سرمایه گذاری تبار ثامن

شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380073205 (فعال)
11
افراد
18
آگهی‌ها
49862
شماره ثبت
1374/8/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14604074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۷ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۹۸ انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205199
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۵ ونامه شماره xxx۷۷,xxx سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر رمضانی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای غلامرضا محمدپور مقدم xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت جوین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای احمد بیرق شمشیر xxxxxxxxx۲ به عنوان منشی هیئت مدیره - آقای محمد معدنچی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشاورزی برکت جوین به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای محمد طیرانی بهتری xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای عباس صحراگرد xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. - ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک‌ها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952525
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ ونامه شماره xxx۸ , xxx مورخ ۰۳/۵/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۵ انتخاب گریدند. ۳ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت کشت و صنعت جوین و شرکت کشاورزی برکت جوین وآقای احمد بیرق شمشیر xxxxxxxxx۲ و آقای علی واکبر رمضانی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد طیرانی بهتری xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقایان محمد معدنچی xxxxxxxxx۸ و علی روشن بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
۱ به دلیل صدور آگهی افزایش سرمایه به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه این صورتجلسه آگهی نمی‌شود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530889
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۳ وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سند حسابداری صادره مبنی برانتقال سود انباشته شده به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغxxx/xxx/xxx/۳۵ ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده ۶ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442401
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
۱ـ پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx در سطراخر عبارت روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ازقلم افتاده است لذا بدین وسیله اصلاح آن اعلام می گردد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442411
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۶/۰۶/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۲ـ موسسه خدمات حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود وزیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۳انتخاب گریدندو شرکت رزمندگان خراسان به نمایندگی آقای علی اصغر فرزانه ـ علی اکبر رمضانی ـ عباس صحراگرد ـ شرکت کشت و صنعت جوین به نمایندگی آقای علی اکبر گرمه ای ـ شرکت کشاورزی برکت جوین به نمایندگی آقای غلام رضا محمد پور به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد ابراهیم سپهری ـ محمد طیرانی بهتری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی اکبر رمضانی به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا محمدپور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر گرمه ای عضو هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر فرزانه به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس صحراگرد به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.و حدود اختیارات مدیرعامل طبق قانون تجارت و ماده ۵۳ اساسنامه شرکت تعیین گردید.وکلیه اسناد و اوراق بهادار و چک ها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907971
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ و کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ـ آقای عباس صحرا گرد مدیرعامل شرکت از سمت مدیرعاملی استعفا نموده و کماکان در سمت عضو هیئت مدیره باقی می ماند و سپس آقای غلامرضا گلی بجای وی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030979
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ و کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده_است: ۱ آقای عباس صحرا گرد مدیرعامل شرکت از سمت مدیرعاملی استعفا نموده و کماکان در سمت عضو هیئت مدیره باقی می‌ماند و سپس آقای غلامرضا گلی بجای وی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیده است. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905791
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۸/۹۰ شرکت (ترازنامه ـ سود و زیان و جریان وجه نقد) به تصویب مجمع رسید.
۲ـ آقایان جواد کریمی قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر گرمه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸ به نمایندگی آقای سیدغلامرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشت و صنعت جوین سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ به نمایندگی عباس صحراگرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای عباس صحراگرد به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ انتخاب شد.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره xxx به سمت بازرس اصلی و آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند
۶ـ روزنامه جوان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11345138
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:

۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۸/۹۰ شرکت (ترازنامه ـ سود و زیان و جریان وجه نقد) به تصویب مجمع رسید.

۲ـ آقایان جواد کریمی‌قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر گرمه‌ای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸ به نمایندگی آقای سیدغلامرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشت و صنعت جوین سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۵ به نمایندگی عباس صحراگرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد حسین‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ آقای عباس صحراگرد به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ انتخاب شد.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۵ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره xxx به سمت بازرس اصلی و آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند

۶ـ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390721
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ ۱۷/۱/۹۰ به این اداره واصل شده_است: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و سود انباشته مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره xxx بسمت بازرس اصلی و آقای احمد حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۹ انتخاب گردیده‌اند. ۳ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750639
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تبار ثامن (سهامی خاص) ثبت شده بشماره۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
باستناد صورتجلسات هیات‌مدیره مورخ۱۶/۳/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:

۱‌ـ آقای احمد عاقل (مدیرعامل) از سمت مدیرعاملی استعفاء نموده و سپس آقای عباس صحراگرد بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بجای وی بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده است.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11571460
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن(سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
باستناد صورتجلسات هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:

ـ آقای عباس خسروی (مدیرعامل) از سمت خود استعفاء نموده و آقای احمد عاقل بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای نامبرده بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211626
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و سود و زیان انباشته شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۸ بتصویب مجمع رسید. ۲ شرکت کشت و صنعت جوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵ بنمایندگی آقای جواد کریمی قدوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر گرمه‌ای بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸ بنمایندگی آقای سید غلامرضا احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقایان محمود عیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ آقای عباس خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی ۳۰/۸/۸۹ انتخاب شد. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ثبت شده بشماره xxx بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی عسکری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات