کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380222768 (فعال)
9
افراد
35
آگهی‌ها
6459
شماره ثبت
1369/5/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14720909
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ در سطر چهارم کلمات(تفویض اختیار حاصله از) از آگهی حذف و (بنا به صورت جلسه) در آگهی فوق جایگزین میشود بدین وسیله اصلاح میگردد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713754
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxxxxx/xxx. xxx مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ در خصوص افزایش سرمایه و گواهی xxxxxx/۹۸/۱ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ بانک سپه شعبه ممتاز احمدآباد مشهد به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به حساب سپرده همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیأت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد ماده ۵ اصلاحی . سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292778
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ خانم مهسا بوستانی xxxxxxxxx۴ (عضو علی البدل هیأت مدیره) جایگزین شرکت سبد گردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (عضو اصلی هیأت مدیره) برای باقیمانده تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۳/۷/۹۸ گردید ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات، قراردادها، و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا ء ثابت رئیس هیأت مدیره (آقای مهدی بوستانی) و امضای متغیر مدیرعامل شرکت (آقای احسان منوچهری) یا امضای عضو هیأت مدیره شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195085
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۳/xxxمورخ۲۴/۰۵/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رازدار(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135302
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx در سطر اول به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ در خصوص افزایش سرمایه صحیح می باشد و کلمه تفویض از آگهی فوق حذف که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128974
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷و بنا به تفویض اختیار از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶در خصوص افزایش سرمایه شرکت ونامه شماره xxx ـ xxxxxx / xxx مورخ۲۵/۰۴/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغxxxxxxxxxxxxریال به حساب سرمایه و همچنین برابر گواهی شماره xxx/xxx۸مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷بانک سپه شعبه ممتاز احمد آباد مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به حسابی که جهت افزایش سرمایه منظور گردیده و در نتیجه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی با نام که تماما و نقدی پرداخت شده است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073440
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ ونامه شماره xxx۴۳ , xxx مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت مکین (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا سلطان زاده کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سبد گردان تصمیم نگارارزش آفرینان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای منصور رستگار پور کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احسان منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیرمدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073445
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ ونامه شماره xxx۴۳ , xxx مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت مکین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602531
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173464
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذشد: - بنابر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره و انتقال مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه شرکت هیئت مدیره شرکت، افزایش سرمایه راعملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیراصلاح گردید ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173466
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان منوچهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۵/۳/۹۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از ترکیب هیئت مدیره) انتخاب گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار وقراردادهای شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها وعقوداسلامی با امضای مشترک دونفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935437
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۱ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتی تبرک به کدملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحسن ماهور به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر همراه با مهر معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935442
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۱ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴، مهدی بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۱، ناصر بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۲، شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی xxxxxxxxx۳، وخانم مهسا بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ۳ موسسه حسابرسی راز دار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719656
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان و سیاست روز جهت درج اگهی‌ها ی شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531581
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
آگهی المثنی تاسیس شرکت مشهد نیو بامسئولیت محدود شرکت فوق که در تاریخ ۲۴/۰۵/۶۹ تحت شماره xxx۹ در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: موضوع شرکت: تولیدات محصولات کشاورزی و انجام کلیه امور مربوطه به صادرات و واردات و عقد قراردادهای داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی و انجام امور گمرکی بر اساس قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران مرکز اصلی شرکت: مشهد , خیابان امام خمینی , داروخانه پاستور نو , قسمت مجاور سرمایه شرکت مبلغ: xxx/xxx/۵ ریال تمام مدیران شرکت: علی رجائی مدیرعامل و گودرز دبیریان بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: آقایان علی رجائی و گودرز دبیریان متفقا همراه با مهر شرکت. اساسنامه شرکت در ۲۲ ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531592
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
آگهی المثنی تغییر نام شرکت سولماز طوس (بامسئولیت محدود) ثبت شده بشماره xxx۹ طبق صورتجلسه مورخه ۱۸/۸/۷۶ مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق و به استناد نامه صادره xxx۷۹ /ن/ ۳۲ ـ ۱۷/۰۸/۷۶ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نام شرکت به کشت و صنعت شهداب ناب خراسان تغییر یافته است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531600
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
آگهی المثنی تغییرنام شرکت مشهد نیو (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxx۹ طبق صورتجلسه مورخه ۱۲/۹/۷۵ شرکا شرکت فوق , نام شرکت به سلماز طوس تغییر یافته است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467335
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق الذکر مورخ۱۷/۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۷/۶/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ماده و ۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407305
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ ونامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۶/۵/۹۴سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلوبه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۱/۳/۹۵انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407315
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ ونامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۶/۵/۹۴سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به استعفای خانم فرشته نقاش طوس از عضویت درهیئت مدیره، ترکیب جدید هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تاتاریخ ۲۴/۳/۹۵ به شرح ذیل می باشد: ـ آقای علیرضا بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصربوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای سیدمحسن ماهور خارج از ترکیب) به سمت مدیرعامل وخانم مهسابوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وگروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) به نمایندگی اقای علیرضا بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره.انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک دونفرازپنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166210
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677159
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهسا بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677163
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای کاظم ناصری بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس و آقای مهدی بوستانی و آقای ناصر بوستانی وخانم مهسا بوستانی
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339578
آگهی تبدیل نوع شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص ) شماره ثبت ۶۴۵۹ مشهد به سهامی عام شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ شرکت مزبور تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام بشرح ذیل می باشد: ۱ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شماره ثبت xxx۹ مشهد ۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: تولید انواع محصولات کشاورزی و غذایی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمعهای کشاورزی و خرید و فروش محصولات غذایی و پروتئینی و کشاورزی و تولید، خرید و فروش انواع فرآورده های لبنی و پاستوریزه و خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی و تولید انواع نوشابه های گازدار و بدون گاز و آب آشامیدنی و معدنی و انواع محصولات کشاورزی و باغی و تولید و استحصال انواع پوره و کنستانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواع میوه جات و سبزیجات و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و خرید و فروش انواع دانه های روغنی و انواع روغنهای خوراکی و دستگاه های مربوطه و اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری اسنادی و ضمانتنامه های بانکی از موسسات بانکی و مالی و اعتباری جهت شرکت، سرمایه گذاری، خرید، اداره، توسعه، تکمیل، فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی و معدنی و کشاورزی و ساختمانی و هرگونه اموری که بنحوی با فعالیتهای فوق مرتبط باشد. انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشد. آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری بمنظور عرضه و فروش سهام آنها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار یا طرق دیگر خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز تحت عقود مختلف و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات در چهارچوب اهداف و موضوع شرکت. انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و فنی و مالی و خدمات مشاوره ای و مالی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری از کلیه فعالیتهای اقتصادی و یا ایجاد شرکت و موسسات مطالعاتی فنی و مهندسی ذیربط استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها ایجاد موسسه کارگزار و یا اخذ نمایندگی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار و مبادلات به کلیه عملیاتی که مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و معتبر باشد، سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و عمرانی، فعالیتهای بازرگانی و استفاده از فرصتهای بازار با سرمایه گذاری در شرکتهای دارای مزیت نسبی با رشد سودآور مناسب، اخذ نمایندگیهای مرتبط با هرگونه فعالیت اقتصادی، ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل و خارج از کشور در هر نقطه و مکان، انجام فعالیت در زمینه سیستمهای مالی، مدیریتی، بهبود کیفت. ۳ـ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب: مرکز اصلی شرکت، مشهد و نشانی آن بلوار سجاد، بهارستان ۲، ساختمان بارثاوا، پلاک ۴ ۴ـ مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. ۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است و شرکت فاقد سهام ممتاز و بی نام می باشد. ۶ـ هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: ۱. علیرضا بوستانی فرزند محمد شماره شناسنامه xxx۳ کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، ۲. فرشته نقاش طوسی فرزند علی شماره شناسنامه xxx۵۴ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، ۳. مهدی بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه xxx۴ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، ۴. ناصر بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه xxx۲۰ کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره، ۵. مهسا بوستانی فرزند علیرضا کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، ۶. محسن ماهور فرزند عبداله شماره شناسنامه xxx۶ کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۷ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهم. ۸ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی با رعایت مفاد قانون تجارت بصورت زیر تشکیل می شوند: ۱ـ۸ـ مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موضوعات زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سالهای قبل، استماع گزارش بازرس یا بازرسان، بررسی و تصویب صورتهای مالی سالهای قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره، تعیین بازرسان یا بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام، سایر مواردی که بموجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. ۲ـ۸ـ اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. ۳ـ۸ـ موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره باستناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و بااظهارنظر بازرس به مجمع ارایه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ۴ـ۸ـ تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ۹ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تعیین شده است: مبلغ دیون شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بشرح ذیل می باشد: بدهی جاری xxxxxxxxxxxx، بدهی غیرجاری xxxxxxxxx۰۸، بدهی احتمالی xxxxxxxxxxxx جمع: xxx/xxx/xxx/xxx ریال. شرکت دیون اشخاص ثالث را تعیین نموده است و داراییهای شرکت برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری جمعاً مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال می باشد. ۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیده است. شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در این اداره و در مرکز شرکت تجاری مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.

ششxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242695
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی از محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت در اجرای ماده ۴۸ قانون بودجه سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ و سند حسابداری صادره مبنی انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت به حساب سرمایه و همچنین با توجه به اظهارنامه تنظیمی، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۷ اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237071
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال ۹۱، شرکت حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برا مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028240
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت فوق کاهش مبلغ اسمی سهام از xxx/۱۰ ریال به xxx۰ ریال موافقت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد و شش میلیارد ریال منقسم به صد و هشتاد و شش میلیون سهم هزار ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است و نیز افزایش اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و خانم‌ها مهسا بوستانی و فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028269
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و با توجه به عزل موسسه حسابرسی اهمیت نگر از سمت بازرس اصلی شرکت، موسسه آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس برای باقیمانده مدت تصدی بازرسین تا تاریخ ۲۵/۴/۹۲ جایگزین نامبرده گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815489
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۹۰، موسسه حسابرسی اهمیت نگر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711328
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۹۰، موسسه حسابرسی اهمیت‌نگر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383211
آگهی افزایش سرمایه در شرکت کشت وصنعت شهداب خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۹ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام به xxxxxxxxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حل شده مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۶ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است

رئیس ثبت واسنادواملاک ناحیه دو شهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630081
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب خراسان (سهامی ‌خاص) بشماره ثبت ۶۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی ‌عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال xxx۹، آقایان محمود نصرتی بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال و آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی ‌و بانکی با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748998
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور، با توجه به استعفای شرکت دانشگر محاسب از سمت بازرس اصلی و حسابرس، آقایان محمود نصرتی بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829993
آگهی افزایش سرمایه در شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال و افزایش تعداد سهام از xxxxxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام به xxxxxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مذبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۸ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588851
آگهی تغییرات شرکت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب و آقای محمود نصرتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و با توجه به استعفای آقای ناصر بوستانی از عضویت اصلی هیئت مدیره، آقای علیرضا بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس و مهدی بوستانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تا مورخ ۲۵/۴/xxx۰ انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۸۹ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از سه نفر عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات