نوش پونه مشهد

شرکت نوش پونه مشهد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380225279 (فعال)
7
افراد
27
آگهی‌ها
6717
شماره ثبت
1369/11/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14880502
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6717 و شناسه ملی 10380225279
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 به استناد نامه شماره54178/1222 مورخ 27/06/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100121718 و موسسه حسابرسی دش وهمکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100171271 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شد.صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار خراسان و روزنامه محلی رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش980812271455810  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14880497
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6717 و شناسه ملی 10380225279
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ01/05/1397 به استناد نامه شماره 54178,122 مورخ 27/06/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بوستانی به شماره ملی0940034001 به سمت رئیس هیات مدیره خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی0931424801 به سمت نائب رئیس هیات مدیره گروه کارخانجات صنعتی تبرک به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به شماره ملی0827961693به سمت عضو هیات مدیره آقای ناصر بوستانی به شماره ملی0946464162به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل خانم مهسا بوستانی به شماره ملی0920945864به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تصویب گردید: -تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل -سایر وظایف و اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره در مقاطع خاص یا حسب مورد به مدیرعامل محول می شود. و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980812184453917  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195071
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷و نامه شماره xxx۳۴,xxx مورخ ۲۳/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. -اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : گروه کارخانجات صنعتی تبرک(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم مهسا بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ -موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب شد ند. -روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073448
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ در سطرچهارم شماره ملی آقای مهدی بوستانی به شماره xxxxxxxxx۱ صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774227
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۳ , xxx مورخ ۳۰/۸/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه کارخانجات صنعتی تبرک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهسا بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دوسال تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774231
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۳ , xxx مورخ ۳۰/۸/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم مهسا بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای باقیمانده مدت دوسال تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602521
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206176
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۲۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بند ۶ ماده ۲ اساسنامه در خصوص موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وکلیه عملیاتی که مستقیم ویا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و معتبر می‌باشد پس از اخذ مجوز وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106153
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی xxx۵ تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ شرکت به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم فرشته نقاش طوس به کدملی xxxxxxxxx۱ خانم مهسا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106154
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فرشته نقاش طوس به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی بانکی با امضاء مشترک دونفر از پنج نفر و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900436
آگهی اصلاحی شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
- ۱ پیرو آگهی تغییرات صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۲/۹۵ تصویب صورتهای مالی سال xxx۳ از قلم افتاده که بدینوسیله اضافه و اصلاح میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900430
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ به تصویب مجمع رسید - ۲ آقای رضا اسدی شکرانلو کد ملی xxxxxxxxx۳ را بعنوان بازرس اصلی وآقای مجید قبادی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889069
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴/xxx مورخ ۵/۳/۹۵ و نامه شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۷/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. - آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت نوش پونه مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف - موضوع اصلی ۱ - تولید انواع محصولات کشاورزی و غذائی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع‌های کشاورزی و خرید و فروش محصولات غذائی و پروتئینی وکشاورزی و تولید، خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی و تولید انواع نوشابه‌های گاز دار و بدون گاز و آب آشامیدنی و معدنی، صنایع آردی، کیک و کلوچه و انواع محصولات کشاورزی و باغی وتولید واستحصال انواع پوره و کنسانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواع میوه جات وسبزیجات و خرید و فروش وصادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و خرید و فروش انواع دانه‌های روغنی و انواع روغن‌های خوراکی و دستگاههای مربوطه و غیره. اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی از موسسات بانکی و مالی واعتباری جهت شرکت و خرید و فروش مواد اولیه وقطعات و دستگاهای مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم. ب - موضوع فرعی ۱ - سرمایه گذاری، خرید، اداره توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری واجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی، و هرگونه اموری که به نحوی با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد. ۲ - انجام معاملات کلیه سهام واوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند. ۳ - آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه وفروش سهام آنها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار یا طرق دیگر ۴ - خرید اعم از نقدی واعتباری و فروش تحت عقود مختلف اعم از اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیر اجاره و رهن اموال منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات در چهارچوب اهداف وموضوع شرکت. ۵ - انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی وفنی و مالی و خدمات مشاوره‌ای و مالی ومدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری از کلیه فعالیت‌های اقتصادی و یا ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی فنی ومهندسی ذیربط. ۶ - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، ایجاد موسسه کارگزار و یا اخذ نمایندگی کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مبادلات به کلیه عملیاتی که مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و معتبر می‌باشد. ۷ - سرمایه گذاری در پروژه‌های ساختمانی وعمرانی ۸ - فعالیتهای بازرگانی واستفاده از فرصت‌های بازار با سرمایه گذاری در شرکتهای دارای مزیت نسبی با رشد سود آور مناسب ۹ - اخذ نمایندگی‌های مرتبط با هرگونه فعالیت اقتصادی ۱۰ - ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل و خارج از کشور در هرنقطه و مکان ۱۱ - انجام فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲ - انجام فعالیت در زمینه سیستم‌های مالی، مدیریتی، بهبود کیفیت و غیره ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مشهد – بلوار سجاد بهارستان ۲ ساختمان بارثاوا پلاک ۴ طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۷. شرکت فاقد شعب می‌باشد. ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت به طور کامل آقای علیرضا بوستانی فرزند محمد شماره شناسنامه xxx۳ کدملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیات مدیره و (غیرموظف) خانم فرشته نقاش طوس فرزند علی شماره شناسنامه xxx۵۴ کدملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) آقای مهدی بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره (غیر موظف) آقای ناصر بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه xxx۲۰ کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف) خانم مهسا بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه وکدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره (غیر موظف) ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند_داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را پرداخت نموده_باشند. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه مربوط به اندوخته قانونی واختیاری، از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. بر طبق ماده ۵۹ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۵۸ این اساسنامه وسایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد_بود. در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بر اساس ماده ۶۱ اساسنامه تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهیهای جاری: xxxxxxxxxxxx ریال جمع بدهیهای غیر جاری: xxxxxxxxx ریال بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت فاقد بدهیهای احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794262
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی راز دار xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا اسدی شکرانلو xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و روزنامه محلی سیاست روز جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794259
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت مرحله دوم افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx , xxx , xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677493
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فرشته نقاش طوس به سمت نایب ریئس هیئت مدیره وآقای مهدی بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای ناصر بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم مهسا بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب وکلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677492
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲، موسسه حسابرسی و خدمات مدیرت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای کاظم ناصری بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی وروزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین شد. آقای علیرضا بوستانی وخانم فرشته نقاش طوس وآقای مهدی بوستانی وآقای ناصر بوستانی وخانم مهسا بوستانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677477
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردیدودرنتیجه ماده مربوط دراساسنامه اصلاح میگردد. تولید انواع محصولات کشاورزی و غذائی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع های کشاورزی و خرید و فروش محصولا غذائی و پروتئینی و کشاورزی و خرید و فروش انواع فرآورده ای لبنی و پاستوریزه و خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی و تولید انواع نوشابه های گازدار و بدون گاز و آب آشامیدنی و معدنی صنایع آردی کیک و کلوچه و انواع محصولات کشاورزی و باغی و تولید و استحصال انواع پوره و کنسانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواع میوه جات و سبزیجات و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و خرید و فروش انواع دانه های روغنی و انواع روغن های خوراکی و دستگاههای مربوطه و اخذ تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی از موسسات بانکی و مالی و اعتباری جهت شرکت و خرید و فروش مواد اولیه و قطعات و دستگاههای مربوطه.پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438567
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx۰ سهم xxx۰ ریالی به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438566
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339631
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۲ شرکت مزبور، شعبه ای از شرکت در تهران بنشانی تهران، میدان فردوسی، ضلع شمال غربی فردوسی، جنب بانک ملت، ساختمان شهد، طبقه سوم و به مدیریت علیرضا بوستانی تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275003
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال ۹۱، شرکت آگاهان تراز توسط بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237041
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت مزبور، موسسه آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ کاهش مبلغ اسمی سهام xxx/۵۰ ریال به xxx۰ ریال تصویب و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095370
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، مرکز اصلی شرکت از مکان قبلی به نشانی: کیلومتر ۲۸جاده مشهد چناران شهرک صنعتی فردوسی خراسان (سهامی خاص) کوچه اول سمت چپ جنب شرکت تبرک انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602828
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور، تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و تعداد حداقل سهام وثیقه مدیران درصندوق شرکت از ۱۰ سهم به ۵ سهم کاهش یافت و بدین ترتیب ماده ‌های مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و خانمها فرشته نقاش طوس و مهسا بوستانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس به نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر بوستانی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاء از پنج امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689970
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور، تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و تعداد حداقل سهام وثیقه مدیران درصندوق شرکت از ۱۰ سهم به ۵ سهم کاهش یافت و بدین ترتیب ماده های مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و خانمها فرشته نقاش طوس و مهسا بوستانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس به نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر بوستانی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاء از پنج امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11784875
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، آقایان علیرضا کفشداران و رضا اسدی شکرانلو بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و خانم فرشته نقاش طوسی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۸۹ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته نقاش طوسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات