سیمان جوین

شرکت سیمان جوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380008795 (فعال)
10
افراد
33
آگهی‌ها
39
شماره ثبت
1372/8/9
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14711466
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسائل حقوقی و قضایی. پیگیری تمامی دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت موضوع اختیار هیأت مدیره مندرج در بند ۱۷ ماده ۵۱ اساسنامه با حق انتخاب وکیل دادگستری به آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی مدیرعامل شرکت تفویض گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14538629
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ به استناد نامه شماره xxx۶۳ , xxx ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب ر سید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535905
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۳ , xxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا بعنوان بازرس علی البدل یک برای سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045826
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
در سطر دوم آگهی پسوند نام خانوادگی آقای عباس چالاکی از قلم افتاده_است بنابراین نام خانوادگی: عباس چالاکی راد صحیح میباشد و در سطر پنجم و هشتم نام خانوادگی آقای سید مرتضی اکبرزاده طاقسرا اشتباه بوده و آقای سید مرتضی اکبرزاده اطاقسرا صحیح میباشد که به این وسیله اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045831
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیگیری تمامی دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت، موضوع اختیارات هیات مدیره مندرج در بند ۱۷ ماده ۵۱ اساسنامه با حق انتخاب وکیل دادگستری به آقای سیدمحمدبهدین اورعی میرزمانی مدیرعامل شرکت تفویض و اختیارات ایشان به شرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004169
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس چالاکی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمودرضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدمرتضی اکبرزاده اطاقسرا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004179
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس چالاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضوء هیئت مدیره آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود رضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی اکبرزاده طاقسرابه شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان عباس چالاکی راد سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی محمودرضا تاجیک سیدمرتضی اکبرزاده طاقسرا) و یا امضاءمتفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ذکر شده فوق همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988505
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی آزادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدکاظم اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمودرضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988510
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدکاظم اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل و سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمود رضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایرموارد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل (سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی) و یکی ازاعضای هیئت مدیره (سیدکاظم اورعی میرزمانی سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی محمود رضا تاجیک ناصر کریم زاده) یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره ذکر شده فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044165
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرشید آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044200
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایر موارد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853920
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقوداسلامی و سایر موارد تعهدآور شرکت با امضاء آقای سید محمد بهدین اورعی میرزمانی مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576725
آگهی تغییرات شرکت سيمان جوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxx۲,xxx مورخ ۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد بهدین اورعی میر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد نیکزاد اورعی میر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید کاظم اورعی میر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فارق آخوندزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت به امضاء ثابت آقای سید کاظم اورعی میرزمانی و متغیریکی از آقایان سید محمد بهدین اورعی میرزمانی یا سید محمد نیکزاد اورعی میرزمانی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ ـ محل شعبه شرکت در تهران به نشانی خیابان استاد نجات الهی خیابان سپند شرقی پلاک ۱۸ طبقه ۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576804
آگهی تغییرات شرکت سيمان جوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxx۲,xxx مورخ ۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ با توجه به استعفای بازرس علی البدل، آقای فرشید آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد بهدین اورعی میر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید محمد نیکزاد اورعی میر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید کاظم اورعی میر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فارق آخوندزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی و آقای عادل بهلور وخانم سیده الهام برکاتی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398594
آگهی تغییرات شرکت سيمان جوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان بازرس قانونی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۴انتخاب و روزنامه های قدس و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714305
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲/۹۲/۸ مورخه ۲۴/۰۹/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت منضم به نامه شماره xxx۰/۱ مورخه ۲۱/۰۵/۹۳ شرکت فوق که در تاریخ ۰۱/۰۶/۹۳ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل به عمل آمده است:
۱ ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت بتصویب مجمع رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262040
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۱/۹۲/۸ مورخه ۲۹/۰۵/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۰/۰۸/۹۲شرکت منضم به نامه شماره xxx۴/۹۲ مورخه ۰۲/۰۹/۹۲شرکت فوق که در تاریخ ۰۲/۰۹/۹۲ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است:
خانم اشکناز اورعی میر زمانی از سمت عضو هیئت مدیره عزل و آقای مجید اسماعیل زاده بعنوان جایگزین ایشان در هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251433
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲/۹۱/۸ مورخه ۲۲/۹/۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت منضم بنامه شماره xxx۳/۹۲ مورخه ۳/۵/۹۲ شرکت فوق که در تاریخ ۲۸/۵/۹۲ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت بتصویب مجمع رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی، آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ پیگیری تمام دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت موضوع بند ۱۷ اساسنامه یا حق انتخاب وکیل دادگستری بمدت یک سال به آقای دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242655
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان جوین (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲/۹۱/۸ مورخه ۲۲/۹/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت منضم به نامه شماره xxx۳/۹۲ مورخه ۳/۵/۹۲ شرکت فوق که در تاریخ ۲۸/۵/۹۲ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل به عمل آمده است:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب مجمع رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ پیگیری تمام دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت موضوع بند ۱۷ اساسنامه با حق انتخاب وکیل دادگستری به مدت یکسال به آقای دکتر سیدکاظم اورعی میرزمانی مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 955532
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیم و تغییر ذیل اتخاذ و بوقوع پیوسته است:
۱ـ تغییر آدرس دفتر مشهد از بولوار سجاد، بین خیابان پامچال و مرجان، پلاک xxx به خیابان احمدآباد، بلوار رضا، رضا ۷، پلاک ۱۹
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240169
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیم و تغییر ذیل اتخاذ و بوقوع پیوسته_است: ۱ تغییر آدرس دفتر مشهد از بولوار سجاد، بین خیابان پامچال و مرجان، پلاک xxx به خیابان احمدآباد، بلوار رضا، رضا ۷، پلاک ۱۹ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11659462
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۱ شرکت فوق تصمیمات و تغییرات ذیل اتخاذ و به وقوع پیوسته است:

۱ـ موافقت با استعفای آقای سیروس سلیمی پور

۲ـ سمت‌های جدید اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد: خانم کاترین اورعی میرزمانی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد بهدین اورعی میر زمانی و سید محمد نیکزاد اورعی میرزمانی و اشکناز اورعی میرزمانی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722348
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عامشماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه های مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۱ شرکت فوق تصمیمات و تغییرات ذیل اتخاذ و به وقوع پیوسته است:
۱ـ تصویب ترازنامه و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال ۹۰.
۲ـ تنفیذ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت.
۳ـ آقایان دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی و سید محمد بهدین اورعی میر زمانی و سید محمد نیکزاد اورعی میر زمانی و خانمها کاترین اورعی میرزمانی و اشکناز اورعی میر زمانی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند سپس بنا به تصمیم هیئت مدیره آقای دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم کاترین اورعی میر زمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروس سلیمی پور بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت افاق کاوشگران بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941652
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه‌های مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۱ شرکت فوق تصمیمات و تغییرات ذیل اتخاذ و به وقوع پیوسته است:

۱ـ تصویب ترازنامه و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال ۹۰.

۲ـ تنفیذ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت.

۳ـ آقایان دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی و سید محمد بهدین اورعی میر زمانی و سید محمد نیکزاد اورعی میر زمانی و خانمها کاترین اورعی میرزمانی و اشکناز اورعی میر زمانی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند سپس بنا به تصمیم هیئت مدیره آقای دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم کاترین اورعی میر زمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروس سلیمی پور بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت افاق کاوشگران بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۵ـ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611063
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۲/۲/۹۱ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که آگهی می گردد:
با توجه به استعفای آقایان سید هاشم اورعی میر زمانی و جواد ایزدی از عضویت در هیئت مدیره شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آقای محمد بهدین اورعی میر زمانی و خانم اشکناز اورعی میر زمانی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و جایگزین گردیدند سپس در جلسه هیئت مدیره آقای سید کاظم اورعی میر زمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید باقر اورعی میر ربانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل ابقاء گردیدند .
تغییرات در تاریخ ۲۸/۲/۹۱ در این اداره بثبت رسیده و امضاهای آن تکمیل گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546908
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۲/۲/۹۱ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که آگهی می‌گردد:

با توجه به استعفای آقایان سید هاشم اورعی میر زمانی و جواد ایزدی از عضویت در هیئت مدیره شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده آقای محمد بهدین اورعی میر‌زمانی و خانم اشکناز اورعی میر زمانی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و جایگزین گردیدند سپس در جلسه هیئت مدیره آقای سید کاظم اورعی میر زمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید باقر اورعی میر ربانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل ابقاء گردیدند .

تغییرات در تاریخ ۲۸/۲/۹۱ در این اداره بثبت رسیده و امضاهای آن تکمیل گردیده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454685
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۷/۹۰ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که اگهی می‌گردد: با توجه به استعفای آقای دکتر سید کاظم اروعی میرزمانی از مدیرعاملی، هیئت مدیره شرکت با رای گیری صورت پذیرفته آقای سیروس سلیمی پور را به عنوان مدیرعامل انتخاب نموده_است، بنابراین مدیران شرکت به شرح ذیل می‌باشند: آقایان سید باقر اورعی میرربانی و جواد ایزدی و خانم کاترین اورعی میرزمانی به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره می‌باشند و آقایان فارق آخوندزاده و سید جلال میرزامحمدحسین به عنوان اعضای علی البدل و آقای دکتر سید کاظم اورعی میرزمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۳/۴/۹۱ تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با امضاء متفق ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تغییرات در تاریخ ۱۲/۸/۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و امضاهای آن تکمیل گردیده است. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732563
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۲/۴/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی بهxxx۹.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای یکسال مالی دیگر انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707772
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی‌عام) بشماره ثبت۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۲/۴/۹۰ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که آگهی میگردد:

۱ـ تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی بهxxx۹.

۲ـ انتخاب مجدد بازرسان قبلی برای مدت یکسال مالی دیگر.

ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710875
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخه۵/۸/۸۹ ماده۵‌ـ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

آدرس شعبه تهران از خیابان استاد نجات‌اللهی شمالی‌ـ خیابان سپند شرقی‌ـ پلاک۲۸‌ـ طبقه۴‌ـ واحد۴ به همان آدرس ولی طبقه هفتم واحد۱۴ تغییر یافت.

اداره ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812490
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام ) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخه۲۰/۵/۸۹ و مصوبه مورخه۲۲/۱۲/۸۸ مجمع عمومی فوق‌العاده و پیرو مجوز پذیره نویسی شمارهxxx۰‌ـ ۲۵/۱۲/۸۸ و گواهی نامه شمارهxxx۷ مورخه۹/۸/۸۹ بانک ملت مشهد شعبه بلوار سجاد ماده۶‌ـ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم بانامxxx/۱ ریالی بهxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم بانامxxx/۱ ریالی افزایش یافت.

ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711952
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
برابر صورتجلسه‌های مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق صورت پذیرفته است که آگهی میشود:

۱ـ تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۸۸

۲ـ ابقاء اعضاء اصلی هیات‌مدیره و انتخاب آقای فاروق آخوندزاده و سید جلال میرزامحمدحسین به عنوان اعضا علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت ۲ سال تا ۲۳/۴/۹۱ و صاحبان امضا هیچگونه تغییری نداشته و روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌ها مجددا انتخاب گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021950
آگهی تغییرات در شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت۳۹ شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵
پیرو آگهی تغییرات شمارهxxx مورخ ۳/۲/۸۸ و به استناد صورتجلسه‌ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت حاصل گردیده است:

۱ـ صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال ۸۷ به تصویب رسید.

۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای امین بهروزطباطبائیان به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌ شرکت انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات