص شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در سطر آخر" وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید "از قلم افتاده است که بدین وسیله اصلاح می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305599
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ آقای حمید طیبی به سمت عضو اصلی ـ آقای حسن متقیان به سمت عضو اصلی ـ آقای صادق مرتضوی علوی به سمت عضو اصلی ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو اصلی ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به سمت عضو اصلی ـ آقای حسن حسین پور دارچینی به سمت عضو علی البدل ـ آقای مهدی پولادین به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305603
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل متین از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و آقای عبدالرحیم همایون پوراز طرف شرکت سرمایه گذاری سپه بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای حمید طیبی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل متین بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال اتخاب گردیدند. ـ آقای صادق مرتضوی علوی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117227
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان حمید طیبی ـ حسن متقیان ـ صادق مرتضوی علوی ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمدعلی پولادین و سید حسن حسین پوردارچینی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ آقای حمید طیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل متین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق مرتضوی علوی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691582
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰, موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس و موسسه رهنمودگران کاردان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100158
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ , موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس و موسسه رهنمودگران کاردان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11471450
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تصویب صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و آقایان حمید طیبی و حسن متقیان و صادق مرتضی علوی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری سپه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ آقای حمید طیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل متین به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق مرتضی علوی بسمت مدیر‌عامل و آقای عبدالرحیم همایون‌پور به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سپه و آقای حسن متقیان بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقایان محمد علی پولادین و حسن حسین پور دارچینی بسمت اعضای علی‌البدل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مواردی بشرح صورت جلسه به مدیر‌عامل تفویض اختیار گردید و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ مواردی بشرح ذیل به موضوع فعالیت شرکت (ماده ۲ اساسنامه شرکت) اضافه گردید: بند ۴ احداث نیروگاه CHP جهت تولید توام گرما و برق برای رفع نیاز انرژی‌های مورد مصرف شرکت ایجاد سردخانه صنعتی ایجاد گلخانه صنعتی و فروش مازاد برق تولیدی در صورت وجود به وزارت نیرو پس از اخذ مجوزهای لازم.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922815
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات