کشت و صنعت جوین

شرکت کشت و صنعت جوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380018483 (فعال)
8
افراد
23
آگهی‌ها
95
شماره ثبت
1354/11/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه کشت و صنعت جوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کشت و صنعت جوین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14743570
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب اعضای هیات مدیره قرار گرفت . مصوبات دومین جلسه هیات مدیره شرکت کشت وصنعت جوین درروز یکشنبه ۹۸/۰۱/۱۸ ۱ اجرای مفاداساسنامه درچهارچوب اختیارات تفویض شده واقدام دراداره امور شرکت وکوشش درپیشبرد اهداف آن ۲ اعمال مدیریت صحیح برکلیه امورشرکت وحفاظت از اموال ودارایی‌های آن ۳ تهیه وتنظیم وارایه طرح تشکیلاتی وآیین نامه‌های مالی واداری وهرگونه مقررات ودستورالعمل‌های لازم برای اداره امور شرکت به هیات مدیره جهت تصویب ۴ تدوین ، نظارت واجرای برنامه‌ها وطرح‌های اجاریی شرکت . ۱ ۴ اجرای برنامه‌ها وتصمیمات ومصوبات هیات مدیره ۲ ۴ تهیه وتنظیم برنامه وبودجه وصورتهای مالی شرکت وارایه به هیات مدیره جهت تصویب ۵ بررسی جهت اخذ وام سرمایه گذاری ومشارکت با بانکها وموسسات سرمایه گذاری واشخاص حقیقی وحقوقی ونیزخریدوفروش سهام شرکتهاپس ازتصویب هیات مدیره ۶ انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد داخلی وخارجی دررابطه باموضوع عملیات شرکت وپروژه‌های درحال اجرا ۷ اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یاانصراف ازآن اعم از حقوقی یاکیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امردادرسی ازحق پژوهش فرجام مصالحه ، تغییروکیل سازش ادعای جعل نسبت به سندطرف واستردادسندتغییر داوربا یا بدون اختیار صلح وبطورکلی اختیار تمام وکمال درمساءل حقوقی شرکت ۸ نمایندگی شرکت دربرابرادارات سازمانها وموسسات دولتی عمومی وخصوصی ۹ امضا کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهدآور ، قبول تعهد ، ظهرنویسی ، پرداخت وواخواست اوراق تجاری ، تغییروتبدیل و فسخ قراردادها ، اقامه وابطال قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول وغیرمنقول شرکت ، فک رهن ووثیقه ولوکرارا ، تضمین دیون ، اجرای اسناد لازم الاجرا ۱۰ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت جوین و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، مرخصی ، بازنشستگی بر اساس ائین نامه‌های مربوطه . ۱۱ به امانت گذرادن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد انها . ۱۲ معرفی نمایندگان شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره سایر شرکتها اعم از تابعه . ۱۳ افتتاح حساب نزد هر یک از بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و انسداد حسابها نزد آنها حسب مورد . ۱۴ تهیه گزارش هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی سالیانه و مجامع عمومی فوق العاده . ۱۵ هزینه کمک‌های بلاعوض غیرشرکت در چهارچوب بودجه . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14743560
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای سیدمحمدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ آقای غلامرضا محمدپورمقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳ آقای علی معدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۴ آقای سیدمحمدموسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۵ سازمان اقتصادی رضوی به سمت اعضای اصلی ۱ صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۶ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۷ روزنامه کثیرالانتشارقدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . صورتهای مالی مننتهی به ۳۱/۰۴/xxx۷ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14743577
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا محمدپورمقدم xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره ۲ آقای سیدمحمد موسوی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای سید محمد حسینی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ آقای علی معدنی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره ۵ سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی ( به نمایندگی کاظم معتمدی فر ) عضو هیات مدیره انتخاب شدند . و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی آن با امضا ء ثابت مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14410321
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۲۴/۰۶/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس مرکز اصلی شرکت شهرستان جوین بالاتر از ایستگاه راه اهن نقاب شرکت کشت و صنعت جوین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792262
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618641
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل برابر صورتجلسه تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589318
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا محمد پور مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ و علی معدنی با کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه سازمان افتصادی رضوی به نمایندگی آقای اسمعیل زرین زاده با کدملی xxxxxxxxx به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589329
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا محمد پور مقدم بعنوان رئیس هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد موسوی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمد حسینی بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۵ و علی معدنی بعنوان عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه سازمان افتصادی رضوی به نمایندگی آقای اسماعیل زرین زاده بعنوان عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx برای مدت دو سال انتخاب شدند. و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785022
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب آقای غلامرضا محمد پور مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جدید شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۹۵ انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785039
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محمدپور به عنوان عضو جدید هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۹۵ انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628233
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت جوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- حدود و اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306722
آگهی انتقالی شرکت قند گستر جوین (سهامی‌خاص ) از تهران به شهرستان جوین به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۰/xxx۳ ونامه شماره xxx۹۸/۹۴مورخ ۳۱/۳/xxx۴اداره ثبت شرکتها وموسسا ت غیر تجاری تهران مرکز اصلی شرکت مذکور از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ جوین ـ ایستگاه راه آهن نقاب نرسیده به کاخانه قند جوین به کد پستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافته است که تحت شماره ۷۹ به ثبت رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743691
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) ثبت ۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۸/xxx۳ و هیات مدیره مورخه ۰۳/۰۹/xxx۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده است:
۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی فرزند سید یدالله کدملی xxxxxxxxx۵، مجید عنابستانی فرزند محمدعلی کدملی xxxxxxxxx۵، علی محمدی فرزند رجب کدملی xxxxxxxxx۱، محمدنوبخت علیزاده سبزواری فرزند ناصر کدملی xxxxxxxxx۳، صندوق بازنشستگی کشور به نمایندگی آقای نواب معینی فر فرزند مراد کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای مجید عنابستانی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق تعهدآور و اسناد تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۳ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی ترازنامه ـ صورت سود و زیان و سود انباشته سال منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و مبلغ یکصد و چهل میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و ششصد هزار ریال به ازاء هر سهم xxx ریال از سود قابل تخصیص جهت تقسیم بین سهامدارن منظور و بقیه پس از کسر پاداش هیات مدیره به حساب سود انباشته منظور شود.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269260
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی‌عام) شماره ثبت ۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۲ منضم به نامه شماره xxx۳۰/۱۰ـ۴/۸/۹۲ تغییرات ذیل به عمل آمده که آگهی میگردد.
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۷ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید.
۲ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه ـ صورت سود و زیان انباشته منتهی به ۳۱/۴/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212645
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۷/۹۲ منضم به نامه شماره xxx۶/۱۰ ـ ۴/۸/۹۲ تغییرات ذیل به عمل آمده که آگهی می گردد.
۱ـ آقای علی محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی درهمی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسین آبادی بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای علی اکبر گرمه ای به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها و قراردادها تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066532
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۱/۹۲ شرکت کشت و صنعت جوین و سایر مدارک منضم به نامه شماره xxx۷/۱۰ ـ ۹/۲/۹۲کشت و صنعت جوین تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است
۱ ـ آقای محمد تولیت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها و قراردادها با امضاء ثابت عضو موظف هیئت مدیره آقای احمد حسین ابادی و آقای محمد تولیت و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب هر یک از دو نفر فوق الذکر با امضاء نفر بعدی و یکی از اعضاء هیئت مدیره و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948689
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵/۹۱/۵ ـ ۱۸/۷/۹۱ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۹/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۹/۹۱ و سایر مدارک منضم به نامه شماره xxx۲/۱۰ ـ ۵/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است.
۱ ـ آقای علی اکبر گرمه ای و شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن. شرکت گردشگری عصر جدید شرکت معدن رزمندگان و موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علی اکبر گرمه ای بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سید مهدی درهمی به نمایندگی از شرکت گردشگری عصر جدید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسین آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن بعنوان عضو مالی و موظف هیئت مدیره و آقای غفور خرامهر به نمایندگی از موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی به نمایندگی از شرکت معدن رزمندگان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء ثابت عضو مالی هیئت مدیره آقای احمد حسین آبادی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ ـ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ xxxxxxxxx۰ (یک میلیاردو ششصدو هشتاد و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال) سود جهت توزیع بین سهامداران تصویب گردید.
۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۲ با اکثریت اراء انتخاب گردید
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527011
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵/۹۱/۵‌ـ ۱۸/۷/۹۱ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۹/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۹/۹۱ و سایر مدارک منضم به نامه شماره xxx۲/۱۰‌ـ ۵/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است.

۱‌ـ آقای علی اکبر گرمه‌ای و شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن. شرکت گردشگری عصر جدید شرکت معدن رزمندگان و موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علی اکبر گرمه‌ای بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سید مهدی درهمی به نمایندگی از شرکت گردشگری عصر جدید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسین آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن بعنوان عضو مالی و موظف هیئت مدیره و آقای غفور خرامهر به نمایندگی از موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی به نمایندگی از شرکت معدن رزمندگان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء ثابت عضو مالی هیئت مدیره آقای احمد حسین آبادی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

۲‌ـ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ xxxxxxxxx۰ (یک میلیاردو ششصدو هشتاد و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال) سود جهت توزیع بین سهامداران تصویب گردید.

۳‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۲ با اکثریت اراء انتخاب گردید

۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید

رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815447
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳/ ـ ۱۱/۵/۹۱ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۷/۹۱ و ۶/۷/۹۱ و سایر مدارک منضم به نامهای شماره xxx و xxx ـ ۱۲/۷/۹۱که در تاریخ ۱۳/۷/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است.
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و پنجاه یک میلیارد ریال به چهار صد و بیست و یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافته که به چهار صد و بیست و یک میلیون و دویست هزار سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است لذا ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق تغییر یافت.
۲ ـ استعفای آقای غفور خرامهر از نمایندگی شرکت آتیه صبا در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین و آقای حمید نخستین احمدی نمین بموجب معرفینامه شماره xxx/xxx۰/ ـ ۲۸/۱/۹۰ عنوان نماینده جدید شرکت آتیه صبا در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین منصوب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839974
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳/‌ـ ۱۱/۵/۹۱ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۷/۹۱ و ۶/۷/۹۱ و سایر مدارک منضم به نامهای شماره xxx و xxx‌ـ ۱۲/۷/۹۱که در تاریخ ۱۳/۷/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است.

۱‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و پنجاه یک میلیارد ریال به چهار صد و بیست و یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافته که به چهار صد و بیست و یک میلیون و دویست هزار سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است لذا ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق تغییر یافت.

۲‌ـ استعفای آقای غفور خرامهر از نمایندگی شرکت آتیه صبا در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین و آقای حمید نخستین احمدی نمین بموجب معرفینامه شماره xxx/xxx۰/‌ـ ۲۸/۱/۹۰ عنوان نماینده جدید شرکت آتیه صبا در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین منصوب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 535502

آگهی تغییرات و تصمیمات
شرکت کشت و صنعت جوین
بشماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx/۹۰/۵ ـ ۱۰/۲/xxx۰ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/xxx۰ و سایر مدارک منضم به نامه شماره xxx۳ /۱۰ ـ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است:
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ در رعایت مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مقرر داشت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال از سود قابل تخصیص شرکت اصلی به ازای هر سهم ۷۰ ریال به صورت نقد و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر اندوخته قانونی و پاداش هیئت مدیره به سود انباشته منظور گردد.
۳ـ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۱ انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320338
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین بشماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx/۹۰/۵‌ـ ۱۰/۲/xxx۰ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/xxx۰ و سایر مدارک منضم به نامه شماره xxx۳‌/۱۰‌ـ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است:

۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در رعایت مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مقرر داشت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال از سود قابل تخصیص شرکت اصلی به ازای هر سهم ۷۰ ریال به صورت نقد و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر اندوخته قانونی و پاداش هیئت مدیره به سود انباشته منظور گردد.

۳ـ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بعنوان بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۱ انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858504
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین بشماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx/۹۰/۵‌ـ ۱۰/۲/xxx۰ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/xxx۰ و سایر مدارک منضم به نامه شماره xxx۳/۱۰‌ـ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است.

۱ـ صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در رعایت مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مقرر داشت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال از سود قابل تخصیص شرکت اصلی به ازای هر سهم ۷۰ ریال بصورت نقد و ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر اندوخته قانونی و پاداش هیئت مدیره به سود انباشته منظور گردد.

۳ـ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بعنوان بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۰ انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات