جوش و اکسیژن ایران

شرکت جوش و اکسیژن ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380231056 (فعال)
6
افراد
14
آگهی‌ها
7303
شماره ثبت
1355/12/1
تاریخ تأسیس
الکترود رضا اولین تولیدکننده الکترود جوشکاری
شرکت سهامی عام جوش و اکسیژن ایران
اولین دارنده تاییدیه استاندارد ایزو 9001 از لویر انگلستان
اولین تولیدکننده الکترود جوشکاری در ایران دارای تاییدیه لوید از آلمان
دارای مهر استاندارد از ایران
اولین تولیدکننده الکترود جوشکاری در ایران دارای تاییدیه لویر انگلستان
دارنده تاییدیه الکترود جوشکاری از DNV نروژ
دارنده تاییدیه الکترود جوشکاری از بیرو وریتاس فرانسه
عضو اصلی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
شرکت سهامی جوش و اکسیژن ایران با هدف تولید انواع الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی روسایل
جوش و برش در سال 1356 در شهر مشهد تاسیس گردید و در سال 1373 به عضویت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. ظرفیت تولید این واحد در فاز اول برای تولید انواع الکترودهای جوشکاری این شرکت ( R&D ) معمولی و تخصصی دوازده هزار و هفتصد تن در سال می باشد.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14740909
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه مورخه ۲۹/ ۱۲/ xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/xxx/xxx۸ انتخاب شدند ۳ روزنامه خراسان و روزنامه قدس بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193962
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای غلامرضا شوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد دبیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان منشی هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چکها، بروات، سفته ها، قراردادها و امثالهم و همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193966
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه مورخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۷ انتخاب an. ـ ۳ آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۸، هادی ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۹، مجید ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۶، ابوالفضل یزدیانی به کد ملی xxxxxxxxx۶و غلامرضا شوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد دبیری به کد ملی xxxxxxxxx۱عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد ـ ۴ روزنامه خراسان و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت در اسل xxx۷ تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549843
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه مورخه ۳۰ / ۱۲/ ۹۵ و صورتحساب سود و زیان و سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۶ انتخاب شدند.. ۳ روزنامه خراسان وقدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988282
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ , هادی ابراهیمیان عیدگاه xxxxxxxxx۹ , مجید ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۶ , ابوالفضل یزدیانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا شوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد دبیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مد ت دوسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988286
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988290
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل یزدیانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538331
آگهی تغییرات شرکت جوش و اكسیژن ایران شركت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ازمودگان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور وهمکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674236
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ضمن تصویب ترارنامه وصورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲،موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی های شرکت جوش و اکسیژن ایران انتخاب شد. آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه وهادی ابراهیمیان عیدگاه و مجید ابراهیمیان عیدگاه وابوالفضل یزدیانی وغلامرضا شوندی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سید محمد دبیری به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677947
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا شوندی به سمت رییس هیات مدیره و آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای ابوالفضل یزدیانی به سمت عضو هیات مدیره آقای مجید ابراهیمیان عیدگاه به سمت عضو هیات مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر فروش آقای حامد ابراهیمیان عیدگاه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577825
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890227
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652611
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور، با توجه باستعفاء آقای جواد ابراهیمیان عیدگاه از سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای هادی ابراهیمیان عیدگاهی برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۰/۴/۹۱ جایگزین ایشان گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225702
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران (سهامی ‌عام) به شماره ثبت‌۷۳۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، و تصویب ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان ترازتوس به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، آقایان حسین ابراهیمیان‌عیدگاه و جواد ابراهیمیان‌عیدگاه و هادی ابراهیمیان‌عیدگاه و ابوالفضل یزدیانی و غلامرضا شوندی به سمت اعضای هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۸۹ آقای حسین ابرهیمیان‌عیدگاه به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای جواد ابراهیمیان‌عیدگاه به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و امثالهم با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره یا نائب رئیس هیات‌مدیره به همراه یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیر فروش (آقای حامد ابراهیمیان‌عیدگاه) و اوراق و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات