امید گاز خراسان

شرکت امید گاز خراسان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10380241012 (فعال)
14
افراد
42
آگهی‌ها
8332
شماره ثبت
1372/9/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14553068
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429878
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیرضائی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. و آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف ش ـ رکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین افتخاری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی رحیمی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۲۶/۰۷/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یابا امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369665
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش احمدآباد- دهستان سرجام- روستا ده غیبی- جاده سد طرق- پلاک ۰- طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ - اساسنامه شرکت در ۶۳ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369667
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیات مدیره. ۲- آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. ۳- آقای محمد علیرضائی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. ۴- آقای محمد حسین افتخاری xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره. ۵- آقای غلامعلی رحیمی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید حامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۶/۷/۹۸ تعیین گردیدند
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضامسئول مالی و یکی از اعضا هیات مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218145
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سیدحامدهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای یوسف زینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد حسین افتخاری شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای غلامعلی رحیمی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سید حامدهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۲۶/۰۷/xxx۸ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059996
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه قدس جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953895
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای محمد حسین افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامعلی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953898
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای یوسف زینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین افتخاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی رحیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631468
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین آقای سید حامد هاشمی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ گردید. سمت جدید اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۷/۹۶ به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای یوسف زینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای محمد حسین افتخاری بعنوان عضوهیات مدیره - آقای غلامعلی رحیمی بعنوان عضو هیات مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568263
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ رئیس هیات مدیره و آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای یوسف زینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد حسین افتخاری بعنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامعلی رحیمی بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۵/۷/۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضائ هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432017
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341742
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضوو رئیس هیئت مدیره آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین افتخاری بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامعلی رحیمی بعنوان عضوهیئت مدیره و آقای سیدحامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده تا ۰۵/۰۷/xxx۶ تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر مباشد و کلیه قرارداد‌ها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041336
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز تهران به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین افتخاری بعنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی رحیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان مدیر عامل شرکت (خارج از اعضا) برای باقیمانده مذت تصدی مدیران تا ۰۵/۰۷/xxx۶ تعیین گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق بهاداربانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضا هیات مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر مباشد و کلیه قرارداد‌ها پس از تصویب هیات مدیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806174
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558550
آگهی تغییرات شرکت اميد گاز خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ـ آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجید گلیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد حسین افتخاری بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای غلامعلی رحیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا) انتخاب شدند ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادرا بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه قرارداد ها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558553
آگهی تغییرات شرکت اميد گاز خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید امین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضوهیئت مدیره ـ آقای محمد حسین افتخاری بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای غلامعلی رحیمی بعنوان به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سید حامد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضائ هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558562
آگهی تغییرات شرکت اميد گاز خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ آقای محمد حسین افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای غلامعلی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12329077
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خرسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۳۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به شماره ثبتxxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12329082
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خرسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۳۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ معرفی شده طی حکم شماره xxx۶۷ مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ بعنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ ۴/۷/۹۴جایگزین آقای رضا طارمی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500145
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به حکم نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان، آقای محمد صادق شرفی بعنوان نماینده شرکت جایگزین آقای حسین جهان تیغی در ترکیب هیئت مدیره بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید و آقای رضا طارمی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امین هاشمی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز اصفهان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین افتخاری بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی رحیمی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی برگزیده شدند و آقای سید حامد هاشمی بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا) در سمت خود ابقا گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا مسئول مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496431
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورت های سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ انتخاب گردید و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496432
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به استعفای آقای محمد صادق شرفی از سمت مدیرعاملی، آقای سید حامد هاشمی (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۷/xxx۴ منصوب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا مسئول مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495554
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورت های سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ انتخاب گردید و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495555
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به استعفای آقای محمد صادق شرفی از سمت مدیرعاملی، آقای سید حامد هاشمی (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۷/xxx۴ منصوب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا مسئول مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225987
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوقالعاده مورخ ۰۴/۰۷/۹۲ شرکت مزبور , شرکت پرسیایران گاز اصفهان و شرکت پرسیایران گاز تهران و شرکت پرسیایران گاز تهران و آقایان محمدحسین افتخاری و غلامعلی رحیمی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۹۲ آقای رضا طارمی به نمایندگی شرکت پرسیایران گاز تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامین هاشمی به نمایندگی از شرکت پرسیایران گاز اصفهان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین جهانتیغی به نمایندگی از شرکت پرسیایران گاز هرمزگان . آقای محمدحسین افتخاری و غلامعلی رحیمی بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت و آقای محمدصادق شرفی بسمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء مدیر عامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089421
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور واصله به تاریخ ۲۲/۲/۹۲ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به سمت حسابرسی و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985502
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت فوق، با توجه به ادغام شرکت پرسی ایران گاز خراسان، شرکت پرسی ایران گاز اصفهان برای باقی مدت تا تاریخ ۳/۷/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین شرکت مذکور گردید. طبق صورت جلسه هیئت مدیره ۲۹/۹/۹۱ آقای رضا طارمی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید امین هاشمی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین جهان تیغی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان عضو هیئت مدیره و آقایان محمد حسین افتخاری، غلامعلی رحیمی عضو هیئت مدیره، آقای محمد صادق شرفی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. کلیه اوراق اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای مسئول مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095196
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور آقای سید امین هاشمی بعنوان نماینده جدید شرکت پرسی ایران گاز خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۲ تعیین گردید. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا باامضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل باامضا مسئول مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا باامضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852913
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور، آقای سید امین هاشمی بعنوان نماینده جدید شرکت پرسی ایران گاز خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۲ تعیین گردید. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049105
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور، آقای سید امین هاشمی بعنوان نماینده جدید شرکت پرسی ایران گاز خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۲ تعیین گردید. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء مسئول مالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 617352
آگهی تغییرات در شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مرتضی عسگری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213956
آگهی تغییرات در شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مرتضی عسگری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579509
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبور شرکت پرسی ایران گاز خراسان و شرکت پرسی ایران گاز مازندران و شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان و آقایان غلامعلی رحیمی و محمد حسین افتخاری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۰ آقای رضا طارمی به نماینده شرکت پرسی ایران گاز مازندران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم بختیاری بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خراسان و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق شرفی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و حسین جهان تیغی بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان و آقایان محمد حسین افتخاری و غلامعلی رحیمی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11232459
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبور شرکت پرسی ایران گاز خراسان و شرکت پرسی ایران گاز مازندران و شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان و آقایان غلامعلی رحیمی و محمد‌حسین افتخاری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۰ آقای رضا طارمی به نماینده شرکت پرسی ایران گاز مازندران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم بختیاری بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خراسان و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق شرفی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و حسین جهان تیغی بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان و آقایان محمد حسین افتخاری و غلامعلی رحیمی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 576674
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور با توجه به ادغام شرکت پرسی ایران گاز مازندران شرکت پرسی ایران گاز تهران بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین شرکت پرسی گاز ایران جایگزین شرکت پرسی ایران گاز مازندران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۲ گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ آقای رضا طارمی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم بختیاری بنمایندگی از شرکت پرسی گاز خراسان همچنان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق شرفی کماکان بسمت مدیرعامل شرکت و آقای حسین جهان تیغی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان و آقایان محمد حسین افتخاری و غلامعلی رحیمی کمافی السابق بعنوان اعضا هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096679
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور با توجه به ادغام شرکت پرسی ایران گاز مازندران شرکت پرسی ایران گاز تهران بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین شرکت پرسی گاز ایران جایگزین شرکت پرسی ایران گاز مازندران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۲ گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ آقای رضا طارمی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم بختیاری بنمایندگی از شرکت پرسی گاز خراسان همچنان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد‌صادق شرفی کماکان بسمت مدیرعامل شرکت و آقای حسین جهان تیغی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان و آقایان محمد‌حسین افتخاری و غلامعلی رحیمی کمافی‌السابق بعنوان اعضا هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766759
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۲/۲/۹۰ واصله به تاریخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرسی و آقای مرتضی عسکری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10842073
آگهی تغییرات شرکت امید کاز خراسان (سهامی‌خاص) به‌شماره ثبت۸۳۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ۱۲/۲/۹۰شرکت مزبور، آقای قاسم ‌بختیاری به جای آقای حسین‌ جهان‌تیغی به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیأت‌مدیره تاتاریخ۲۴/۶/۹۰ انتخاب گردیدند و در نتیجه شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به نمایندگی آقای یوسف‌زینی به سمت رئیس هیأت‌مدیره و شرکت پرسی ایران گاز خراسان به نمایندگی آقای بختیاری به سمت نایب رئیس هیأت‌مدیره و شرکت پرسی ایران گاز مازندران به نمایندگی آقای محمد‌صادق ‌خوشبین به عنوان عضو اصلی هیأت‌مدیره و آقایان محمد ‌افتخاری و غلامعلی ‌رحیمی به سمت اعضاء هیأت‌مدیره و آقای محمد صادق‌شرفی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر‌عامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل دو نفر از اعضاء هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت‌مدیره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضاءهیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد:

ثبت اسناد و ‌املاک ‌ناحیه‌دو‌مشهد‌مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226075
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/xxx۹ واصله به تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ با توجه به استعفای شرکت پرسی ایران گاز مازندران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالرحیم بهاروند از سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای یوسف زینی از سمت نایب رئیس هیئت مدیره در نتیجه آقای یوسف زینی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین جهان تیغی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق خوشبین به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی رحیمی بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین افتخاری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم بختیاری (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514625
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان (سهامی خاص)بشماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳/۷/۸۹ شرکت مزبور، آقای عبدالرحیم بهاروند به جای آقای حمیدرضا شریفی به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز مازندان و آقای حسین جهان‌تیغی به جای آقای فخرالدین جوانبخت به عنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیات‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ انتخاب گردیدند و در نتیجه شرکت پرسی ایران گاز مازندران به نمایندگی آقای عبدالرحیم بهاروند به سمت رئیس هیات‌مدیره و شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به نمایندگی آقای یوسف زینی به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره و آقای حسین جهان‌تیغی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خراسان به سمت عضو هیات‌مدیره و آقایان محمدحسین افتخاری و غلامعلی رحیمی به سمت اعضاء هیات‌مدیره و آقای قاسم بختیاری (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381430
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۱/۸۹ شرکت مزبور با توجه به عزل مدیرعامل قبلی (آقای سیدحامد هاشمی)، شرکت پرسی گاز مازندران به نمایندگی آقای حمیدرضا شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی گاز هرمزگان به نمایندگی آقای یوسف زینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی گاز خراسان به نمایندگی آقای فخرالدین جوانبخت به سمت عضو هیأت مدیره و آقای قاسم بختیاری به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549370
آگهی تغییرات در شرکت امید گاز خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ره‌یافت و همکاران به سمت بازرس و حسابرس اصلی و آقای مرتضی عسگری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات