گروه تولیدی جاده ابریشم

شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380231168 ()
4
افراد
5
آگهی‌ها
67990
شماره ثبت
1366/9/1
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه تولیدی جاده ابریشم

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه تولیدی جاده ابریشم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 911967
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فولاد الکتریک به ش م xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سعید شعبان دولابی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت دوچرخه سازی قوچان به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی حمید سنگتراشها به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت کشت و صنعت ۵۱ به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی رامین آقارضی درمنی به ک م xxxxxxxxx۲ و محمدعلی طالعی فاز به ک م xxxxxxxxx۰ و سیما آموزگار به ک م xxxxxxxxx۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۴/۹۱ محمدعلی طالعی فاز به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سیما آموزگار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و قراردادها و پیمان نامه ها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11801548
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فولاد الکتریک به ش م xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سعید شعبان‌دولابی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت دوچرخه‌سازی قوچان به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی حمید سنگتراشها به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت کشت و صنعت ۵۱ به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی رامین آقارضی‌درمنی به ک م xxxxxxxxx۲ و محمدعلی طالعی‌فاز به ک م xxxxxxxxx۰ و سیما آموزگار به ک م xxxxxxxxx۵ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۴/۹۱ محمدعلی طالعی‌فاز به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و سیما آموزگار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و قراردادها و پیمان نامه‌ها با امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433587
آگهی کاهش سرمایه اجباری و تغییرات در شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/xxx۹ کاهش اجباری سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال و کاهش مبلغ اسمی سهام از مبلغ xxx۰ ریال به مبلغ xxx ریال مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال میباشد که به سی میلیون سهم عادی صد ریالی با نام تقسیم و تماما پرداخت شده_است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند و آقایان محمدعلی طالعی فاز و بیژن طالعی فاز و خانم سیما آموزگار و شرکتهای فولاد الکتریک (سهامی خاص) و مجتمع صنعتی دوچرخه ساز قوچان (سهامی عام) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۴/۸۹ آقای محمدعلی طالعی فاز بسمت رئیس هیات مدیره و آقای بیژن طالعی فاز عضو هیات مدیره و مدیرعامل و خانم سیما آموزگار به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و پیمان نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای منفرد آقای محمدعلی طالعی فاز همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653130
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولید جاده ابریشم سهامی خاص بشماره ثبت ۶۷۹۹۰و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ اختیارات هیات‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. همچنین بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۸/۱۲/۸۹ شعبه جدید در منطقه آزاد قشم به نشانی قشم‌ـ شهرک سام و زال‌ـ خ نسترن‌ شمالی‌ـ بلوک۴‌ـ واحد۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۹ منتقل گردید و محمدعلی طالعی‌ فاز به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیر شعبه برای مدت دو سال تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705721
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم سهامی ‌عام به ‌شماره ثبت‌۷۳۱۶ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ شرکت مزبور، آقایان مجیدرضا مشرقی و هادی قانعی‌رضایی از عضویت هیات‌مدیره مستعفی شدند و به جای ایشان آقایان محمدعلی طالعی‌فاز و غلامحسین عنقایی برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تا تاریخ۳۱/۴/۸۹ جایگزین گردیدند. و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ آقای محمدعلی طالعی‌فاز به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای محمدسمیع ثقفی‌مقدم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین علی‌آبادی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و ر سمی و بانکی با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره به همراه مدیرعامل و یا یک نفر از اعضای هیات‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات