پاک پی

شرکت پاک پی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10340043863 (فعال)
11
افراد
23
آگهی‌ها
1246
شماره ثبت
1368/11/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14329100
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ذبیح اله جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۷ با حفظ پست مدیر کارخانه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای یداله معمارزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره(به نمایندگی از شرکت لبنیات پاک آرا سنندج(سهامی خاص) آقای حمید رضا سمائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره(به نمایندگی از شرکت پخش سراسری(سهامی خاص) آقای محمود رضا جوانمرد با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو موظف هیئت مدیره(به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک(سهامی عام) آقای مجید آشتیانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه پرداختها بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیات تکلیفی و عملکرد ،حقوق ماهیانه کارکنان،بازپرداخت اقساط وامهای بانکی،نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول وغیرمنقول وفک آن و مواردی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمناً کلیه اوراق ومکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت ،در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می گیرد. هیئت مدیره اختیارات خود را راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی واعاده دادرسی صلح وسازش ادعای جعل یا انکار وتردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی وتعیین داور مصدق وکارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث ودفاع ورود ثالث ودفاع دعوی متقابل ودفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن وانتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض نمودند.با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت ودرغیاب وی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320360
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت پخش سراسری پاک سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای سید ذبیح الله جمشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجید آشتیانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220564
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه ای از شرکت به آدرس استان مازندران شهرستان ساری بلوار امام رضاجنب هلال احمربا کد پستی xxxxxxxxx۶ افتتاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164165
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۷ انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890166
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید چناری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج (سهامی خاص)، آقای محمد حسین مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مجید آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)، آقای مهدی علی نواز به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش سراسری (سهامی خاص) و آقای محمد رضا مطیعی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره (مهدی علی نواز) یامدیر مالی (احمد عبداللهی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین کلیه پرداختها بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیات تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، باز پرداخت اقساط وامها ی بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول و غیرمنقول و فک آن و مواردی که قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده_است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و مدیر مالی (احمد عبداللهی) متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود ضمنا کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه که شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی_و اعاده دادرسی صلح و سازش ادعای جعلیا انکار و تردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی و تعیین داور تعیین مصدق و کارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث و دفاع ورود ثالث و دفاع دعوی متقابل و دفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و انتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض و با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517104
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، شرکت پخش سراسری پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای محمد حسین مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد رضا مطیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند xxx۵ شرکت بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326365
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید چناری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمد حسین مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ وآقای مهدی علی نواز به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پخش سراسری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای محمدرضا مطیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات و همچنین کلیه پرداختها، نقل وانتقال بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن ووثیقه قرارگرفتن اموال منقول و غیرمنقول و فک آنها و مواردیکه قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده_است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضاء مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره (مهدی علی نواز) یامدیر مالی (احمد عبداللهی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068687
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۷۹ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909580
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۴ بررسی وتوسط مجمع مصوب گردید. «شرکت پخش سراسری پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ جایگزین شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب گردید.» سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806495
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۵/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع پس از بحث و تبادل نظر آرا به استناد بند الف لغایت بند و، ماده xxx قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال xxx۰ با ادغام شرکت‌های پاک پی (سهامی عام)، فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شرح زیر موافقت نمود: شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با انتقال کلیه دارائی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری در شرکت پاک پی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در تاریخ xxx۵/۰۱/۳۱ ادغام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806496
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۵/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع پس از بحث و تبادل نظر آرا به استناد بند الف لغایت بند و ماده xxx قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال xxx۰ با ادغام شرکت‌های پاک پی (سهامی عام)، فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شرح زیر موافقت نمود: شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با انتقال کلیه دارائی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری در شرکت پاک پی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در تاریخ xxx۵/۰۱/۳۱ ادغام گردید. سرمایه شرکت پاکسار (سهامی خاص) به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال در شرکت پاک پی (سهامی عام) به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال تجمیع گردد، سرمایه شرکت پاک پی (سهامی عام) پس از تجمیع به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم هزار ریالی با نام و اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679940
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در ماده ۴۱ اساسنامه، علاوه بر موارد قبلی ماده مذکور ((بند ۵ ادغام با سایر شرکتها و یا ادغام سایر شرکت‌ها با این شرکت)) اصلاح و اضافه گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645246
آگهی اصلاحی شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
پیرو اگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱۲/۰۷/xxx۴، نظر به اینکه تعداد سهام پس از افزایش سرمایه xxx۰سهم بانام ده هزارریالی، درج گردیده در حالیکه صحیح آن xxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰ریالی می باشد. لذا متن آگهی مذکور بدین نحو اصلاح میگردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543866
آگهی تغییرات شرکت پاك پي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به انتقال سهام شرکت پاکسار ساری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، شرکت پخش سراسری پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543989
آگهی تغییرات شرکت پاك پي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محسن حبیب زاده باکد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمد حسین مشایخی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ آقای مهدی علی نواز به کد ملیxxxxxxxxx۰ عضو موظف هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت پخش سراسری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای محمد رضا مطیعی به کد ملیxxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره یا مدیر مالی(احمد عبداللهی) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416664
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/xxx۴ منضم به نامه شماره xxxxxx, xxx مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال به مبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتهزار سهم بانام ده هزار ریالی برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی عرصه پلاک ثبتی xxx فرعی (کارخانه) وعرصه پلاک ثبتیxxx فرعی (تصفیه خانه) به مالکیت شرکت پاک پی (سهامی عام) افزایش یافت و بدین نحو ماده ی مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270351
آگهی تغییرات شرکت پاک پی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۳/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۳ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154004
آگهی تغییرات شرکت پاک پی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۲ شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج (سهامی خاص) به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۳ شرکت فراورده های لبنی پاکسار ساری (سهامی خاص) به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۷ آقای محمد حسین مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمدرضا مطیعی به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154253
آگهی تغییرات شرکت پاک پی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محسن حبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ آقای محمد حسین مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ آقای مهدی علی نواز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت فرآورده های لبنی پاکسار ساری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ آقای محمد رضا مطیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و عضو موظف یا مدیر مالی (احمد عبداللهی)به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه پرداختها بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیات تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، باز پرداخت اقساط وامها ی بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول و غیر منقول و فک آن و مواردی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و عضو موظف یا مدیر مالی (احمد عبداللهی) متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضاء عضو موظف یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمناً کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء عضو موظف هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می گیرد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض و با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء عضو موظف هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106569
آگهی تغییرات در شرکت پاک پی سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 915474
آگهی تغییرات در شرکت پاک پی سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ: ۲۰/۰۹/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ مجید بابلیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محمد حسین مشایخی بسمت رئیس هیئت مدیره ـ رضا روحانی سولدی به نمایندگی شرکت فرآورده های لبنی پاکسار (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ بختیار مولوی به نمایندگی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) و محمدرضا عسگری به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و بروات تا سقف xxx میلیون ریال با امضا مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و پرداخت بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیاتهای تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، باز پرداخت اقساط وام های بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول و غیر منقول و فک آن و مواردی که قبلاً بتصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و مدیر مالی احمد عبداللهی متفقاً و با مهر شرکت معتبر و پرداخت های بیش از مبلغ تعیین شده (xxx میلیون ریال) با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمناً کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می گیرد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند های ۱۶ و ۱۷ ماده ۵۲ اساسنامه که شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی صلح و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی و تعیین داور تعیین مصدق و کارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث و دفاع ورود ثالث و دفاع دعوی متقابل و دفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و انتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض و با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12029397
آگهی تغییرات در شرکت پاک پی سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ: ۲۰/۰۹/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:

۱ـ مجید بابلیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره‌ـ محمد حسین مشایخی بسمت رئیس هیئت مدیره‌ـ رضا روحانی سولدی به نمایندگی شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره‌ـ بختیار مولوی به نمایندگی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) و محمدرضا عسگری به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و بروات تا سقف xxx میلیون ریال با امضا مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداخت بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیاتهای تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، باز پرداخت اقساط وام‌های بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول و غیر منقول و فک آن و مواردی که قبلاً بتصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و مدیر مالی احمد عبداللهی متفقاً و با مهر شرکت معتبر و پرداخت‌های بیش از مبلغ تعیین شده (xxx میلیون ریال) با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمناً کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند‌های ۱۶ و ۱۷ ماده ۵۲ اساسنامه که شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی صلح و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی و تعیین داور تعیین مصدق و کارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث و دفاع ورود ثالث و دفاع دعوی متقابل و دفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و انتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض و با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11821086
آگهی تغییرات شرکت پاک پی سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ: ۱۲/۳/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب مجمع عمومی رسید.

۲ـ مجمع به اتفاق آراء سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۹ انتخاب نمود.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج (سهامی خاص) شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار ساری (سهامی خاص)، محمد حسین مشایخی سید کورش هاشمی بعنوان اعضا‌ء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات