گل چرم جام

شرکت گل چرم جام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380235180 (منحل شده)
1
افراد
5
آگهی‌ها
7723
شماره ثبت
1370/11/5
تاریخ تأسیس

اشخاص گل چرم جام

در این بخش تمامی اشخاصی که در گل چرم جام دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14400319
آگهی تغییرات شرکت گل چرم جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای علی اکبر نیزاری دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر تصفیه و آقای عبداله جامی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ترازنامه سال مالی منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214792
آگهی تغییرات شرکت گل چرم جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسیده_است. آقای علی اکبر نیزاری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه و آقای عبداله جامی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک‌ها و قرارداد‌ها با امضاء منفرد مدیر تصفیه بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318803
آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه گل چرم جام شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۷۷۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700378
آگهی تغییرات شرکت گل چرم جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ـ ۲آقای عبداله جامی بسمت ناظر تصفیه و آقای علی اکبر نیزاری کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213304
آگهی تغییرات در شرکت گلچرم جام (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه رسالت و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال xxx۸، آقایان عطامراد سالاری نیا و محسن شهرکی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات