بیمه سرمد

شرکت بیمه سرمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320903570 ()
16
افراد
25
آگهی‌ها
444067
شماره ثبت
1392/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14838448
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۸ و نامه شماره xxx۰۰ / xxx / ۹۸ مورخ ۰۲/۰۷/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر عباسی ملکی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه توسعه همیاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838462
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۰۲ / xxx / ۹۸ مورخ ۰۲/۰۷/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد یمنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان کاوان بوکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14710562
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره xxx۲۸/xxx/۹۸ مورخ ۱۲/۴/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535594
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ و نامه شماره ۹۷/xxx/xxxxxx مورخ ۷/۱۲/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پرویز مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره . آقای مجتبی کاتب کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت آرمان اندیشان رستاک شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد حسینی کنارویی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی گروه مالی سپهر صادرات شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو هیات مدیره . آقای سید روح ا . . . . علیپور یزدی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه توسعه همیاری سپهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل ، انتخاب گردیدند کلیه اسناد ، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و بروات و سفته‌ها توسط یکی از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت امضاء می‌شود . هریک از صاحبان امضاء مجاز میتوانند با تصویب هیات مدیره حق امضا ، خود را موقتا به دیگر مسئولین شرکت واگذار نماید . اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد ، معتبر می‌باشد . وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل تا اطلاع ثانوی به مدیرعامل شرکت تفویض می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات و ملاحظه صرفه و صلاح شرکت راسا یا با تفویض آن به هر یک از مدیران و یا کارکنان شرکت نسبت به اجراء و اعمال آن اقدام نماید . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل ، دستمزد ، حقوق ، پاداش ، ترفیع ، تشویق ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ، با رعایت مقررات و در حدود مصوبات هیات مدیره . پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره . افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و انسداد حسابهای شرکت . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده ، کامزد و اعتبارات خارجی و متفرعات . صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش ، معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب مصوبات هیات مدیره و آیین نامه معاملات . اجاره و استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها . اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومیه و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437067
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۰۵/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بموجب مجوز شماره xxx۱۸/xxx/۹۷ مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ بیمه مرکزی مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308071
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۷۳/xxx۲/۹۷ مورخ ۲۳/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308077
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۷/۹۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۰۲/xxx/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱.xxxمیلیارد ریال به مبلغ ۱.xxx میلیارد ریال منقسم به ۱.xxx.xxx.xxx سهم با نام یک هزار ریالی از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۲/۷۲ مورخ ۲۵/۴/۹۷ بانک صادرات شعبه بلوار آفریقا و از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293547
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۴۹/xxx/۹۷ مورخ ۲۶/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت گروه مالی سپهر صادرات xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت سیمان کاوان بوکان xxxxxxxxx۴۴ ـ موسسه توسعه همیاری سپهرxxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت آرمان اندیشان رستاک xxxxxxxxx۶۷ بسمت اعضای اصلی و آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای منصور بلوک به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888834
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان نلسون ماندلا پ xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ و طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888843
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز مقدسی ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مجتبی کاتب ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819648
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۳/xxx/۹۶ مورخ ۲۰/۶/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قربان قدیری xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده گروه توسعه اقتصادی رستا xxxxxxxxx۴۸ و آقای پرویزمقدسی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی xxxxxxxxx۸۲ و آقای اسماعیل دلفراز xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده موسسه توسعه همیاری سپهر xxxxxxxxx۶۸ و آقای مجتبی کاتب xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت آرمان اندیشان رستاک xxxxxxxxx۶۷، آقای محمد حسینی کناروئی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده بانک صادرات ایران xxxxxxxxx۶۲ برای مدت باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597087
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۲/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۵/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس ش م xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441502
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۹ , xxx مورخ ۱۸/۰۲/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارمان اندیشان رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259266
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۷۲/xxx/۹۵ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اسماعیل دلفراز بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه همیاری غدیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974700
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۸۷/xxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919866
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۸/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای قربان قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده گروه توسعه اقتصادی رستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد تقوی نژاد دیلمی به شناسه ملی عنوان نماینده شرکت آرمان صادرات سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و آوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا اشخاصی دیگری که از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شوند معتبر است. هیأت مدیره قسمتی از وظایف و اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تا اطلاع ثانوی به مدیر عامل تفویض نمود، تا ضمن ملاحظه صرفه و صلاح شرکت و با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره رأسا یا با تفویض آن به هریک از مدیران یا کارکنان شرکت، نسبت به اجراء و اعمال آن اقدام نماید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، با رعایت مقررات و در حدود مصوبات هیأت مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و انسداد حسابهای شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و آیین نامه معاملات. اجاره و استجاره، فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به موجب آیین نامه مصوب هیأت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919926
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ ومجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ نامه شماره xxx۲۶/xxx/۹۵ مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ بیمه مرکزی ونامه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ بورس آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال به مبلغ xxxxxx xxxxxx ۱ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۳/۳/۷۲ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ بانک صادرات شعبه بلوار افریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733440
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737744
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹/xxx/۹۵ مورخه ۱۷/۱/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت آرمان صادرات سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی جوانمردی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و منصور بلوک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525988
آگهی تغییرات شرکت بيمه سرمد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۴ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۶۴/xxx/۹۴ مورخ ۱۸/۰۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فاطر xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282488
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx۲۲/۹۴ مورخ ۱۱/۳/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سیاوش محمدی رودباری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و پرویز مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره و محمد تقوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت آرمان صادرات سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا هادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا اشخاصی که از طرف ایشان تعیین می شوند معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768774
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۲۶/xxx/۹۳ مورخ ۳۰/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند بانک صادرات ایران ش م xxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ش م xxxxxxxxx۸۲ ـ بانک شهر ش م xxxxxxxxx۸۱ ـ موسسه همیاری غدیر ش م xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت آرمان صادرات سپهر ش م xxxxxxxxx۶۷ بسمت اعضای اصلی و آقای علی جوانمردی وزیری ک م xxxxxxxxx۱ و آقای منصور بلوک ک م xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ش م xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490377
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی‌عام شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۳۶/xxx/۹۲ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی محل شرکت به تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفند یار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک xxx، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356622
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164459
آگهی تاسیس شرکت بیمه سرمد سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۶/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا خ شیرازی برزیل غربی پxxx ط ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به چهارصد میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد چهارصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/xxx۲ مورخ۲۰/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای روح اله خدارحمی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ شرکت آرمان اندیشان رستاک سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد تقوی نژاددیلمی به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ موسسه همیاری غدیر با نمایندگی آقای علیرضا هادی به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای منصور بلوک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ـ آقای علیرضا هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می شوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات