کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور

شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380089944 (فعال)
11
افراد
37
آگهی‌ها
743
شماره ثبت
1373/2/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14655546
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای علی نوروزی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره و شرکت کسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای سلمان آذر گشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای مجید دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۰ انتخاب گردیدند و کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . بخشی از اختیارات و وظایف هیات مدیره در ۱۱ بند به شرح صورت جلسات به مدیرعامل تفویض گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631321
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ ونامه شماره xxx۶۱ , xxx مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343307
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره، شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای سلمان آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره ،شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۸انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ ـ بخشی از اختیارات و وظایف هیات مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295265
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبتxxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی اقای سلمان اذر گشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۸انتخاب گردیدند. ۲)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226768
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۷ ونامه شماره xxx۷۲,xxx مورخ ۲۵/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949024
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: " خراسان رضوی شهر نیشابور بخش مرکزی شهرک فرهنگیان خیابان خیام (شهید سوم) کوچه خیام ۱۸ (ولی عصر ۱۳) پلاک ۹ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774576
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر با مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شرح صورتجلسه تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587817
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد: - نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ - موضوع شرکت: انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی و زراعت، باغبانی، دامپروری، دامداری، پرورش و نگهداری طیور و زنبور عسل و پرورش و صید آبزیان حلال گوشت و بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی و دامی و سایر فرآورده‌های پروتئینی و تهیه و نگهداری و بسته بندی و فروش و توزیع مربوط به فعالیتهای فوق الاشاره و صدور محصولات فوق و واردات ماشین آلات و ادوات و مواد اولیه از خارج از کشور - مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی استان خراسان رضوی - شهر نیشابور - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود - سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ xxx میلیارد ریال می‌باشد که از xxx میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی تشکیل یافته و صد درصد پرداخت شده_است. - سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. - هویت کامل رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بشرح زیر می‌باشد: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ نمایندگی محمد تقی گرمابی کدملی xxx xxxxxxxxx۸ رئیس هیات مدیره گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی علیرضا بیگی کدملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیات مدیره ره نگار خاورمیانه پارس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی جواد ترابی کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد مهدی مقیمی قادیکلائی کدملی xxx xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره پیوند تجارت آتیه ایرانیان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی جلیل کاظمی خیبری کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند_داشت. - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: در خصوص تقسیم سود: سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل - تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد_بود. در خصوص اندوخته‌ها: از سود خالص شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_خواهد_شد. - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده، به موجب آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی برای سال مال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مبلغ xxx، xxx میلیون ریال می‌باشد؛ که از این مبلغ xxx، xxx میلیون ریال بدهی جاری و xxx، xxx میلیون ریال بدهی غیرجاری است. همچنین شرکت دارای مبلغ xxx، xxx میلیون ریال بدهی‌های احتمالی شامل xxx، xxx میلون ریال تضمین وام و مبلغ ۶۱، xxx میلیون ریال تصمین طرح آبیاری ایثار و مبلغ xxx، xxx میلیون ریال تضمین آبیاری بارانی مزرعه ایثار می‌باشد. - روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان در سال شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتهای مشهد در محل شرکت برای مراجعه به علاقمندان آماده می‌باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569073
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489457
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و باعنایت به اظهارنامه تنظیمی و هم چنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489467
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمدتقی گرمابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای جواد ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489475
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس xxxxxxxxx۰۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس xxxxxxxxx۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان xxxxxxxxx۵۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170343
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا بهره ور شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی شماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمد تقی گرمابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر مالی و رئیس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای جواد ترابی شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر دامپروری و عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066299
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689401
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689418
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به نمایندگی آقای علی اکبر شیرازی شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به نمایندگی آقای علیرضا بیگی شماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به نمایندگی آقای محمد تقی گرمابی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر مالی وعضو هیات مدیره وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به نمایندگی آقای جواد ترابی شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458684
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:) شرکت گسترش کشاورزی پیوندفردوس پارس xxxxxxxxx۰۳) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰) شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷) موسسه بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳) شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن xxxxxxxxx۴۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458718
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای علی اکبر شیرازی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ ۲آقای علیرضا بیگی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ ۳آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان عضو هیئت مدیره ـ ۴ آقای جواد ترابی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به عنوان مدیر دامپروری و عضو هیئت مدیره ـ ۵آقای محمدتقی گرمابی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان مدیرمالی و عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458749
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب گردید. ـ ۲روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ـ ۳ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماهxxx۳مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763648
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۱۳/۰۶/xxx۳ که در مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ به این اداره واصل گردیده تصمیم ذیل اتخاذ گردید.
۱) اصلاح اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ۸ صورت جلسه تعیین گردید که هیئت مدیره بند ۱۵ اختیارات مدیرعامل را در خصوص اعطای پاداش سالیانه بشرح ذیل اصلاح نمود مدیرعامل می تواند سالانه تا سقف xxx میلیون ریال در خصوص اعطای پاداش موردی نسبت به افرادی که اقدامات خاص انجام می دهند پرداخت نماید و مازاد برآن بایستی بتصویب هیئت برسد بدیهی است مبلغ پاداش در هر مورد حداکثر می تواند ده میلیون ریال باشد مدیرعامل بایستی نسبت بثبت اصلاح اختیارات اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641317
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ ۲۰/۳/۹۳ که در تاریخ ۲/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱) ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
۲) سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
۴) بودجه سال ۹۳ در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299054
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
آقای محمد علی معززی طهرانخواه به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا بیگی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن قلی پور به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد تقی گرمابی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان مدیر مالی و عضو هیئت مدیره آقای جواد ترابی به نمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان مدیر دامپروری و عضو هیئت مدیره تعیین و امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142579
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۴/xxx۲:
۱ـ آقای علیرضا بیگی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۲ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند تصویب گردید.
۳ـ امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108398
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۲/۳/۹۲:
۱ـ صورتهای سود و زیان و ترازنامه ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059620
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱: ۱ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس. ۲ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. ۳ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۴ـ موسسه بنیاد علوی ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن. بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱:
۱ـ آقای محمد علی معززی طهرانزاده بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام مشیری بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم مریم رحمانی بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بیگی بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر کشاورزی و آقای محمد تقی گرمایی بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند شرح وظایف مندرج در آگهی شماره xxx۳ روزنامه رسمی شماره xxx۹۵ مورخ ۳۰/۲/xxx۹ بتصویب رسید.
۳ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 955661
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۱:
با توجه به تغییر نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و معرفی نماینده جدید خانم مریم رحمانی ترکیب جدید هیئت مدیره و سمت اعضا بشرح ذیل بتصویب رسید.
۱ ـ آقای محمد علی معززی طهرانخواه بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ آقای بهنام مشیری بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس. ۳ـ خانم مریم رحمانی بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای علیرضا بیگی بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بسمت مدیر کشاورزی و عضو هیئت مدیره ۵ـ آقای محمد تقی گرمابی بنمایندگی شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا بسمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۶ـ امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829112
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۱:

با توجه به تغییر نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و معرفی نماینده جدید خانم مریم رحمانی ترکیب جدید هیئت مدیره و سمت اعضا بشرح ذیل بتصویب رسید.

۱‌ـ آقای محمد علی معززی طهرانخواه بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ آقای بهنام مشیری بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس. ۳ـ خانم مریم رحمانی بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای علیرضا بیگی بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بسمت مدیر کشاورزی و عضو هیئت مدیره ۵ـ آقای محمد تقی گرمابی بنمایندگی شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا بسمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۶ـ امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683012
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۱:
۱ـ ترازنامه صورتهای سود و زیان سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9852807
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۱:

۱ـ ترازنامه صورتهای سود و زیان سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645001
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۳۰ سهم یک هزار ریالی به xxx/xxx/۴۵ سهم یک هزار ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت.
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد. ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۵ سهم یک هزار ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685896
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۳۰ سهم یک هزار ریالی به xxx/xxx/۴۵ سهم یک هزار ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت.

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۵ سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10645708
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ ۹/۳/xxx۰

۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب گردید.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525599
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۷۴۳ و بشناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۲۲/۱۲/۸۹: ۱ آقای محمد علی معززی طهرانخواه به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا نادعلی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیرو گوشت پارس بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل آقای حسام الدین سیفی به نمایندگی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بیگی به نمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد تقی گرمابی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685439
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹:

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۹ انتخاب گردید.

۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش و جوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11428748
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۷۴۳ و بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
پیرو آگهی شماره xxx۴۷ ـ ۱۳/۵/۸۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۸:

وظایف و اختیارات مدیرعامل موضوع مصوبه صورت جلسه هیئت مدیره بشماره xxx۸ مورخ ۲۰/۴/۸۸ بشرح ذیل می‌باشد:

وظایف و اختیارات مدیرعامل:

۱ـ مدیرعامل بعنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظایف محوله را بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد.

۲ـ مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.

۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آیین نامه‌های بنیاد می‌باشد.

۴ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورت جلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است.

۵ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد.

۱ـ۵) تغییر در اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام می‌گردد.

۶ـ مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:

۱ـ۶) تهیه گزارش‌های لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.

۲ـ۶) تنظیم و ارائه صورت‌های مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره

۳ـ۶) پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به هیئت مدیره

۴ـ۶) پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاحی در مفاد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره

۵ـ۶) پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی مناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره

۶ـ۶) سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی و اداری شرکت

۷) دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت قضایی و قانونی کشور

۸) تدوین و تنظیم روش‌های مالی، اداری و آیین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت

۹) ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حل‌های مناسب جهت خرید دارایی ثابت و انجام طرح‌های توسعه شرکت در قالب بودجه مصوب جهت بررسی و تصویب از وظایف مدیرعامل می‌باشد.

۱۰) اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی، اداره مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرح‌های سرمایه گذاری مصوب

۱۱) امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات آور شرکت (بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید) با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آِیین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. امضای اوراق مذکور در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۱۲) انجام کلیه‌های خریدهای ضروری نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات برای هر مورد با رعایت کلیه مقررات قانون تجارت و آیین نامه‌های ابلاغی ضمن رعایت صرف و صلاح شرکت و رعایت آیین نامه معاملات شرکت

۱ـ۱۲) مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تأمین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به سرپرستان و مدیران تحت نظارت تا سقف تنخواه تنفیذ نماید.

۱۳) عزل و نصب کارشناسان، سرپرستان واحدها و مدیران میانی در اختیار مدیرعامل است.

۱۴) پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت با رعایت قوانین شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود.

۱۵) پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف حداکثر xxx/xxx/۱ ریال به ازای هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل و بالاتر از مبلغ مذکور پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، بدیهی است در صورتی که پرداخت هرگونه پاداش تابع آیین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی‌تواند مغایر مفاد آیین نامه مزبور باشد.

۱۶) هر نوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف و سایر کمک‌هایی که در جهت کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام خواهد بود.

۱۷) موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات و قوانین موضوعه کشور قابل انجام می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861473
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۴۳ و بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۲۰/۴/۸۸

۱ـ با توجه به تغییر نمایندگان بنیاد مستضعفان و شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا آقای محمد علی معزّزی طهرانخواه بنمایندگی بنیاد مستضعفان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا نادعلی بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید عباسی بنمایندگی شرکت انرژی گستر سینا بسمت مدیر مالی و عضو موظف هیئت مدیره، آقای علیرضا بیگی بنمایندگی شرکت بنیاد علوی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن امیری مقدم بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502988
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۳/xxx۸:

۱- صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۷ تصویب گردید.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید.

۳- روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴- بنیاد مستضعفان،‌ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری سینا،‌ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت انرژی گستر سینا و بنیاد علوی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۸ انتخاب گردیدند.

و به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۸:

۱- آقای عبدالرزاق اله مرادی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا خانی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری سینا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا نادعلی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای علیرضا بیگی به نمایندگی از بنیاد علوی به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای سعید عباسی به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به سمت مدیر مالی و عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲- امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً‌ همراه با مهر شرکت خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات