ابتکار ماه دانه بیهق

شرکت ابتکار ماه دانه بیهق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380034820 (فعال)
18
افراد
12
آگهی‌ها
196
شماره ثبت
1363/4/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777655
آگهی تغییرات شرکت ابتکار ماه دانه بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۷,xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای مختار کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد جواد کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ـ آقای مصطفی کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد مهدی کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت منشی هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر زراعتی طزرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای اوراق تعهدآور از قبیل چک.سفته.برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665909
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۷ , xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : انجام کلیه امور مربوط به پرورش دام و طیور و ایجاد و تاسیس واحدهای پرورش دام اعم از گوسفند گاو و پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار و مرغ مادر و جوجه کشی و ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و صنایع وابسته و ایجاد و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در سراسر کشور و فروش محصولات تولیدی و واردات مواد اولیه مورد نیاز برای انجام امور مذکور از خارج از کشور و صادرات محصولات تولیدی اعم از خوراک دام و طیور و گوشت سفید و قرمز تولیدی و سایر محصولات وابسته پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ۲ نام شرکت به « ابتکار ماه دانه بیهق » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665954
آگهی تغییرات شرکت ابتکار ماه دانه بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۷ , xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای مجید کرمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد خسروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید . ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای مختار کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد جواد کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای مصطفی کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ اقای محمد مهدی کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ اقای علی اکبر زراعتی طزرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای مهرداد معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم سودابه کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۴ صورتهای مالی ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834173
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: اقای محمد جواد کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم سودابه کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اقای محمد مهدی کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان منشی هیئت مدیره و اقای حامد خسروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم نرگس صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ۲ - امضا اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834186
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جواد کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سودابه کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد مهدی کرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نرگس صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حامد خسروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره مهرداد معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فرامرز حمیدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269607
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳/۳/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد جواد کرابی و آقای مصطفی کرابی و آقای محمد مهدی کرابی و آقای قاسم شهرکی و خانم سودابه کرابی به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره وآقای مختار کرابی و آقای مهرداد معتمد به سمت اعضا علی البدل هینت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429080
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/xxx۳، در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین گواهی شماره xxx/xxx۶۷ مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ بانک ملت شعبه سبزوار و گواهی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه سبزوار به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد، ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429085
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای علیرضا فاضل بخشش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کرمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269314
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳/۳/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد جواد کرابی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای مصطفی کرابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای قاسم شهرکی به سمت منشی هیئت مدیره و اقای محمد مهدی کرابی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سودابه کرابی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند وامضا اوراق تعهد اور از قبیل چک؛ سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254636
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد سهامی عام شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۴۴۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ـ استعفا تمامی اعضا هیئت مدیره از سمت خود و عضویت در هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ آقای محمد جواد کرابی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا نوری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مختار کرابی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره احمد مرشدی نامنی کد ملی xxxxxxxxx۴ و مهرداد معتمد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
۳ـ آقای علیرضا فاضل بخشش کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ صورت های مالی سال xxx۱ شرکت بتصویب مجمع رسید.
۵ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130434
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد سهامی عام شماره ثبت ۱۹۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۴۴۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ ـ آقای محمد لاری کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود خدا بخش خالدی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس و مهرداد معتمد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علی لاری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت منشی و عضو هیئت مدیره و سیاوش لاری کد ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
۲ ـ آقای محمد تقی هادیان شهیر کد ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا فاضل بخشش کد ملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند.
۳ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورت های مالی سال xxx۹ و xxx۰ بتصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797307
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی اسیتراد (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۸۸ (نوبت دوم) و مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۶/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۸۸ شرکت فوق که در تاریخ ۲۹/۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ آقای محمد رضایی بسمت بازرس اصلی برای مدت یک‌سال انتخاب گردید.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ آقایان محمد لاری بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود خدابخش خالدی بسمت نایب رئیس و مهرداد معتمد بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و علی لاری و سیاوش لاری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند.

۴ـ صورت‌های مالی سال xxx۷ بتصویب مجمع رسید.

رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات