آزاد سازه شهران

شرکت آزاد سازه شهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320867235 ()
19
افراد
20
آگهی‌ها
438553
شماره ثبت
1392/2/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14789835
آگهی تغییرات شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه های اطلاعات و ابرار بعنوان روزنامه های کثیر الاانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755908
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به « دلیجان طلایی شکوه پارس » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14488100
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14415933
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات زیر به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی،حمل و نقل و جابجائی ریلی بار و مسافر و انواع کالاها،تامین،تدارک،تجهیز و توسعه تاسیسات و تجهیزات ریلی،تخلیه،بارگیری و بارشماری،انبارداری و ایجاد انبار و سایت،فعالیت فورواردری و انجام تشریفات ترانزیت کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381559
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

امیر ایزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره - امین شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سیمرغ آهنین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد ذوالقدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت ریل پرداز نوافرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل - میلاد همایونی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره - سید یاسر شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
امضای اسناد تعهد آور و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضای اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381569
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ - شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ - شرکت ریل پرداز نوافرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ - شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بهعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367795
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سیزدهم ، خیابان شهید احمد قصیر ، پلاک ۳۸ ، طبقه سوم ، واحد ۱۳ - کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846029
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانیال عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سعید علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیده مژده موسوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و الهامه موسوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780743
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۰ , xxx مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: شرکت آزاد سازه شهران (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ xxxxxx ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: آزاد سازه شهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: اصلی: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزات و کانی‌های غیرفلزی و نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت‎. ‎ فرعی: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آدرس شرکت: تهران، شهر تهران شهران جنوبی خیابان مطهری خیابان قدس (شهید پیرانی احمد آباد) پلاک ۱۲ طبقه زیر زمین واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلاغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم عادی بانام هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: یونس فرقانی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و هیئت مدیره سمانه فرقانی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره زهرا فرقانی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره دانیال عابدینی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره سعید علیخانی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد_شدو با حضور هر عده از صاحبان سهخامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد_نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده_باشد. در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاظر در جلسه رسمیت خواهد_یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد_شد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به استثناء مواردی که در باره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می‌باشد تصمیم گیری نماید. در مجمع عمومی فوق العده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاظر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد_نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده_باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاظر در جلسه رسمی معتبر خواهد_بود. هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خوهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است شرکت در موارد زیر منحل می‌شو: ۱ در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حد اقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ۲ در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار در خواست کند. ۳ در موارد مذکور در ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: شرکت فاقد هرگونه بدهی است و هیچ گونه ضمانتی انجام نداده_است ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735372
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر باباحاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735374
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688576
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیلوفر باباحاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657250
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند امین به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565686
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی هم سهم از xxx۰۰ ریال (ده هزار ریال) به xxx۰ ریال (هزار ریال) تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه شرکت نیز تغییر می‌کند: اصلی: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزات و کانی‌های غیرفلزی و نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت‎. ‎ فرعی: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537319
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی با نام می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354307
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزات و کانی‌های غیرفلزی و نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم ازداخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310694
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310699
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم زهرا فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمانه فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وآقای یونس فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای دانیال عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم نیلوفر بابا حاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310703
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم زهرا فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمانه فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره دانیال عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره سعید علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055625
آگهی تأسیس شرکت آزاد سازه شهران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ساخت ساز ابنیه های سنگین و سبک پیمانکاری تاسیسات صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهران کوچه قدس پلاک ۱۳ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه کریم خان زند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مسعود عباس آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین عباس آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مسعود عباس آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید محسن آقاسیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فاطمه هاشمی اسحق پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات