قند تربت حیدریه

شرکت قند تربت حیدریه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380019602 (فعال)
8
افراد
24
آگهی‌ها
103
شماره ثبت
1345/2/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14580226
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ و نامه شمار xxx۴۵ , xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258575
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود انتظاری سرکاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقای علی ناظران بعنوان نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی گردیدند. آقای کاظم معتمدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل بهزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود انتظاری سرکاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۸ انتخاب گردیدند. امضاء چک ها، اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی ـ مدیرعامل و آقای مهدی صبوری ـ مدیر امور مالی شرکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضاء آقایان کاظم معتمدی فر ریاست هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182341
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای کاظم معتمدی فر xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی ناظران xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده سازمان اقتصادی رضوی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفری خطایلو xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای خلیل بهزاد xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت خمیر مایه رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی برین xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت قند چناران به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود انتظاری سر کاریزی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل ۲ - امضاء چک ها، اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی -مدیرعامل و آقای مهدی صبوری - سرپرست امور مالی شرکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضاء آقایان کاظم معتمدی فر ریاست هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182344
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ و جلسه تنفسی مورخ ۷/۹/۹۶ و نامه شماره xxx۰۳,xxx مورخ ۲۰/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی در سال ۹۷-۹۶ انتخاب گردید ۲- روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ تعیین شد. ۳- اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت نان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ شرکت قند چناران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ـ شرکت خمیرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ۴ - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259539
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت در سال xxx۵ ۹۶ انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159745
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۹ بخش و ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139434
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069188
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986503
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود انتظاری سرکاریزی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ را تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۶ بعنوان مدیرعامل انتخاب شد. - هیئت مدیره صاحبان امضای مجاز شرکت را به شرح زیر تعیین نمودند: امضاء چکها، اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی – مدیرعامل و آقای مهدی صبوری – رئیس حسابداری شرکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی صبوری و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663556
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx۴ , xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عرفانیان عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ناظران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد انسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء چکها، اوراق بهادار واسناد رسمی با امضای احمدانسان مدیرعامل و محمودانتظاری سرکاریزی معاون مالی و اداری شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء علی ناظران نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و محمود انتظاری سرکاریزی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663561
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx۴ , xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عرفانیان عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علی ناظران به شماره ملی xxxxxxxxx۰، خلیل بهزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲، علی برین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535585
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حيدريه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۵ ـ xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه صورت های مالی منتهی به ۳۱ تیرماه xxx۴ به تصویب رسید. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی ها ی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۵ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172818
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی عسگری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296772
گهی تغییرات شرکت سهامی قند سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
آ
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۸/۹۲ شرکت فوق منضم به نامه شماره xxx۹/xxx ـ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ گزارش هیئت مدیره برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و به سمع حاضرین در مجمع رسید.
۲ ـ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای مرتضی عسگری بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۴ ـ روزنامه یومیه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210665
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۷/۶/۹۲ منضم به نامه شماره xxx۹/xxx ـ ۲۱/۷/۹۲ شرکت فوق، حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در۲۱ بند برابر صورت جلسه هیئت مدیره فوق بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172713
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۲/۵/۹۲ منضم به نامه شماره xxx۱/xxx ـ ۱۳/۶/۹۲ شرکت فوق کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به آقای احمد انسان (مدیرعامل) تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097518
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۲/۹۲ و۲۱/۲/۹۲ منضم به نامه شماره xxx/xxx ـ ۵/۳/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان مرتضی الهی، خلیل بهزاد، علی برین، علی اکبر جعفری خطایلو و علی ناظران بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که مرتضی الهی بسمت رئیس هیئت مدیره، علی ناظران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند، همچنین احمد انسان بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقایان احمد انسان (مدیرعامل)، محمود انتظاری سرکاریزی (معاون مالی واداری) و در غیاب مدیرعامل، آقای علی ناظران (نایب رئیس هیئت مدیره) ویکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و آقای محمود انتظاری سرکاریزی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974214
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۷/۸/۹۱ منضم به نامه شماره xxx۳/xxx ـ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ترازنامه سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب مجمع رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران برای مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای مصطفی جهانبانی به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705741
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۹۱ منضم به نامه شماره xxx۶/xxxـ ۱۶/۵/۹۱ مقرر شد صاحبان حق امضاء مجاز شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره (۳/۵/۹۲) تمدید گردد در نتیجه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با دو امضاء از سه امضاء آقایان احمد انسان (مدیرعامل) و آقای محمود انتظاری سر کاریزکی (معاونت مالی و اداری) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938044
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۹۱ منضم به نامه شماره xxx۶/xxxـ ۱۶/۵/۹۱ مقرر شد صاحبان حق امضاء مجاز شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره (۳/۵/۹۲) تمدید گردد در نتیجه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با دو امضاء از سه امضاء آقایان احمد انسان (مدیرعامل) و آقای محمود انتظاری سر کاریزکی (معاونت مالی و اداری) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385462

آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه
سهامی عام بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۸/۹۰ منضم بنامه شماره xxx۲/xxx ـ ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت فوق برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب مجمع عمومی رسید
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس ثبت اسناد و املاک
تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059569
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۸/۹۰ منضم بنامه شماره xxx۲/xxx ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت فوق برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب مجمع عمومی رسید ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517710
آگهی تغییرات شرکت سهامی قندتربت حیدریه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ منضم به نامه شماره xxx۹ ۱/۵/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان عبدالعلی عطائی نخعی محمود ضیائی و فانیان، خلیل بهزاد، علی برین و علی اکبر جعفری خطایلوبه سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای عبدالعلی عطایی نخعی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود ضیائی و فائیان به سمت نائب رئیس تعیین گردیدند همچنین آقای احمدانسان به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء آقایان احمدانسان مدیرعامل آقای محمود انتظاری سرکاریزی معاونت مالی و اداری و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634258
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام)بشماره ثبت ۱۰۳، شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۸۸ منضم بنامه شماره xxx۳/xxxـ ۲۲/۶/xxx۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

حق امضای کلیه اسناد، اوراق بهادار و چکها با دو امضا از امضای رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالعلی عطائی نخعی، عضو هیئت مدیره آقای مهندس علی اکبر جعفری خطایلو، مدیرعامل آقای غلامرضا ستاری فیروزآبادی و معاون مالی و اداری آقای محمود انتظاری سرکاریزی همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات