اعتباری کوثر مرکزی

شرکت اعتباری کوثر مرکزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320849582 ()
6
افراد
10
آگهی‌ها
434259
شماره ثبت
1391/11/17
تاریخ تأسیس

اشخاص اعتباری کوثر مرکزی

در این بخش تمامی اشخاصی که در اعتباری کوثر مرکزی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14067604
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۷/۹۷ مورخ ۵/۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ریخته‌گر نظامی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، به جای جعفر ربیعی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680918
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات مندرج درماده ۸۴ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل موسسه تفویض نمود: نمایندگی موسسه اعتباری در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف موسسه اعتباری دفاع از موسسه اعتباری در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه موسسه اعتباری چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر - ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام موسسه اعتباری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز - دریافت مطالبات و پرداخت دیون موسسه اعتباری - صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - انعقاد هر نوع قرار داد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت موسسه اعتباری باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه و اتخاذ تصمیم مورد کلیه ایقاعات - به امانات گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه موسسه اعتباری یا اوراق بهادار و استرداد - به رهن گذاردن اموال موسسه اعتباری اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا - اجاره واستجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن - احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات تبصره: اختیارات مدیرعامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات مدیرعامل در امور اجرایی خللی وارد نمی‌سازد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12634915
آگهی تغییرات شرکت اعتباري كوثر مركزي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره xxx-xxxxxx,xxx مورخ ۴/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم عادی یک هزار ریالی بانام که تماماً از محل آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ افزایش یافته طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۵ مورخ ۲۶/۶/xxx۴ بانک شهر شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625912
آگهی تغییرات شرکت اعتباري كوثر مركزي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ۲۰/۸/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467266
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۶/۹۴ و xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا جهانی کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عیسی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جعفر ربیعی کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر هوشنگ جنگی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جواد فهیمی پور کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد، اوراق بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مطابق بند ۴ از ماده ۸۴ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام موسسه اعتباری نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457900
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ و مجوز های شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۶/۹۴ وشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۷/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانی کد ملیxxxxxxxxx۸ و عیسی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۳ و جعفر ربیعی کد ملیxxxxxxxxx۰ و جواد فهیمی پور کد ملی xxxxxxxxx۴ و امیرهوشنگ جنگی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد ریخته گر نظامی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339456
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۳۴۲۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۸/۵/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۰تبصره مورد تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287958
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450865
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱ ریالی عادی بانام که تماماً از محل واریز نقدی پرداخت شده افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ طی گواهی های شماره xxx/xxx۰/۴/۷۱ مورخ ۹/۱۱/۹۲ و xxx/xxx۰/۷۱ مورخ ۱۶/۹/۹۲ بانک صادرات ایران شعبه خیابان وصال شیرازی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است.
نام شرکت به شرکت اعتباری کوثر مرکزی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972264
آگهی تأسیس شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: قبول سپرده ها, صدور گواهی سپرده عام و خاص, انجام عملیات بین بانکی, انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه, فروش اقساطی, اجاره به شرط تملیک, سلف, جعاله, مضاربه, مشارکت حقوقی, سرمایه گذاری مستقیم, مشارکت مدنی, مزارعه, مساقات, خرید دین, مرابحه و استصناع, ارائه انواع ابزارهای پرداخت, دریافت, پرداخت, نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی. انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه, انواع قبوض خدمات شهری, ودایع و ... گشایش انواع اعتبار اسناد و صدور انواع ضمانتنامه. ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید, کارت بدهی, کارت اعتباری, کیف پول الکترونیکی). قبول و نگاهداری اشیاء گران بها, اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان. تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک. انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز, دریافت و اعطای تسهیلات ارزی, صدور حوالجات ارزی. ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده. تضمین باز خرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی. انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور. انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر). سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت , اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن. ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری , خدمات مالی, مدیریت دارایی ها و... انجام وظایف قیمومیت, وصایت, وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های شرکت, نزد شرکت ها و موسسات بیمه. حفظ , برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانکهای داخل و خارج. ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب شرکت. انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان. پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها. وصول مطالبات اسنادی. وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها . فروش تمبر مالیاتی و سفته.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان وصال شیرازی , نرسیده به بلوار کشاورز, شمارهxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد و پانصد میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx/۹۱ مورخ۱۱/۱۱/xxx۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین مبلغxxxxxxxxxxxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxx۱ مورخ۵/۶/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه میرداماد شرقی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا قبادی به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای عیسی رضائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

۳ ـ ۵ـ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا جهانی به سمت عضو هیئت مدیره .

۴ـ ۵ـ شرکت مهندسی و بازرگانی کیان ساین پانیز سهامی خاص به شماره ثبتxxx۷۹ با نمایندگی آقای جواد فهیمی پور

۵ـ ۵ـ شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حسین کرمی به سمت عضو هیئت مدیره.

۶ـ ۵ـ شرکت زمرد فام پرشین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی یزدچی به سمت عضو هیئت مدیره.

۷ـ ۵ـ شرکت سروش اقتصاد مهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد ریخته گرنظامی به سمت عضو هیئت مدیره.

۸ـ ۵ـ شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا عالیپور به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)

۹ـ ۵ـ شرکت صنعتی و بازرگانی و بازرگانی صنام سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی عالی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)

۱۰ـ ۵ـ آقای عیسی رضائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد , اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره ثبتxxx۵۵ با نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبتxxx۱۱ با نمایندگی آقای محمد افسری به عنوان بازرس علی البدل.

پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات