بانک آینده

شرکت بانک آینده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320894878
9
افراد
17
آگهی‌ها
442325
شماره ثبت
1392/5/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14378657
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. - استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ۱. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهی های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378658
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاسم بختیاری فر ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جلال رسول اف ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند .
امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376253
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاسم بختیاری فر ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جلال رسول اف ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند .
امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376254
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. - استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ۱. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهی های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363431
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. - استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ۱. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهی های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363439
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاسم بختیاری فر ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جلال رسول اف ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند .
امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044586
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۵/۱۲/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال رسول اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و قاسم بختیاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ناصر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و سعید قهرمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044600
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۳/۹۷ مورخ ۵/۲/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283558
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxxxxx/xxx مورخ ۶/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۴/۱۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی‌های شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۵/۹۵ و xxx/xxx/۹۵ مورخ ۵/۲/۹۵ بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026947
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504006
آگهی تغییرات شرکت بانك آينده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جلال رسول اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷، محمدعلی بهزادان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، قاسم بختیاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲، ناصر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355896
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۴۲۳۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۳۱/۰۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276858
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۴/۰۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره xxxxxxمورخه ۱۷/۰۷/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل برxxx ماده و ۲۲ تبصزه تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232191
آگهی تغییرات شرکت بانک‌اینده سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره وفق ماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. تصویب دستور العمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیئت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیئت مدیره. استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیئت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انجام هرنوع معامله و انعقاد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منتقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هرشکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و به طور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک.مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، اکتشاف و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و اکتشافات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها در ارتباط با بانک.مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره و یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مصوب. ۱منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه همکاران که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نماید. رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً. احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جاری او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های بانک هرماه یکبار و تسلیم آن به بازرس بانک. تنظیم صورت دارائی ها و بدهی های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته های قانونی و احتیاطی به هیئت مدیره بانک. تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با رعایت منافع و مصالح بانک. انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک در جامعه. انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، آوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، آوراق مشارکت و مشارکت در شرکت ها، واحدهای صندوق های مختلف و ابزارهای مشابه تا سقف مصوب هیئت مدیره. ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک. ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136079
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۱۷ مورخ ۲۷/۱/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم بختیاری فر به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره وآقای جلال رسول اف به کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای محمدعلی بهزادان به کد ملیxxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای ناصر کریمی به کد ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضای مجاز اسناد و اوراق تعهد آور بانک به شرح ذیل می باشد: الف)با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ب)در غیاب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ج)در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل صادر و ارسال می گردد. حدود اختیارات مدیرعامل وفق اساسنامه به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714110
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133272
آگهی تاسیس شرکت بانک آینده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۶/۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۵/xxx۲از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: قبول سپرده ها ـ صدور گواهی سپرده عام و خاص ـ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک و سایر قوانین مربوط، انجام عملیات بانکی ـ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی ـ اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و ... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید کارت بدهی کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی) قبول و نگهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ... انجام وظایف قیمومیت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی ها بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان پذیره نویسی شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها وصول مطالبات اسنادی وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها فروش تمبر مالیاتی و سفته.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان شهید احمدیان ـ ( پانزدهم) پلاک ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به هشت میلیارد سهمxxx/۱ریالی که تعداد هشت میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۱/xxxxxx مورخ۲/۱۱/xxx۱نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی کد xxx۱ پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدعلی بهزادان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای ناصر کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای عبداله فلاح دار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضای مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک به شرح ذیل می باشد الف): با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل ب): در غیاب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل با امضای یکی از آن ها به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ج: ) در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت xxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات