سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10360039835 (فعال)
7
افراد
12
آگهی‌ها
2273
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14570219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۹ , xxx مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - پس از قرائت گزارش بازرسین ، صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ تصویب گردید . ۲ - شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و تعاونی سهام عدالت سربیشه به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و تعاونی سهام عدالت فردوس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و تعاونی سهام عدالت نهبندان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و تعاونی سهام عدالت درمیان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و تعاونی سهام عدالت قاین به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و تعاونی سهام عدالت سرایان به شماره ثبت ۴۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۳ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۴ - روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۱۴/۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ و به استنادنامه شماره xxx۸۰ , xxx مورخه ۲۳/۱۰/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار دراین اداره به ثبت رسید. ۱ پس از قرائت وگزارش بازرس صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند ثبت شده به شماره xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت سربیشه به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ وشرکت تعاونی سهام عدالت فردوس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشرکت تعاونی سهام عدالت نهبندان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ وشرکت تعاونی سهام عدالت درمیان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت قاین به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشرکت تعاونی سهام عدالت سرایان به شماره ثبت ۴۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دایارهیافت به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اقایان غلامرضا براتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت بیرجند بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و عباسعلی جلالی درح بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت سربیشه بشماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و سید علی اکبر سجادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت فردوس بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و بهروز قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت نهبندان بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و محمد جواد عبدالهی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت درمیان بشماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و سید علی اکبر صامتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت قاین بشماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وجواد محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت سرایان بشماره ثبت ۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبتxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۴ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمدجواد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت درمیان به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سیدعلی اکبر سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت فردوس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای بهروز قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت نهبندان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۶۴به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان سید علی اکبر صامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت قاین به شماره ثبت xxx و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۶۰ و جواد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت سرایان به شماره ثبت ۴۸ و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۷۱و عباسعلی جلالی درح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت سربیشه به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۴۵ و غلامرضا براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سهام عدالت بیرجند به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ آقای غلامرضا براتی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقایان غلامرضا براتی (مدیرعامل) و محمد جواد عبداللهی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای اقای سید علی اکبر سجادی(نایب رئیس هیئت مدیره) حق امضاء خواهد داشت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی ( سهامی عام ) به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ نام شرکت از سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519037
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983081
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تغییرات ذیل صورت گرفته است.
۱ـ صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ آقایان غلامرضا براتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و عباسعلی جلالی درح کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت سربیشه شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و سید علی اکبر سجادی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت فردوس شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و بهروز قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت نهبندان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سید علی اکبر صامتی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت قاین شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و محمد جواد عبداللهی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت در میان شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و جواد محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت سرایان شماره ثبت ۴۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند که از میان آنها آقایان عباسعلی جلالی درح به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت سربیشه بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اکبر سجادی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت فردوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نهبندان به نمایندگی آقای بهروز قاسمی بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای غلامرضا براتی بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقایان غلامرضا براتی مدیرعامل و عباسعلی جلالی درح رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره عباسعلی جلالی درح نایب رئیس هیئت مدیره سید علی اکبر سجادی حق امضا خواهد داشت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686723
آگهی تغییرات
برطبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۱/۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی سهامی خاص شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تغییرات ذیل صورت گرفته است.
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.
۲ـ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11496124
آگهی تغییرات
برطبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۱/۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی سهامی خاص شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تغییرات ذیل صورت گرفته است.

۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

۲ـ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848488
آگهی تغییرات
بر طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت تعاونی سهامی‌عام سرمایه‌گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی ثبت شده بشماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و مستند بنامه شماره xxx۷/۲/۸۹ ـ ۳/۸/۸۹ سازمان خصوصی‌سازی و مصوبه مجلس شورای اسلامی بشماره xxx۵۹/xxx ـ ۳۱/۵/۸۹ (مبنی بر ابطال ماهیت تعاونی) و بخشنامه شماره xxxxxx/۸۹ ـ ۱۰/۸/۸۹ سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور تغییرات ذیل صورت گرفته است:

۱ـ نوع شرکت از شرکت تعاونی سهامی‌عام به شرکت سهامی‌خاص تغییر یافت.

۲ـ اساسنامه شرکت در ۷۵ ماده و ۱۵ تبصره بتصویب رسید.

اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات