توسعه سازه فولاد ایرانیان

شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان (شرکت تعاونی)

شناسه ملی 10320848811
8
افراد
14
آگهی‌ها
434253
شماره ثبت
1391/11/16
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توسعه سازه فولاد ایرانیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه سازه فولاد ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14876199
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت تعاونی به شماره ثبت 434253 و شناسه ملی 10320848811
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 و مجوز شماره 130503/15,982 مورخ 23/5/98 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به 1397 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی 10103013428 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی 10100327020 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد پ980809609384987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14554248
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۱/۶/۹۷ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخه ۱۳/۱۲/۹۷ وزارت تعاون و اشاره آن به مجوز سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348912
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۲۸/۷/۹۷ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبند سازه به نمایندگی آقای سید شمس الدین سید صدر به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت پوشش فلزی ایران به نمایندگی آقای ابوالفضل کدخدازاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای اسمعیل فتح خانی بعنوان منشی هیئت مدیره
شرکت مهندسی سازه های فولادی ایستا به نمایندگی آقای پیام شهیدی عضو هیئت مدیره
آقای احمد نظری نماینده شرکت بنیان سوله به سمت مدیرعامل
کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء مدیرعامل ثابت (آقای احمد نظری با کد ملی xxxxxxxxx۸نماینده شرکت بنیان سوله ) و رئیس هیئت مدیره (آقای مهندس سید شمس الدین سید صدر باکد ملی xxxxxxxxx۱نماینده شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبند سازه ) و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره (آقای مهندس ابوالفضل کدخدازاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پوشش فلزی ایران ) معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348913
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۲۸/۷/۹۷ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
شرکت بنیان سوله بنمایندگی احمد نظری کد ملی xxxxxxxxx۸
شرکت پوشش فلزی ایران بنمایندگی ابوالفضل کدخدازاده کد ملی xxxxxxxxx۰
شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبندسازه بنمایندگی سید شمس الدین سید صدر کد ملی xxxxxxxxx۱
اسمعیل فتح خانی کد ملی xxxxxxxxx۴
شرکت مهندسی سازه های فولادی ایستا بنمایندگی پیام شهیدی xxxxxxxxx۸بسمت اعضای اصلی
شرکت سبلان سوله کاران بنمایندگی محمد حبیبی شیخ احمد کد ملی xxxxxxxxx۰
داود درفشی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191474
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۸/۱۵,xxx مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان نوین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان علی البدل به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی ها شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191468
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۲, xxx مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۴/۱۵, xxx مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349796
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ و تائیدیه شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخه ۲۳/۱۱/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان فاطمی غرب، بین سین دخت و اعتماد زاده پلاک xxx واحد ۵ به کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319846
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخه ۰۱/۱۰/۹۵ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان نوین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه ابرار به عنوان علی البدل به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی‌ها شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008369
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخه ۸/۴/۹۵ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاربران آسن شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای داود درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی هیات مدیره به جای شرکت زرین سوله جم شناسه ملی xxxxxxxxxxxx برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453474
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/ ۱۵/ xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۴ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید شمس الدین سید صدر ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان رییس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کدخدازاده ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسماعیل فتح خانی ش م xxxxxxxxx۴ بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای احمد نظری ش م xxxxxxxxx۸ به مدت دوسال بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء مدیرعامل آقای احمد نظری و رئیس هیئت مدیره آقای سید شمس الدین صدر و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کدخدازاده معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375723
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۲۷/۱۵/xxx۱ مورخ ۶/۲/xxx۴ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آکهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453467
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/ ۱۵/ xxx مورخ ۱۱/ ۷/ xxx۴ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه اصلی و ابرار بعنوان روزنامه علی البدل شرکت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. شرکت پایبند سازه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، به نمایندگی سید شمس الدین سید صدر ش م xxxxxxxxx۱ شرکت پوشش فلزی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، به نمایندگی ابوالفضل کدخدازاده ش م xxxxxxxxx۰ شرکت زرین سوله شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، به نمایندگی علیرضا زرین نژاد شرکت بنیان سوله شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، به نمایندگی احمد نظری ش م xxxxxxxxx۸ آقای اسمعیل فتح خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴، به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت کاربران آسن شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به نمایندگی داود درفشی ش م xxxxxxxxx۸ وشرکت سازه های فلزی ایستا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، به نمایندگی پیام شهیدی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045905
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزادی شماره xxx ط ۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973651
آگهی تأسیس شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تامین نیاز تولیدکنندگان سازه های فولادی، تهیه و توزیع مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان، واردات و صادرات تجهیزات و ماشین آلات، ابزارآلات و تولیدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی خارجی و داخلی، ساخت و نصب سازه های فولادی و احداث پروژههای صنعتی و ساختمانی، تشکیل کنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت انجام پروژه های مشترک فعالیت در مدیریت و سرمایه گذاری و اجرا و نظارت فنی بر پروژه های سازه های فولادی و اجرای انواع پیمانها از قبیل طراحی نگهداری و تعمیرات بازسازی و بازرسی کنترل فنی مقاوم سازی نقشه برداری نقشه کشی متره و برآورد مشاوره و نظارت سرمایه گذاری داخلی و خارجی طراحی و تدوین استراتژی و مطالعات و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین انواع بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای غیرالکترونیکی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد مطالعه طراحی مشاوره انتقال تکنولوژی خرید حمل تولید و ساخت نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری فنی و پشتیبانی فنی تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز طراحی و پیاده سازی سیستمهای نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و بهروری و کسب رضایت مشتریان برگزاری همایشها کنفرانسها نمایشگاهای داخلی و خارجی تامین نیروی انسانی شرکت در ارتباط با موضوع شرکت شرکت در انواع فراخوانها مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتبارات ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با فعالیت شرکت و جذب سرمایه از منابع خارجی مجاز انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و سایر امور تجاری و خدماتی در هر زمینه طبق مقررات جاری کشور..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر بعد از زرتشت گوچه غفاری پلاک ۲۹ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۰ مورخ ۲۷/۳/۹۱ نزد بانک توسعه تعاون شعبه وصال شیرازی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۲ مورخ ۶/۸/۹۱ نزد بانک توسعه تعاون شعبه وصال پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت مهندسی زرین سوله جم سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا زرین نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پای بند سازه سهامی خاص با نمایندگی آقای سید شمس الدین سیدصدر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای اسدالله باقرزاده گرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ شرکت امید سوله تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی فیض اربابی بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ شرکت پوشش فلزی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل کدخدازاده بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ ـ آقای احمد نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و توراق بهادار با امضای ثابت آقای احمد نظری به عنوان مدیرعامل به اتفاق امضای علیرضا زرین نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای آقای شمس الدین صدر به عنوان نایب رئیس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای احمد نظری به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات