توسعه و عمران دشت روداب

شرکت توسعه و عمران دشت روداب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380164003 (غیر فعال مالیاتی)
9
افراد
2
آگهی‌ها
2013
شماره ثبت
1386/6/14
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1145976
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دشت روداب (سهامی عام) ثبت شده ۲۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۴۰۰۳
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ـ سعید برزوئی (رئیس هیئت مدیره) و محمدعلی دامرودی (نائب رئیس) از سمت خود در هیئت مدیره استعفاء نموده اند.
۲ـ آقایان علی اکبر ایزدی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) از سمت خود و عضویت در هیئت مدیره و همچنین امیر پاکزاد و ابراهیم قلعه نوی از عضویت در هیئت مدیره شرکت استعفاء نموده اند.
۳ـ آقایان حامد ترمئی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رنجبر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن مریدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده اند.
۳ـ آقایان حامد ترمئی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی رنجبر بسمت نائب رئیس برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده اند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884633
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دشت روداب(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۴۰۰۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:

۱ـ آقایان سعید برزویی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی دامرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس و علی‌اکبر ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابراهیم قلعه‌نویی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و امیر پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ آقایان محمدرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مجید حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شده‌اند.

۴ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات