لعاب مشهد

شرکت لعاب مشهد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380182414 (فعال)
7
افراد
27
آگهی‌ها
2683
شماره ثبت
1361/8/27
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1396/12/19

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14451576
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ به استناد نامه شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۲۷/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره و تجدید ارزیابی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده ۵ اصلاحی . سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215585
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احمد علی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و خانم نرگس یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215587
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ ونامه شماره xxx۷۰,xxx مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد علی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خاتم نرگس یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵یه سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹اسفند ۹۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفند xxx۷تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818232
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۲ , xxx مورخ ۱۱/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۶ در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور راعملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595593
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰. به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. صورتهای مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186602
آگهی تغییرات انجمن صنایع لعاب و رنگدانه‌های سرامیکی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۳۹۶۵
آگهی تغییرات انجمن صنایع لعاب و رنگدانه‌های سرامیکی به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اکبر کلانتر بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای عباس یوسفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لعاب مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ وآقای رضا صالحی فر بسمت خزانه دار به نمایندگی شرکت لعاب یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ وآقای حمیدرضا نعمتی شیخ احمد لوبسمت دبیر انجمن به نمایندگی از شرکت لعابیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد و مدارک مالی و کلا مسئول اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی با امضارئیس هیأت مدیره وخزانه دارمشترکامی باشدوحق امضاکلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیرومهر انجمن وکلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هبات مدیره رسیده_باشد با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015058
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:. آقای عباس یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای عبداله یوسفی.. به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره.. آقای احمد علی یوسفی. به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یوسف یوسفی. به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره. اقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهاددار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015061
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عباس یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمدعلی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و سیاست روز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - موسسه حسابرسی فرازمشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400691
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار کیهان و خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153502
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به عزل موسسه حسابرسی کار آمد حساب ایرانیان ازسمت بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند xxx۳تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711000
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان عباس یوسفی، عبداله یوسفی، محمود نجاران طوسی، احمد علی یوسفی و یوسف یوسفی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711003
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس یوسفی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای عبداله یوسفی به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمدعلی یوسفی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمود نجاران طوسی به سمت عضو هیأت مدیره و آقای یوسف یوسفی به سمت عضوهیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639023
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱.صورتهای مالی و گزارش سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲. روزنامه های خراسان و کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536805
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به عزل موسسه رایمند امین از سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کار آمد حساب ایرانیان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمود نصرتی همچنان بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ تعیین می گردند.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183521
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۲ به موضوع شرکت مواردی به این شرح «ایجاد، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی در راستای فعالیتهای شرکت می باشد و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد» الحاق گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183533
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه های خراسان و کیهان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت رایمند امین به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053986
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ شرکت مزبور، با توجه به عزل مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام از سمت بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر از سمت بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش xxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029389
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور، به موضوع شرکت عبارت «ساخت و ساز، احداث و ایجاد شهرک صنعتی و غیر دولتی در راستای فعالیت‌های شرکت» الحاق گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 956770
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/xxx۱ شرکت مزبور آقایان عباس یوسفی، عبداله یوسفی، احمد علی یوسفی، محمود نجاران طوسی و یوسف یوسفی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ آقای عبداله یوسفی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علی یوسفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس یوسفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413922
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/xxx۱ شرکت مزبور آقایان عباس یوسفی، عبداله یوسفی، احمد علی یوسفی، محمود نجاران طوسی و یوسف یوسفی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ آقای عبداله یوسفی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علی یوسفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس یوسفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885093
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ییرو صورت جلسه تنفسی مورخ ۳/۵/۹۱ ضمن تعیین روزنامه های کیهان و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616602
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ییرو صورت جلسه تنفسی مورخ ۳/۵/۹۱ ضمن تعیین روزنامه‌های کیهان و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106608
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۰ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه صورت‌ سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹، موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به نمایندگی آقای حسین علیزاده بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو ‌ـ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274473
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/xxx۹ شرکت مزبور، با توجه به استعفای موسسه حسابرسی دانشگر محاسب از سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت، موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به سمت حسابرس اصلی و بازرس قانونی و آقای محمود نصرتی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335453
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور، آقایان عباس یوسفی، عبداله یوسفی، احمدعلی یوسفی, محمود نجاران‌طوسی و یوسف یوسفی بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/۸۹ آقای عبداله یوسفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمدعلی یوسفی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس یوسفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده‌شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11194345
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۸۹ با الحاق موضوع: امور مربوط به بهره‌برداری از معادن مختلف موجود در کشور پس از اخذ مجوز، شامل پی‌جویی اکتشاف، استخراج و انجام عملیات فرآوری مواد معدنی موافقت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11866045
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال۸۸، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمود نصرتی به سمت بازرس علی‌البدل و حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات