سیمان باقران

شرکت سیمان باقران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10360031156 (فعال)
18
افراد
20
آگهی‌ها
1397
شماره ثبت
1382/4/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14758939
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه ، صورت سود و زیان ، گزارش انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ روزنامه آوای خراسان جنوبی و خراسان بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14758944
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت حدود و اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری و بجز مواردی که بر اساس قانون مملکتی منحصرا در اختیار هیأت مدیره می‌باشد . ۲ عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیأت مدیره ، مدیران رده اول به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهند_شد . ۳ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب . ۴ تهیه و تنظیم طرحهای جدید و طرحهای توسعه فعالیتهای شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب . ۵ پرداخت بدهی‌های جاری و وصول مطالبات . ۶ انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابهای جاری و سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی پس از تصویب هیأت مدیره . ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیأت مدیره با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، ارجاع دعوی به داوری ، صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیأت مدیره می‌باشد . ۸ خرید هر نوع مواد و کالای مورد نیاز ، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر مصوبات هیأت مدیره . ۹ تعیین پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیأت مدیره ، حقوق ، مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد_شد . ۱۰ فروش محصولات شرکت بر اساس ضوابط مصوب هیأت مدیره . ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق الذکر . ۱۲ تعیین حدود و اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی . ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیأت مدیره . ۱۴ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیأت مدیره . ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت . ۱۶ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گفتن ارقام مقایسه‌ای ، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیأت مدیره ، علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده . ۱۷ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت . ۱۸ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . ۱۹ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها . ۲۰ تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اتخاذ تصمیم . ۲۱ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی . ۲۲ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیأت مدیره . ۲۳ رعایت مقررات اساسنامه . ۲۴ بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14645405
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ وپیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - با استعفاء آقای محمد دیمه ور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ از عضویت درهیئت مدیره موافقت گردید وازآقای حمید رضا نیک کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل هیئت مدیره دعوت بعمل آمد و به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تاپایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . ۲ - آقای حاجی محمد نصیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای عبدالمجید کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو موظف هیئت مدیره وآقای محمد اکبری آواز با شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای حمید رضا نیک کار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای امید نصیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای امان اله کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، قراردادها ، چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقایان حمید رضا امینی ( مدیرعامل ) و عبدالمجید کاظمی ( عضو موظف هیئت مدیره ) بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان حاجی محمد نصیری ( رئیس هیئت مدیره ) و سید مهدی کاظمی ( نایب رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید رضا امینی ( مدیرعامل ) و مهر شرکت صادر خواهد_گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14432867
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان محمد اکبری آواز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وسید مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ومحمد دیمه وربه شماره ملی xxxxxxxxx۲ وحاجی محمد نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امان ا . . . کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وعبدالمجید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و امید نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان عبدالعزیز کریمی درمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وحمید رضا نیک کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین ثبت شده به شماره xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیزثبت شده به شماره xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۴ - پس از گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت صورتهای مالی سال ۹۶ قرائت مورد تصویب قرار گرفت . ۵ - روزنامه آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14432876
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان محمد دیمه ور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان امان اله کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد اکبری آواز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و امید نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عبدالمجید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ - آقای حمید رضا امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید . وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقایان حمید رضا امینی ( مدیرعامل ) و عبدالمجید کاظمی بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان محمد دیمه ور ( رئیس هیئت مدیره ) و حاجی محمد نصیری ( نائب رئیس هیئت مدیره ) و سید مهدی کاظمی ( منشی هیئت مدیره ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید رضا امینی ( مدیرعامل ) و مهر شرکت صادر خواهد_گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061716
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفاء آقای غلامرضا پاداشی (مدیرعامل) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موافقت گردید و آقای حمید رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقایان حمید رضا امینی (مدیرعامل) و عبدالمجید کاظمی (منشی هیئت مدیره) بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان حاجی محمد نصیری (رئیس هیئت مدیره) و سیدمهدی کاظمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید رضا امینی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838688
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی سال xxx۵ شرکت به تصویب رسید. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676556
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا پاداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقایان غلامرضا پاداشی (مدیرعامل) و عبدالمجید کاظمی عضو هیئت مدیره بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان حاجی محمد نصیری رئیس هیئت مدیره و سید مهدی کاظمی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305785
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان عبدالمجید کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و حاجی محمد نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و امید نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و امان اله کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد اکبری آواز بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدمهدی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمید رضا نیک کار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان حمید رضا محبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا دهقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد، آوای خراسان جنوبی و خراسان بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305825
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان امان اله کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد اکبری آواز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای حمید رضا نیک کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای امید نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدجلال موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضای آقایان سیدجلال موسوی (مدیرعامل) و عبدالمجید کاظمی (منشی هیئت مدیره) بطور ثابت و امضای یکی از آقایان حاجی محمد نصیری (رئیس هیئت مدیره) و سیدمهدی کاظمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای سیدجلال موسوی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194276
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - با استعفای آقای حمید رضا محبی پور از عضویت اصلی هیات مدیره موافقت گردید و آقای امان اله کاظمی عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند و بنابراین آقایان حاجی محمد نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید مهدی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد اکبری آواز بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمید رضا نیک کار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمجید کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و امید نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای امان اله کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473683
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند۲ـ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ـ روزنامه های دنیای اقتصاد، آوای خراسان جنوبی و خراسان بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426765
آگهی تغییرات شرکت سيمان باقران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ با استعفای آقای حمیدرضاامینی ازسمت عضواصلی هیئت مدیره موافقت گردیدوآقای حمید رضا نیک کار عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضواصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676437
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676589
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد اکبری آواز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا محبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امید نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالمجید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امان اله کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا نیک کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه آرشین حساب به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ صورتهای مالی سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد و آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676590
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
سمت اعضای هیات مدیره و دارندگان حق امضاء بشرح ذیل تعیین گردید:
۱ـ آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سید مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیات مدیره و آقای حمیدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمد اکبری آواز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا محبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای امید نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای سید جلال موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چکها و سفته ها با سه امضاء آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و آقای عبدالمجید کاظمی (منشی هیات مدیره) بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان: حاجی محمد نصیری (رئیس هیات مدیره) و سید مهدی کاظمی (نایب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493576
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ برابر مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر گواهی شماره xxx۱ب/xxx مورخ ۴/۳/۹۳ بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند مبلغ صد و پنجاه و سه میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه بحساب شماره xxxxxxxxxxxx۱ شرکت واریز گردیده و نیز مبلغ چهل و هفت میلیارد ریال از محل مطالبات صاحبان سهام افزایش یافته که جمعا مبلغ دویست میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از محل واریز نقدی و مطالبات صاحبان سهام صورت گرفته لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال افزایش یافته و ماده شش اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:
سرمایه شرکت: مبلغ ششصد میلیارد ریال که منقسم به ششصد میلیون سهم هزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458245
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای حمید رضا محبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر فرامرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت منشی هیئت مدیره و آقای حمیدرضا امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اکبری آواز بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شمس خواجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد مهدی نوربخش بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای سید جلال موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته ها با سه امضای آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و آقای علی اکبر فرامرزی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای سید مهدی کاظمی (منشی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458246
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: ۱ ـ آقای حمید رضا محبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد اکبری آواز بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شمس خواجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد مهدی نوربخش بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی اکبر فرامرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مهدی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نیک کار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امید تهرانی سروش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی شماره ثبت xxx۶۶ و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت xxx۲ و شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و آوای خراسان جنوبی و خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145109
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۳/xxx۲ شرکت سیمان باقران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ تغییرات ذیل صورت گرفته است:
۱ـ صورتهای مالی سال xxx۰ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شماره ثبت xxx۶۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد، آوای خراسان جنوبی خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات