مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10340058917
11
افراد
39
آگهی‌ها
211900
شماره ثبت
1374/6/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14831646
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 10340058917
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 و مجوز شماره 52305,122 مورخ 14/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ980710601528967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681718
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
و شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکتهای مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بموجب آئین نامه اجرایی بند ( الف ) لغایت ( و ) ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم مصوب xxx۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال xxx۰ و آئین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند ( ز ) انتقال کلیه اموال و دارایی‌ها ومطالبات و دیون و تعهدات شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا بعنوان شرکت ادغام شونده به قیمت دفتری در شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا صورت گرفت و سرمایه شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال وفق بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مذکور در سرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال تجمیع گردید . در نتیجه سرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا پس از ادغام و تجمیع مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۱ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653757
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۴ , xxx مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موادی از اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : بخش پنجم - ماده ۲۰ - قسمت ۲ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود : الف ) تغییر در مفاد اساسنامه ب ( تغییر در میزان سرمایه ( افزایش یا کاهش ) ج ) انتشار اوراق بهادار دارای حق رای یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام د ) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت ه ) ادغام شرکت در سایر شرکتها یا ادغام سایر شرکتها در شرکت . ۲ بخش نهم ماده ۵۹ موارد اختیاری ادغام و انحلال شرکت : مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد . گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن ، پیشنهاد انحلال شرکت ارائه نموده‌اند . این گزارش باید قبل از طرح در مجمع دراختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود . تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد . مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارند گان سهام رسمیت خواهد_یافت . همچنین با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و رعایت تشریفات قانونی شرکت می‌تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190139
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۳۵,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو و هیات مدیره وآقای محسن علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمدصادق واعظی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای داود حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168599
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز به شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۱۴/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037559
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۰ , xxx مورخ ۱۶/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آفریقا بزرگراه مدرس بزرگراه رسالت پلاک ۰ ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان طبقه ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939096
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۷/xxx مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939112
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۵/xxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ موسسه بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896547
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره ملی xxx۹۴ , xxx مورخه ۱۸/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای محمدحسین ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ برای مدت باقیمانده به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597200
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۱۵ , xxx مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570367
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/۹۶ اعلام می‌گردد: آقای داود حمزهء کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ جانشین آقای بهزاد گلکار انتخاب گردید که بدینوسلیه اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494297
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۰ , xxx مورخه ۳۰/۳/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود حمزهء کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت جانشین آقای بهزاد گلکار انتخابگردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. حسب رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران، اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود، تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393123
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و مجوز‌های شماره xxx۵۰ , xxx مورخ ۲۱/۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق واعظی ک. م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه برای بقیه مدت تصدی گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333618
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۵ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت: به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت‌های اصلی شرکت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: واسطه‌گری مالی شامل بانک، بیمه و لیزینگ ارائه خدمات مالی از جمله تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی سرمایه گذاری در اوراق بهادار داخلی و خارجی به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همرات اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. مرکز اصلی: تهران، میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه دوازدهم پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود سرمایه شرکت مبلغ ۱. xxx میلیارد ریال می‌باشد که از ۱. xxx. xxx. xxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی تشکیل یافته و صد در صد پرداخت شده_است. شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رییس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح زیر می‌باشد: اعضای هیات مدیره: محمدحسین ادیب به کدملی xxxxxxxxx۷ رییس هیات مدیره بهزاد گلکار به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره محسن علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ نایب رییس هیات مدیره محمدمهدی مظاهری تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیات مدیره غلامرضا حیدری کردزنگنه به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رای خواهند_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: در خصوص تقسیم سود: سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد_بود. در خصوص اندوخته‌ها: از سود خالص شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_خواهد_شد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده، به موجب آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مبلغ ۳. xxx. xxx میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281655
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281667
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۹/xxx مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263830
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۴/xxx مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهزاد گلکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضا نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214080
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۱۱/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742778
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ - شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران xxxxxxxxx۱۹ - بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳ - شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان xxxxxxxxx۵۱ - شرکت پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625079
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ / xxx مورخه ۲۰/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۶ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563851
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳,xxx مورخ ۱۷/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369444
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۰۴/۱۰/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12264298
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۶/۲/۹۴سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای یاسر زاهدی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای محسن علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ بهزاد گلکار به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۲۱/۱۲/۹۳انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مثبته و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و سایر اوراق بهادار به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد و مکاتبات عادی را مدیرعامل و یا قائم مقام وی می تواند به تنهایی با مهر شرکت امضا نمایند و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064939
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247852
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌ گذاری سینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به ش.م xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054636
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877565
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه‌گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115233
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729385
آگهی تصمیمات در شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ به موجب حکم صادره محسن علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای محمدمهدی بهستان جوادی به نمایندگی از بنیاد علوی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11336592
آگهی تصمیمات در شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ به موجب حکم صادره محسن علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای محمدمهدی بهستان‌جوادی به نمایندگی از بنیاد علوی به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418430
آگهی افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572456
آگهی افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564537
آگهی تغییر محل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ م آرژانتین ـ خ شهید احمد قیصر ـ ک ۱۲ ـ پ ۷ ـ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711144
آگهی تغییر محل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ م آرژانتین ـ خ شهید احمد قیصر ـ ک ۱۲ ـ پ ۷ ـ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465698
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478069
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ ایرج پورحسین اکبریه به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و محمدمهدی بستان جوادی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد گلکار به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد معتبر و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و سایر اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310554
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693003
آگهی افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۱۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413044
آگهی تصمیمات شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی بهزاد گلکار به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی محمدمهدی بستان جوادی به کدملی xxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۸۹ ایرج پورحسین اکبریه به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی بوستان جوادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهزاد گلکار به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات