تقطیر خراسان

شرکت تقطیر خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380223020 ()
20
افراد
18
آگهی‌ها
175957
شماره ثبت
1369/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14765655
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سیروس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای عباس اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای حسن کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای امیرعباس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای محمدرضا فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای ناصر کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره ـ آقای ساسان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل: چک و سفته بروات و عقوداسلامی و قرارداد ها با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای بهزاد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765660
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیروس کمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای عباس اسدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای حسن کمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ آقای امیرعباس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای ناصر کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره (علی البدل۱) ـ آقای ساسان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره(علی البدل۲) ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14546982
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، کوچه بنیان ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک ۱۳ مجتمع ارمغان ، طبقه سوم ، واحد A کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187362
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566625
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سیروس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس کمانی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضافرزان به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین کمانی به شماره xxxxxxxxx۰ و آقای ساسان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و عقود اسلامی و قرارداد‌ها با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566635
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس کمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای عباس اسدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن کمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و آقای عباس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حسین کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و آقای ساسان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003251
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. آقای سیروس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای عباس اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای حسن کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای عباس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره خانم معصومه کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای ساسان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611091
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ولی عصر ـ نرسیده به پارک وی ـ روبروی باشگاه خبرنگاران جوان ـ نبش روانپورساختمان جم ـ پلاکxxx۳ ـ طبقه هفتم ـ واحدپنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388293
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سیروس کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای عباس اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل وعضو هیأت مدیره آقای عباس کمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیف اله کمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای ساسان اسدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبد الرضا زرگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658887
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482385
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند:
سیروس کمانی کدملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عباس کمانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای حسن کمانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو و مدیرعامل
آقای عباس اسدی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای ناصر کمانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
خانم الهه طاهری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (علی البدل)
ـ آقای عبدالرضا زرگری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و احمد حاتمی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050383
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس کمانی کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس اسدی کدملی xxxxxxxxx۹ و ناصر کمانی کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن کمانی کدملی xxxxxxxxx۴ و سیف اله کمانی کدملی xxxxxxxxx۸ و پرویز کمانی کدملی xxxxxxxxx۹ (عضو علی البدل) و ساسان اسدی کدملی xxxxxxxxx۹ (عضو علی البدل) تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ سیروس کمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر کمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن کمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711828
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷و شناسه ‌ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. عبدالرضا زرگری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و احمد حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011340
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. عبدالرضا زرگری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و احمد حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711821
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی پناهی‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ و علی کمانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حسن کمانی به ش ملی xxxxxxxxx و شیرین کمانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و عباس اسدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ اعضاء اصلی و ناصر کمانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و ساسان اسدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ اعضاء علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ مهدی پناهی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شیرین کمانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن کمانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153929
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. احمد حاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و عبدالرضا زرگری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561181
آگهی تغییر پلاک شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
بموجب نامه وارده xxx۱۰ هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۱۹ به پ ۱۸ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890983
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. محسن خسروی‌تبریزی به سمت بازرس اصلی و محمدرضا شهیم به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌‌مدیره به مدت ۲ سال در سمتهای خود ابقا شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات