کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا

شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320843568 (فعال)
13
افراد
11
آگهی‌ها
433791
شماره ثبت
1391/10/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14610500
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، چهارراه سرهنگ سخایی ، خیابان سی تیر ، خیابان شهید سرهنگ سخایی ، پلاک ۴۳ ، طبقه منفی ۱ کد پیتی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740164
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، ابوالفضل مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740171
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، ابوالفضل مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740161
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219774
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران سیدخندان خیابان شهید کابلی کوچه شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه ۵ شرقی کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585029
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري رهاورد زرين ردكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مصطفی رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585033
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري رهاورد زرين ردكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سیدیاسر قوامی خبیصی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506787
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري رهاورد زرين ردكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ وجعفر بزازان با کدملی xxxxxxxxx۸ و وحید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و سید یاسر قوامی خبیصی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446528
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري رهاورد زرين ردكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر بزازان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و وحید شریفی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم دهقانی ورنامخواستی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128969
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان سید خندان ـ خیابان دبستان ـ کوچه کاشانی موحد ـ پلاک ۵۶ ـ طبقه چهارم غربی با کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973626
آگهی تأسیس شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری , طیور, آبزیان, زنبورعسل, پرندگان زیستی, تهیه خوراک دام, اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ری ـ خیابان بهرام موسوی ـ کوچه منصور افشار ـ پلاک۲۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۰۶/۰۹/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای علیرضا سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای علیرضا سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات