بیمه تعاون تعاونی

شرکت بیمه تعاون تعاونی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320839651 ()
10
افراد
17
آگهی‌ها
433049
شماره ثبت
1391/10/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14317176
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ۷/۷/xxx۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و مجوز شماره xxx۳۴/xxx/۹۷ مورخ ۲/۷/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: ـ شرکت اتحادیه تعاونی های مسکن فرهنگیان ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت بانک توسعه تعاون به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت اعتباری ملل به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ ـ شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ ـ شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شماره ثبت xxx۷وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ ـ عضوعلی البدل: ـ شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمند به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ ۵ ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073220
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۷۷ مورخ ۳۰/۲/۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتمای معاونت امور تعاون ومجوز شماره xxx۶۹/xxx/۹۷ مورخ ۲۳/۲/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جواد سهامیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035626
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ وبا اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز‌های شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۱/۰۲/۹۷ سازمان بورس و xxx۷/xxx/۹۷ مورخه ۰۲/۰۲/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و xxx۴۷ مورخه ۰۸/۰۲/xxx۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت امور تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام ازمحل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای افزایش یافته و. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715499
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۷/۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و مجوز شماره xxx۵۳/xxx/۹۶ مورخ ۸/۶/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576108
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ و و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۳۱/۰۵/۹۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx۲۱ مورخه ۲۵/۵/۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک توسعه تعاون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمد ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی فرهاد شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری عسگریه (ملل) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سید امین جوادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی جواد سهامیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه مسکن فرهنگیان ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی محمدرضا نظام آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای یونس مظلومی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نائب رئیس هیات مدیره معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562481
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۷/xxx/۹۵ مورخه ۲۲/۱۰/۹۵ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۴/۱۲/۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اتحادیه مسکن فرهنگیان ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سلوی درمان لوتوس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت بانک توسعه تعاون شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ موسسه مالی و اعتباری عسگریه (ملل) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره وشرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ وبنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به مدت یک سال شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562486
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۰/xxx/۹۵ مورخه ۱۰/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۴/۱۲/۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به جای شرکت سلوی درمان لوتوس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511715
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۱۷ مورخ ۱۰/۴/xxx۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه شماره xxx۵۰/xxx/۹۶ مورخ ۲۹/۳/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس مظلومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود در بند‌های یک و شش و هفت و هشت و دوازده و سیزده و چهارده و شانزده و هجده و بیست و یک از ماده ۳۷ اساسناه را به مدیرعامل تفویش نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950737
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ و مجوزهای xxx۷۸ مورخ ۴/۵/xxx۵ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران و xxx۶۵/xxx/۹۴ مورخ ۱۰/۸/xxx۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس «شهر انزلی - بعد از گمرک - سایت شماره گذاری خودرو - کدپستی xxxxxxxxx۶» تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906333
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و تائیدیه شماره xxx۴۱/xxx/۹۴ مورخ ۹/۱۲/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ترازنامه سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211834
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۲۱/۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجوز شماره ۹۴/xxx/xxx۸ مورخ ۲۰/۲/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران شناسه ملی xxxxxx به نمایندگی محمدرضا نظام آبادی ش مxxxxxxxxx۰ بانک توسعه تعاون شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی اکبر نجفی ش م xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی فرهاد شهرکی ش م xxxxxxxxx۹ شرکت تعاونی ایساتیس ارتباطات کاسپین شماره ثبتxxx۲۴ به نمایندگی علی حبیب محمدی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی محمدرضا رضائی نژاد ش م xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت تعاونی کارکنان بانک توسعه تعاون شماره ثبت xxxxxxxxx۰۷ بنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل شماره ثبتxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق ش ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255243
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام ) به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخ ۲۱/۲/۹۴ وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و تائیدیه شماره xxx۸/xxx/۹۴ مورخ ۲۰/۲/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظام آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای فرهاد شهرکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا اسمعیل نیا (خارج از هیات مدیره) بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیات مدیره آقای علی حبیب محمدی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدرضا نظام آبادی رئیس هیات مدیره به اتفاق آقای علی حبیب محمدی مدیرعامل و در غیاب هر یک از آنها با امضای آقای فرهاد شهرکی نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و نامه ها با امضای علی حبیب محمدی مدیرعامل با مهر شرکت معتبراست
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430725
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۳/۱۲/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی سخن حق شماره ثبت xxx۹۰ و ش ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شماره ثبت xxx۶۶ ش ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428129
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۴/۱۲/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و ... با دو امضا از سه امضای آقایان محمدرضا نظام آبادی رئیس هیئت مدیره و غلامحسین حسینی نیا نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر نجفی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083939
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی سهامی عام به شماره ثبت۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شهید بهشتی خ قائم مقام فراهانی ک ۶ پ ۲۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935777
آگهی تأسیس شرکت بیمه تعاون تعاونی سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۰۶/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۶/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ تحصیل پوشش بیمه های اتکائی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب بیمه مرکزی ایران۳ـ قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند. ۴ـ سرمایه گذاری از محل سرمایه ـ ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره۱: حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند برابر با۲۰% مجموع سرمایه و اندوختهها و ذخایر فنی شرکت (به استثنای ذخیره خسارت معوق) بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکایی نماید. تبصره۲: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چهارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می نماید.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان خواجه عبداله انصاری ـ جنب بانک صادرات ـ پلاکxxx طبقه سوم واحد۱۴ـ تلفنxxxxxx۷۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و هشتاد میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دویست و هشتاد میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۰ـ xxxـ ۷۳ مورخ۲۸/۱۲/xxx۰ نزد بانک دی شعبه مرکز و همچنین مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳ مورخ۱۳/۰۳/xxx۱ نزد بانک دی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا نظام آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ شرکت بانک توسعه تعاون سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامحسین حسینی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ شرکت تعاونی طلایه داران زرین میثاق به شماره ثبتxxx۸ با نمایندگی آقای اکبر نجفی به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شماره ثبتxxx۶ با نمایندگی آقای اکبر بابائی خرزوقی به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ـ شرکت شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۷ با نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ـ شرکت شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی متولی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۷ـ ۵ـ شرکت تعاونی اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به شماره ثبتxxx۱ با نمایندگی آقای حمید غفاری به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۸ـ ۵ـ آقای اکبر نجفی به نمایندگی از شرکت تعاونی طلایه داران زرین میثاق به شماره ثبتxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا نظام آبادی رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای اکبر نجفی مدیرعامل و به همراه امضای یکی از آقایان غلامحسین حسینی نیا نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر بابائی خرزوقی منشی هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و اداری و نامه ها با امضای آقای اکبر نجفی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبتxxx۹۰ با نمایندگی آقای اسداله نیلی اصفهانی به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبتxxx۴۸ با نمایندگی آقای هوشنگ منوچهری به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11672406
آگهی تأسیس شرکت بیمه تعاون تعاونی سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۰۶/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۶/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ تحصیل پوشش بیمه‌های اتکائی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چهارچوب بیمه مرکزی ایران۳ـ قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند. ۴ـ سرمایه‌گذاری از محل سرمایه ـ ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره۱: حداکثر هر خطری که شرکت می‌تواند بیمه کند برابر با۲۰% مجموع سرمایه و اندوختهها و ذخایر فنی شرکت (به استثنای ذخیره خسارت معوق) بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکایی نماید. تبصره۲: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چهارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان خواجه عبداله انصاری ـ جنب بانک صادرات ـ پلاکxxx طبقه سوم واحد۱۴ـ تلفنxxxxxx۷۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و هشتاد میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دویست و هشتاد میلیون سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۰ـ xxxـ ۷۳ مورخ۲۸/۱۲/xxx۰ نزد بانک دی شعبه مرکز و همچنین مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳ مورخ۱۳/۰۳/xxx۱ نزد بانک دی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا نظام‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت بانک توسعه تعاون سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامحسین حسینی‌نیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت تعاونی طلایه‌داران زرین میثاق به شماره ثبتxxx۸ با نمایندگی آقای اکبر نجفی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شماره ثبتxxx۶ با نمایندگی آقای اکبر بابائی‌خرزوقی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ـ شرکت شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۷ با نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ـ شرکت شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی متولی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ـ شرکت تعاونی اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به شماره ثبتxxx۱ با نمایندگی آقای حمید غفاری به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۸ـ ۵ـ آقای اکبر نجفی به نمایندگی از شرکت تعاونی طلایه‌داران زرین میثاق به شماره ثبتxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا نظام‌آبادی رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق آقای اکبر نجفی مدیرعامل و به همراه امضای یکی از آقایان غلامحسین حسینی‌نیا نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر بابائی‌خرزوقی منشی هیئت‌مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و اداری و نامه‌ها با امضای آقای اکبر نجفی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن‌حق به شماره ثبتxxx۹۰ با نمایندگی آقای اسداله نیلی‌اصفهانی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبتxxx۴۸ با نمایندگی آقای هوشنگ منوچهری به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات