گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380136950 ()
22
افراد
46
آگهی‌ها
117507
شماره ثبت
1357/2/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773461
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید رضا پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی آه نکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی وهاب پور رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ناصر صمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها به صورت نامحدود با امضای مدیرعامل آقای ناصر صمدزاده و معاونت مالی آقای خسرو خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضا، مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729726
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664426
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۷ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱/xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۳۶ ریال آن از محل واریز نقدی که بموجب گواهی‌های بانکی به شماره ۶۱/xxx۵/۵۱ مورخ ۵/۳/۹۸ و ۳۵/xxx۵/۵۱ مورخ ۲۷/۱ , xxx بانک تجارت شعبه ولایت پرداخت گردیده ، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587097
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای حسین نجاری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف سه هزار میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها به صورت نامحدود با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441035
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری سمند ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت ایران خودرو ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت ایران خودرو دیزل ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138761
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین نجاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مونسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114054
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740008
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اباذر خیابان بوستان یکم بزرگراه آیت الله کاشانی پلاک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713392
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523972
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره.. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره.. آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.. آقای محمد تقی جوینده با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491198
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317909
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264743
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره حداقل یک بار در هر ماه و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد_داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد_شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته ا ند ضرورت نخواهد_داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده_باشد تشکیل خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264754
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937243
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱۶/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ تعیین گردید ترازنامه و صورتهای سود و یا زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی xxx۵ جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834256
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۷/۲/۹۵ در متن آگهی عبارت «اندوخته احتیاطی» زائد و اضافی است که از متن آگهی حذف و عبارت «سود انباشته» به جای «سود» صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801310
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۴/۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود و اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۶۳/xxx/۳۳ مورخ ۱۸/۲/xxx۵ بانک تجارت شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبدل خودروی پاک درتاریخ ۱۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد، تاسیس، اداره و بهره برداری از کارخانجات و همچنین تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات قطعات فنی بخصوص قطعات خودرو به ویژه انواع کاتالیست خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فنی و مهندسی، طراحی، ساخت و تولید قطعات فنی بخصوص قطعات خودرو به ویژه انواع کاتالیست خودرو و مشاوره در نصب و راه اندازی دستگاه های صنعتی و کلیه خدمات جانبی آن. دایر کردن فروشگاه و تعمیرگاه برای فروش و نصب و تعمیر محصولات شرکت. انجام امور مجاز تجاری و بازرگانی از قبیل خرید، فروش، ثبت سفارش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از ماشین آلات، ابزار آلات، لوازم یدکی اتومبیل، توزیع و پخش آنها. اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی جهت خرید و فروش کالاهای آنها. خرید سهام برای شرکت و عقد عقود و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و ارگان ها. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ فلکه دوم صادقیه ـ ابتدای خیابان آیت الله کاشانی ـ نرسیده به بوستان دوم (شهید نجف زاده فروتن) ـ پلاک ۹کدپxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۷/۹/۹۴ نزد بانک سپه شعبه پورفسور حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ (با نمایندگی آقای مهدی مونسان بشماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ (با نمایندگی آقای احمدرضا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ (با نمایندگی آقای محسن سرحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی. و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419202
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063281
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای اصغر دانشیان با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404911
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ وشرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خورو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698428
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ. آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره. و آقای عبدالحسین فریدون با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. ـ آقای مهدی مونسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. ـ آقای بهزاد ظهیری با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت لیزینگ سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. _ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613603
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیأت مدیره. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه مأموران، قائم مقام، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت با اختیار مدیرعامل یاپکو و (مدیران عامل و هیأت مدیره شرکتهای گروه با تصویب هیئت مدیره شرکت) تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازخرید مرخصی سنوات خدمت بازنشستگی و پرداخت مستمری وراث آنها در چارچوب رویه های جاری و پس از تصویب آئین نامه مربوط در قالب آئین نامه های شرکت و با نظر مدیرعامل ـ اجرای هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب ـ افتتاح و مسدود نمودن حساب و استفاده از آن با امضاء های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید شبکه بانکی کشور ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه ـ تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری و دریافت تسهیلات مالی پس از تصویب هیأت مدیره یاپکو و مابقی تعهدات، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا هرگونه شرایطی در خصوص شرکتهای گروه به مدیرعامل تفویض می شود و می بایست گزارش تسهیلات شرکتهای گروه هر سه ماه به اطلاع هیئت مدیره رسانده شود. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تعیین میزان استهلاک داراییهای ثابت با توجه به قوانین جاریه کشور ـ انعقاد هر گونه قرارداد در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجرا و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره ـ تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائیها و دیون شرکت در زمانهای قانونی و گزارش آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه به بازرس قانونی ـ اعطای وام به کارکنان شرکت در چارچوب آئین نامه های وام شرکت ـ معرفی نماینده جهت حضور در مجامع شرکتهای گروه ـ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603575
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان با کدملی۴ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل بجای آقای سید غیاث الدین طاهری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531698
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531699
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی مونسان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و علی شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند بسمت رئیس هیئت مدیره و سمت سایر اعضای هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143326
آگهی تغییرات گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی ـ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033427
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میرخانی رشتی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به ش م xxxxxxxxx۸۸ بهزاد ظهیری به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت لیزینگ سمند به ش م xxxxxxxxx۶۲ علی شیخی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به ش م xxxxxxxxx۶۱ سید غیا ث الدین طاهری به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۹۴ غلامحسین زارع نژاد به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش م xxxxxxxxx۱۴ انتخاب گردیدند. بنابراین داود میرخانی رشتی به سمت رئیس هیئت مدیره , بهزاد ظهیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , سید غیاث الدین طاهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017135
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری سمند به ش. م xxxxxxxxx۶۱ شرکت ایران خودرو به ش. م xxxxxxxxx۹۴ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش. م xxxxxxxxx۸۸ لیزینگ سمند به ش. م xxxxxxxxx۶۲ شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م xxxxxxxxx۱۴. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667227
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10206737
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651988
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ اختیارات هیئت مدیره در۱۹ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670533
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ اختیارات هیئت‌مدیره در۱۹ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556296
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۳۴/ت۳۲ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ سیدغیاث الدین طاهری نماینده ایران خودرو به جای مهدی ریاحی پور به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند که اشتباهاً به جای غلامحسین زارع نژاد درج شده بود و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939388
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۳۴/ت۳۲ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ سیدغیاث‌الدین طاهری نماینده ایران خودرو به جای مهدی ریاحی پور به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند که اشتباهاً به جای غلامحسین زارع نژاد درج شده بود و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531596

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ سید غیاث الدین طاهری به سمت مدیرعامل به جای آقای غلامحسین زارع نژاد به ک.م xxxxxxxxx۲ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11846925
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ سید غیاث‌الدین طاهری به سمت مدیرعامل به جای آقای غلامحسین زارع‌نژاد به ک.م xxxxxxxxx۲ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714156
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652581
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ میرجواد سلیمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی شیخی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی ریاحی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت مدیرعامل و علی‌رضا صفری به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و غلامحسین زارع‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665385
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867634
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲۸/ت۳۲ مورخ ۱۶/۶/۸۹ تاریخ صورتجلسه تنظیمی ۱۰/۵/۸۹ می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583995
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۸ علیرضا صفری بجای عباس پوربصیر به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین میرجواد سلیمانی به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی شیخی ده‌چناری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی ریاحی‌پور به نمایندگی شرکت ایران خودرو بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010326
آگهی تصمیمات شرکت قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931243
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۷/۱۱/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxxسهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره۸۵ ـxxx۲۸ مورخ۲۶/۲/۸۹ بانک ملت شعبه بلوار دستغیب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۸/۳/xxx۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673818
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۷۶/ت۳۲ مورخ ۲/۱۲/۸۸ شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ اعلام می‌دارد نام عباس‌پور بصیر بنمایندگی از شرکت لیزینگ سمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11999305
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ میرجواد سلیمانی‌ به جای احمد محمدعلی‌خاکی بنمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بسمت رئیس هیات‌مدیره و عباس پودبصیر به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مهدی ریاحی‌پور به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات