صنایع بسته بندی مشهد

شرکت صنایع بسته بندی مشهد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380190780 (فعال)
6
افراد
18
آگهی‌ها
3178
شماره ثبت
1354/8/12
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع بسته بندی مشهد

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع بسته بندی مشهد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14685557
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و نامه شماره xxx۱۵ , xxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار داد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : شرکت کشت و صنعت اکباتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت صنایع خودروسازی همدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت بتون شن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای عباس عطاران کبیری با کدملی xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ انتخاب شدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685699
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۱۵ , xxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فتح اله عباسی با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت کشت و صنعت اکباتان به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع خودرو سازی همدان با نمایندگی آقای ابراهیم عاقل با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان با نمایندگی آقای حسین عبدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بتون شن با نمایندگی آقای محمد ابراهیم رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و آقای عباس عطاران کبیری با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها ، چکها ، سفته‌ها ، بروات و غیره با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد_بود . مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064066
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار قدس و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484274
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتح اله عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بتون شن (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره آقای ابراهیم عاقل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خودرو سازی همدان (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای عباس عطاران کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بیاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، توسط ریاست هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء ریاست هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت انجام می‌گیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484277
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. - اعضاء هیات مدیره ا برای مدت دو سال آتی، به شرح زیر انتخاب گردید: - شرکت کشت وصنعت اکباتان (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۸۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ - شرکت صنایع خودرو سازی همدان (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت بتون شن (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ - آقای عباس عطاران کبیری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949282
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ و پیرو جلسات تنفسی مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ و ۲۷/۰۲/xxx۵ و ۱۰/۳/xxx۵ و ۲۴/۰۳/xxx۵ و ۰۶/۰۴/xxx۵ و ۰۶/۰۴/xxx۵ و ۲۰/۰۴/xxx۵ و ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجمع موسسه حسابرسی هشیار بهمند را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - - ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278141
آگهی تغییرات شرکت صنايع بسته بندي مشهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمندبه سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسین وکیلیان ـ شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسین عبدی ـ شرکت صنایع خودرو سازی همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ابراهیم عاقل ـ شرکت بتون شن (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد ابراهیم رحمانی ـ آقای عباس عطاران کبیری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278145
آگهی تغییرات شرکت صنايع بسته بندي مشهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین وکیلیان به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم عاقل به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد بیاتی(خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ریاست هیات مدیره و مدیرعامل و یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518182
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۳ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۱۳/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283468
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۳۰/۹/۹۱، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند و مؤسسه حسابرسی شاهدان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به نمایندگی آقای محمدتقی علاقبندیان ـ شرکت مدیریت و سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی خانم معصومه ملاصالحی ـ شسرکت کشت و صنعت اکباتان به نمایندگی آقای حسین وکیلیان ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی آقای ناصر ربانی و شرکت صنایع خودروسازی همدان به نمایندگی آقای ابراهیم عاقل بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۲ آقای محمدتقی علاقبندیان بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه ملاصالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیاتی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739915
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد(سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ و برابر نامه شماره xxx۱/۹۱ـxxx مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آقای ابراهیم عاقل به عنوان نماینده شرکت جایگزین خانم لیلا مجیدی زاویه برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۵/۹۲ گردید در نتیجه ترکیب جدید هیئت مدیره به این شرح می باشد: آقای محمدتقی علاقبندیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه ملاصالحی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای فرامرز مرادی نفط چالی) با مهر شرکت یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11487899
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ و برابر نامه شماره xxx۱/۹۱ـxxx مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، آقای ابراهیم عاقل به عنوان نماینده شرکت جایگزین خانم لیلا مجیدی‌زاویه برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۵/۹۲ گردید در نتیجه ترکیب جدید هیئت‌مدیره به این شرح می‌باشد: آقای محمدتقی علاقبندیان بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و خانم معصومه ملاصالحی بعنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل (آقای فرامرز مرادی‌نفط‌چالی) با مهر شرکت یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637318
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ موسسه حسابرسی بهمند و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354507
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ موسسه حسابرسی بهمند و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778855
آگهی اصلاحی در شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد (سهامی عام)به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۷۹/۲ن مورخ ۲۳/۶/xxx۰ در سطر چهارم نام فامیلی آقای محمد تقی علاقبندیان اشتباهاً علاقمبندیان درج شده است و در سطر ششم نام کوچک اقای حسین وکیلیان اشتباهاً حسن درج شده است که بدینوسیله اصلاح میگردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898825
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی بهمند و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال و شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به نمایندگی آقای محمدتقی علاقمبندیان و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به نمایندگی خانم معصومه ملاصالحی و شرکت کشت و صنعت اکباتان به نمایندگی آقای حسن وکیلیان و شرکت صنایع خودروسازی همدان به نمایندگی آقای فتح‌اله عباسی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی خانم سیده‌لیلا مجیدی‌زاویه به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ آقای محمدتقی علاقمبندیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سیده‌لیلا مجیدی‌زاویه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرامرز مرادی‌نفط‌چالی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679291
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد(سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۷۸و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹، آقای محمدرضا برخوردارکاشانی به نمایندگی شرکت صنایع خودروسازی همدان از سمت خود استعفاء و آقای فتح‌اله عباسی به عنوان نماینده شرکت مذکور جایگزین گردید. سپس آقای محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سیده لیلا مجیدی‌زاویه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرامرز مرادی‌نفط‌چالی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931703
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور، آقای ارشاد کوششی به جای آقای مصطفی ستوده به عنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و خانم سیده لیلا مجیدی‌زاویه به جای آقای محمدمهدی کیامرز به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌ملی‌ایران به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ۳۱/۳/xxx۰ انتخاب شده‌اند. در نتیجه آقای محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سیده لیلا مجیدی‌زاویه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرامرز مرادی‌نفط‌چالی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد.

ثبت اسناد و املاک ناحیه‌دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات