فرآورده های غذائی و قند چهارمحال

شرکت فرآورده های غذائی و قند چهارمحال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10340050067 (فعال)
14
افراد
15
آگهی‌ها
1472
شماره ثبت
1362/9/26
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14712304
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128588
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربانعلی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. خانم سپیده عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت زرین دانه سرآشپز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. هیات مدیره طبق اساسنامه اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ۱)انجام اموراداری شرکت وامضاء مکاتبات اداری شرکت. ۲) استخدامها وانتصابات بطورکلی بانظر مدیرعامل وتصویب هیات مدیره انجام می گردد. ۳) تنظیم بودجه شرکت ونظارت برسیستم مالی وارائه به هیات مدیره ،جهت بررسی وتصویب. ۴) وصول مطالبات وادای دیون. ۵) عقدپیمان خرید باچغندرکاران طبق قوانین جاری کشور(براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد). ۶) انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت. ۷) خرید چغندرازچغندرکاران جهت مصرف کارخانه براساس مقررات وضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی وفرعی کارخانه براساس آئین نامه معاملات شرکت. ۸) انجام تشریفات مربوط به اخذوام واعتبارازبانکهابرای مصارف شرکت وارائه به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم. ۹) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ،در هر یک از دادگاه ها ،دادسراها،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ،ازجمله حضور در جلسات ،اعتراض به رأی،درخواست تجدید نظر،فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ،استرداداسناد یا دادخواست یا دعوا،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند، تعیین جاعل،اجرای حکم نهایی و قطعی داور،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس ،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر،اقراردر ماهیت دعوا،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث ، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته ،تآمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108526
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx۵۴ , xxx مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805942
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عزیزی به شماره xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای بهرام عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جانی قربان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایند گی از طرف شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، خانم زهرا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای سیدستارحسینی سرتشنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و …) با امضاء مدیرعامل به صورت ثابت به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره به صورت ثابت به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود، مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت نافذ است. اختیارات هیأت مدیره (به شرح ذیل) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید انجام اموراداری شرکت وامضاء مکاتبات اداری شرکت. استخدامها وانتصابات بطورکلی بانظر مدیرعامل وتصویب هیأت مدیره انجام می‌گردد. تنظیم بودجه شرکت ونظارت برسیستم مالی وارائه به هیأت مدیره، جهت بررسی وتصویب. وصول مطالبات وادای دیون. عقدپیمان خرید باچغندرکاران طبق قوانین جاری کشور (براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد). انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت. خرید چغندرازچغندرکاران جهت مصرف کارخانه براساس مقررات وضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی وفرعی کارخانه براساس آئین نامه معاملات شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذوام واعتبارازبانکهابرای مصارف شرکت وارائه به هیأت مدیره جهت اخذ تصمیم. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تآمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805947
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، آقای محسن عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای بهرام عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، خانم زهرا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدستار حسینی سرتشنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455268
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ منضم به نامه شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910490
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12601957
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ آقای محسن عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم زهرا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم مریم همتیان بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدستار حسینی سرتشنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12601958
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره موظف و دبیر جلسات، آقای علیرضا جانی قربان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل، آقای بهرام عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵نماینده شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف، خانم زهرا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره موظف، خانم مریم همتیان بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت غیر موظف، آقای سیدستارحسینی سرتشنیزی به شماره ملیxxxxxxxxx بعنوان عضو هیات مدیره موظف انتخاب گردیدند. حق امضاء اوراق تعهدآور(چک، سفته، بروات و...) با امضاء مدیرعامل به صورت ثابت به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به صورت ثابت به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود، مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت نافذاست. باعنایت به اساسنامه شرکت حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین می گردد. انجام اموراداری شرکت وامضاء مکاتبات اداری شرکت. استخدامها وانتصابات بطورکلی بانظر مدیرعامل وتصویب هیات مدیره انجام می گردد. تنظیم بودجه شرکت ونظارت برسیستم مالی وارائه به هیات مدیره، جهت بررسی وتصویب. وصول مطالبات وادای دیون. عقدپیمان خرید باچغندرکاران طبق قوانین جاری کشور(براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد). انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت. خرید چغندرازچغندرکاران جهت مصرف کارخانه براساس مقررات وضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی وفرعی کارخانه براساس آئین نامه معاملات شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذوام واعتبارازبانکهابرای مصارف شرکت وارائه به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تآمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. درموارد ضروری وفورس ماژورباهماهنگی بارئیس هیات مدیره، نسبت به انجام اموراقدام ونتیجه دراولین جلسه هیات مدیره گزارش شود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318839
آگهی تغییرات شرکت فراورده های غذایی قند چهار محال سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وشرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵وشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷وموسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ وآقای سید ستار حسینی سرتشنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورت سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس وبازرس قانونی واصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130320
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌‌های غذایی قند چهار محال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق قراگزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ برای مدت دو سال انتخاب گردید. با تفویض هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید. انجام اموراداری شرکت وامضاء مکاتبات اداری شرکت. استخدامها وانتصابات بطورکلی بانظر مدیرعامل وتصویب هیأت مدیره انجام می گردد. تنظیم بودجه شرکت ونظارت برسیستم مالی وارائه به هیأت مدیره، جهت بررسی وتصویب. وصول مطالبات وادای دیون. عقدپیمان خرید باچغندرکاران طبق قوانین جاری کشور(براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد) انجام خریدهای شرکت طبق آیین نامه معاملات شرکت خرید چغندرازچغندرکاران جهت مصرف کارخانه براساس مقررات وضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس آئین نامه معاملات شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذوام و اعتبار از بانکها برای مصارف شرکت وارائه به هیأت مدیره جهت اخذ تصمیم. اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرنوع دعوی له یاعلیه شرکت. درموارد ضروری وفورس ماژور با هماهنگی با رئیس هیأت مدیره، نسبت به انجام اموراقدام ونتیجه دراولین جلسه هیأت مدیره گزارش شود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572919
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی قند چهارمحال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ یوسف خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ رئیس هیات مدیره و دبیر جلسات ـ آزاد علی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پانید پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ مجید پیرو اصفیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ سید ستار حسینی سرتیشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره ـ جلال زندی آتشبار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره ـ امراله فتحی پور دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر مالی شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و...) با امضای مدیرعامل بصورت ثابت به اتفاق مدیرمالی یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره بصورت ثابت به اتفاق مدیرمالی یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ است.
۲ـ با تفویض هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بشرح ذیل تعیین گردید:
انجام امور اداری شرکت و امضای مکاتبات اداری شرکت
۲ـ استخدامها و انتصابات بطور کلی با نظر مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام می گردد.
۳ـ تنظیم بودجه شرکت و نظارت بر سیستم مالی و ارائه به هیات مدیره، جهت بررسی و تصویب
۴ـ وصول مطالبات و اداری دیون
۵ـ عقد پیمان خرید چغندرکاران طبق قوانین جاری کشور (بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصاد)
۶ـ انجام خریدهای شرکت طبق آیین نامه معاملات شرکت
۷ـ خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه بر اساس مقررات و ضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس آیین نامه معاملات شرکت
۸ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها برای مصارف شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم
۹ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر نوع دعوی له یا علیه شرکت
۱۰ـ در موارد ضروری و فورس ماژور با هماهنگی با رئیس هیات مدیره، نسبت به انجام امور اقدام و نتیجه در اولین جلسه هیات مدیره گزارش شود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539996
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های غذایی قند چهارمحال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863831
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ احمد صالحی فر به نمایندگی بنیاد علوی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید محمد رضا امیر ایمانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پانید پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا انصاری به نمایندگی بنیاد مستضعفان بسمت عضو هیئت مدیره، سید ستار حسینی سر تشنیزی بسمت عضو هیئت مدیره، محمد حسین صالحی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو هیئت مدیره، مجید حسینی آملی بسمت مدیر مالی شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضای اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و...) با امضاء مدیرعامل باتفاق مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا امضای یکی از اعضا و مدیر مالی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بسمت بازرس اصلی و قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب مجمع عمومی رسید.
۵ـ با تفویض هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید.
۱ـ انجام امور اداری شرکت و امضاء مکاتبات اداری شرکت ۲ـ استخدامها و انتصابات بطور کلی با نظر مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می گردد. ۳ـ تنظیم بودجه شرکت و نظارت بر سیستم مالی و ارائه به هیئت مدیره، جهت بررسی و تصویب ۴ـ وصول مطالبات و اداری دیون ۵ـ عقد پیمان خرید چغندرکاران طبق قوانین جاری کشور (بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصاد) ۶ـ انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت ۷ـ خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه بر اساس مقررات و ضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس آئین نامه معاملات شرکت ۸ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها برای مصارف شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم ۹ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر نوع دعوی له یا علیه شرکت ۱۰ـ در موارد ضروری و فورس ماژور با هماهنگی با رئیس هیئت مدیره، نسبت به انجام امور اقدام و نتیجه در اولین جلسه هیئت مدیره گزارش شود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645306
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۲شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:

۱ـ احمد صالحی فر به نمایندگی بنیاد علوی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید محمد رضا امیر ایمانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پانید پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا انصاری به نمایندگی بنیاد مستضعفان بسمت عضو هیئت مدیره، سید ستار حسینی سر تشنیزی بسمت عضو هیئت مدیره، محمد حسین صالحی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو هیئت مدیره، مجید حسینی آملی بسمت مدیر مالی شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضای اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و...) با امضاء مدیرعامل باتفاق مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا امضای یکی از اعضا و مدیر مالی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بسمت بازرس اصلی و قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب مجمع عمومی رسید.

۵ـ با تفویض هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید.

۱ـ انجام امور اداری شرکت و امضاء مکاتبات اداری شرکت ۲ـ استخدامها و انتصابات بطور کلی با نظر مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می‌گردد. ۳ـ تنظیم بودجه شرکت و نظارت بر سیستم مالی و ارائه به هیئت مدیره، جهت بررسی و تصویب ۴ـ وصول مطالبات و اداری دیون ۵ـ عقد پیمان خرید چغندرکاران طبق قوانین جاری کشور (بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصاد) ۶ـ انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت ۷ـ خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه بر اساس مقررات و ضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس آئین‌نامه معاملات شرکت ۸ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها برای مصارف شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم ۹ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر نوع دعوی له یا علیه شرکت ۱۰ـ در موارد ضروری و فورس ماژور با هماهنگی با رئیس هیئت مدیره، نسبت به انجام امور اقدام و نتیجه در اولین جلسه هیئت مدیره گزارش شود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات