مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380244072 (فعال)
9
افراد
32
آگهی‌ها
8646
شماره ثبت
1373/2/22
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770633
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ و برابر نامه شماره xxx۹/xxx/xxxمورخ ۳۰/۵/xxx۸اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل شرکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰شرکت ایران سازه با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳شرکت سیمان شاهرود با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی منوچهری با شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای صمد ملانقی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683412
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۷ , xxx , xxx مورخ ۳۰/۳/۹۸ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از عضویت هیئت مدیره استعفاء نمود و آقای مهدی منوچهری عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین ایشان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید . آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و به شماره ثبت xxxxxx بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علی اصغر پورفتح الله برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/۹۸ تعیین گردید . در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد : ۱ آقای محسن گرامی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام ) بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای حسین امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایران سازه ( سهامی خاص ) بعنوان عضو هیئت مدیره . ۳ آقای سیدرحیم هژبرالساداتی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس سازه تامین ( سهامی خاص ) بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و به شماره ثبت xxxxxx بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۵ آقای مهدی منوچهری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۸ انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری ، دادخواست ، اظهارنامه و تنظیم قرارداد با وکیل با حق توکیل و عزل وکیل توسط هیئت مدیره از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی در محاکم قضایی و کلیه اختیارات ماده ۳۵ آئین دادرسی مدنی که شامل موضوع فوق خواهد_بود با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاءهیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14146858
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل شرکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632224
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ و برابر نامه xxx۰۸ , xxx , xxx مورخ ۲۸/۰۶/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن گرامی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بعنوان رئیس هیات مدیره ۲ - آقای حسین امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایران سازه (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. ۳ - آقای سید رحیم هژبرالساداتی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس سازه تامین (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ - آقای علی اصغرپورفتح اله کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران وحمل ونقل تامین (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلامت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۸ انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ج) قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523862
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ و برابر نامه شماره xxx۶/xxx/xxx مورخ ۲۲/۴/۹۶ اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت پارس سازه تامین با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ایران سازه با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ آقای محمد سلامت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مهدی منوچهری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476294
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۳ , xxx , xxx مورخ ۱۱/۳/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. - حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی وخدمات مدیریت اگاهان تراز توس به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044541
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/xxx۵ وباستناد اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۵ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وبرابرنامه شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارو برابر نامه شماره xxx۷۵/xxx/xxx مورخ ۳/۷/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان خراسان رضوی و برابر آگهیهای پذیره نویسی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره xxx۵ مورخ ۱۷/۵/xxx۵ و روزنامه خراسان xxx۲۱ مورخ ۱۷/۵/xxx۵ و روزنامه صبح اقتصاد به شماره xxx۷ مورخ ۱۷/۵/xxx۵ با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات، مبلغ ۳۰. xxx. xxx. xxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر وبه حساب سرمایه منظور گردیده است و برابرگواهی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۲۷/۶/xxx۵ صادره از بانک رفاه کارگران مشهد شعبه خیام مبنی بر واریز xxxxxxxxx۰ ریال به حساب جهت افزایش سرمایه، در نتیجه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده پنج اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948445
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
باتوجه به نامه شماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۵/۵/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار وطبق ماده xxx قانون تجارت اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی داده میشود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924148
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ ونامه شماره xxx۴۰ , xxx , xxx مورخ ۲۸/۴/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236408
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شركت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
باتوجه به نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار وطبق ماده xxx قانون تجارت اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی داده میشود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236398
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شركت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ ونامه شماره xxx,xxx,xxx مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. - روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452131
آگهی تغییرات شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/xxx۴ و برابر نامه شماره xxx۶/xxx/xxx مورخ ۲۶/۷/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پارس سازه تامین به نمایندگی آقای سیدرحیم هژبر الساداتی جایگزین شرکت کارگزاری صبا تامین برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۶گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452165
آگهی تغییرات شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴وبرابر نامه شماره xxx۶/xxx/xxxمورخ۲۶/۷/xxx۴اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود هوشمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذار ی عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) جایگزین آقای احمد نظری مراشی به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت ایران سازه (سهامی خاص) جایگزین بهنام خزائی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن گرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) جایگزین آقای احمد یار محمدی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید رحیم هژبرالساداتی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت پارس سازه تامین و آقای مهدی منوچهری به عنوان عضوهیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۶ تعیین گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281947
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:باتوجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۳ونامه شماره xxx/۱۲/xxxمورخ ۲۲/۴/۹۴اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی و اظهارنامه تنظیمی صادره وآگهی پذیره نویسی روزنامه های خراسان به شماره xxx۰۱ مورخ ۱/۴/۹۴ و دنیای اقتصاد به شماره xxx۲ مورخ ۱/۴/۹۴ و روزنامه جمهوری اسلامی به شماره xxx۳۸مورخ ۱/۴/۹۴ و اطلاعات به شماره xxx۸۶ مورخ ۱/۴/۹۴ وبر اساس نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۴/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، وگواهی بانک تجارت به شماره xxx/xxx۰/۵۱مورخ ۱۵/۴/۹۴ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی واریزنقدی به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه وباعنایت به سندحسابداری صادره مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ازحساب محل مطالبات حال شده سهامداران وازمحل سود انباشته مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کسروبه حساب سرمایه منظورودرنتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته وماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید. " سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال است که به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است "
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312308
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد وخراسان بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای یکسال انتخاب گردید. ـ ۴ ـ اعضای هیئت مدیره شرکت (اصلی و علی البدل) به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تامین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت کارگزاری صبا تامین شرکت ایران سازه آقای مهدی منوچهری آقای محمود اسکندرنیا (عضو علی البدل)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312304
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ باستناد ماده ۴۵ اساسنامه این شرکت و با عنایت به استعفاء آقای احمد نظری مراشی از مدیرعاملی شرکت و با توجه به حکم شماره xxx۴/xxx/۹۴مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین(سهامی خاص) آقای احمد نظری مراشی بسمت نائب ریئس هیئت مدیره و احمد یار محمدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و بهنام خزائی به نمایندگی شرکت ایران سازه بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی منوچهری بسمت عضو هیئت مدیره وعلی روحبخش به نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای حسین قربانی فرج آباد خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آوربانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. ج ـ اختیارات تفویضی به مدیرعامل شرکت (ماده ۴۴ اساسنامه) اختیارات اداره و انجام امور موضوع ماده ۳۹ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت می باشد. بدیهی است اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ازطرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... به مدیرعامل شرکت تفویض می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561196
آگهی تغییرات شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد یار محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) طی حکم شماره xxx۵/xxx/۹۳مورخ ۵/۵/xxx۳،به سمت رئیس هیات مدیره وآقای احمد نظری مراشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین ( سهامی خاص) طی حکم شماره xxx۴/xxx/۹۳مورخ ۵/۵/xxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره وآقای بهنام خزاعی به نمایندگی از شرکت ایران سازه (سهامی خاص) طی حکم شماره xxx۸/xxx/۹۳ مورخ ۵/۵/xxx۳ به سمت عضوهیأت مدیره وآقای علی روح بخش به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)طی حکم شمارهxxx۳/xxx/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲به سمت عضو هیات مدیره وآقای مهدی منوچهری به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ ۱۶/۰۴/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور بانکی شرکت ونیزاسنادواوراق تجاری باامضا مدیرعامل شرکت ویکی ازاعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل،رئیس هیات مدیره ویکی ازاعضاهیئت مدیره متفقاً همراه بامهرشرکت معتبراست.سایرمکاتبات عادی واداری،با امضامدیرعامل شرکت معتبراست.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503079
آگهی تغییرات شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به نامه نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین، آقای علی روحبخش بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید هاشم طباطبایی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۹۴ گردید و آقای احمد ضیایی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل احمدی مقدم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178361
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت کارگزاری صبا تامین و شرکت ایران سازه و مهدی منوچهری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی شریف خانی و حسن مروج به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۲ آقای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی منوچهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی اسماعیل احمدی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری صبا تامین به نمایندگی سید هاشم طباطبایی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت ایران سازه به نمایندگی سید جواد حسینی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037896
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور با عنایت به استعفای آقای محمدقاسم جلیلی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای فرهاد هاشمی به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت مدیرعامل جدید شرکت برگزیده شد و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل , رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037900
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور , آقای احمد ضیایی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا ۲۵/۳/۹۲ معرفی گردید و آقای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران حمل و نقل تامین به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی علی نژادخباز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین کماکان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدقاسم جلیلی (خارج از اعضاء) همچنان به سمت مدیرعامل برگزیده شدند. ش xxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995820
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور و با توجه به حکم شماره xxx۲/xxx/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین باستناد وکالتنامه شماره xxx۰ مورخ ۲۵/۳/۸۸ شرکت کارگزاری صبا تامین، آقای سید هاشم طباطبایی بنمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد قاسم جلیلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۹۲ شدند و آقایان محسن انتظاری هروی و علی علی نژاد خباز کماکان بترتیب بسمت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ابقاء شدند و آقای محمد قاسم جلیلی (خارج از اعضاء) کماکان بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885253
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ آقای علی علینژاد خباز بجای آقای احمد ضیائی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785329
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ آقای علی علینژاد خباز بجای آقای احمد ضیائی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین سهامی عام و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713508
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695475
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 398514

آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ شرکت مزبور آقای شهریار تولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به جایگزینی آقای عباس معلم بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۵/۹۲ منصوب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944210
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی‌عام بشماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه‌ملی‌۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ شرکت مزبور آقای شهریار تولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی‌عام به جایگزینی آقای عباس معلم بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۵/۹۲ منصوب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482276
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرس و شرکت رایمند و همکاران بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تأمین و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین و شرکت کارگزاری صبا تأمین و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و آقای مهدی منوچهری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد سادات مادرشاهی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ آقای محسن انتظاری هروی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تأمین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ضیائی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس معلم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی منوچهری بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد قاسم جلیلی بنمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است و همچنین اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه طبق صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11436454
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبور و برابر نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۵/۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده (پنجاه و هشت) و یازده تبصره بتصویب رسید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133408
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸،‌ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای سید حسین عرب‌زاده به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225671
آگهی تغییرات شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
باستناد صورتجلسه هیأت‎مدیره مورخ ۹/۱۰/۸۸ شرکت فوق با توجه به استعفای آقایان عبدالرضا شریعتی‎کوه‎بنانی و مصطفی باطنی به ترتیب از نمایندگی شرکتهای سرمایه‎گذاری ساختمان و عمران تأمین (سهامی عام) و کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص) ترکیب هیأت‎مدیره تا تاریخ ۳/۴/xxx۰ به شرح ذیل می‎باشد: آقای محسن انتظاری‎هروی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص) به سمت رئیس هیأت‎مدیره و آقای علی علی‎نژادخباز به سمت نائب رئیس هیأت‎مدیره و آقای محمدقاسم جلیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان و عمران تأمین (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت‎مدیره و آقای عباس معلم به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به سمت عضو هیأت‎مدیره و آقای مهدی خواجه‎دلوئی به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیأت‎مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیأت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت‎مدیره و یکی از اعضای هیأت‎مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات