توسعه برق و انرژی سپهر

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320827923
14
افراد
22
آگهی‌ها
431001
شماره ثبت
1391/8/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14596367
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدصادق عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای حمیدرضا فیالی ، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا موسوی حسب ، به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نامه‌های تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_گردید . اختیارات مدیرعامل : استخدام ، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت‌های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و مقررات مربوط . پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره . اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده « ۲ » اساسنامه شرکت . تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها . تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده « ۳ » اساسنامه شرکت ، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت ، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و . . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا « اجرائیه » و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و . . . و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت . تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیأت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308054
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. شرکت کارت ایران (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹. شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸. شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲. شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122282
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: غلامرضا شافعی، به شماره ملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی، به شماره ملیxxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی، به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا فیالی، به شماره ملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا موسوی حسب، به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور: مقرر گردید، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید ۱. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۲. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. ۳. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ”۲“ اساسنامه شرکت. ۶. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۷. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ۸. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. ۹. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ”۳“ اساسنامه شرکت، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۱۰. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۱۱. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ۱۲. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره ۱۳. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712840
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302848
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا فیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا موسوی حسب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه‌های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، ضمنا مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_گردید. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. - اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت ایین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده «۲» اساسنامه شرکت. - تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده «۳» اساسنامه شرکت، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090214
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش م xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند.. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ تعیین گردید.. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ش م xxxxxxxxx۸۲ - شرکت کارت ایران ش م xxxxxxxxx۷۹ - شرکت پایاپای ملی ش م xxxxxxxxx۷۸ - شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۲ - شرکت تجارت گستران خوارزمی ش م xxxxxxxxx۶۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049336
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و آقای حمیدرضا فیالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا موسوی حسب به کد ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای محمدرضا سراج القوم به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم خوش گفتار به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049359
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، ابتدای خیابان برزیل غربی، پلاک ۲۵ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627324
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژي سپهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286648
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام به شرح ذیل می باشد: ـ نام وشماره ثبت شرکت: شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، شماره ثبت xxxxxx ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدید پذیر و خرید و فروش سایر حامل های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه، خرید وفروش عمده وخرده برق از داخل و خارج از کشور خرید وفروش برق در بورس انرژی وسواپ سوخت وبرق، انجام معاملات سلف برق، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی، سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق وانرژی، سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی مدیریت خرید و احداث انواع نیروگاه تولید برق و مقیاس کوچک مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی توسه فناوری انتقال دانش فنی مشارکت در طرح های بهینه سازی نیرو گاه ها برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگه داری توسعه و بهینه سازی تاسیسات) سرمایه گذاری احداث و مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر از قبیل برق آبی بادی خورشیدی و. . . . پیش فروش انرژی برق و اخذوام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی و انتشار انواع اوراق بهادار اوراق مشارکت اوراق صکوک سرمایه گذاری در سهام شرکت ها تهیه و تامین ابزار ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیتهای که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی خصوصی و داخلی وخارجی ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است به نشانی تهران، خیابان سعادت آباد، سرو غربی، بین چهار راه سرو ومیدان کتاب پلاک xxx طبقه اول واحد ۲ جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت فاقد شعب است ـ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود خواهد بود ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (معادل سه هزار میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسم شده و تماما پرداخت گردیده است ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آ قای علی کاظمی فرزند عباسقلی با ش ش ۴۳ و کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای محمدرضا سراج القوم فرزند روح اله با ش ش: xxx۳ با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا فیالی فرزند مرادعلی با ش ش: xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای علیرضا اسلامی فرزند محمدرضا با ش ش: ۱۵ و کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای ابراهیم خوشگفتار فرزند حیدر با ش ش: xxx وکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود ـ هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امورآن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به شرح ذیل می باشد ـ بدهی های کوتاه مدت xxxxxx۳۱ میلیون ریال ـ بدهی های بلند مدت xxxxxx۸۴ میلیون ریال ـ جمع xxxxxx۱۵ میلیون ریال ـ در تاریخ ترازنامه (صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۳) شرکت فاقد بدهی احتمالی ناشی از تضمین تعهدات اشخاص ثالث و دعاوی علیه شرکت موضوع ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب xxx۷ می باشد. حساب های انتظامی مربوط به تعهدات ثبت و گزارش شده (تسهیلات مالی) به شرح ذیل می باشد ـ اسنادتضمینی نزد شرکت واسپاری سپهر صادرات xxx۰۰ میلیون ریال ـ اسناد تضمینی نزد بانک صادرات ایران xxxxxx۸۷ میلیون ریال ـ جمع xxxxxx۸۷ میلیون ریال ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ـ اساسنامه شرکت ودو ترازنامه حساب سود وزیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در دفتر مرکزی شرکت برای مراجعین و علاقه مندان آماده می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132976
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132982
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول تیرماه هر سال آغاز و آخر خرداد ماه سال بعد پایان می یابد و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132989
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایانxxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منشxxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576235
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)ش ملی xxxxxxxxx۸۲وشرکت تجارت گستران خوارزمی(سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۶۴وشرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان(سهامی خاص)ش ملی xxxxxxxxx۵۲وشرکت کارت ایران(سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۷۹ وشرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۷۸ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576238
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. آقای علی کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا سراج القوم به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا فیالی به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا اسلامی به کد ملیxxxxxxxxx۹ نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای ابراهیم خوشگفتار به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و غیره با امضا مدیر عامل و عضو موظف مالی هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضا مدیر عامل یا عضو موظف مالی هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب هم زمان مدیر عامل و عضو موظف مالی با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430634
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی خاص ‌شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی xxxxxxxxx۴، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بخ ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337957
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان سعادت آباد ـ سرو غربی بین چهارراه سرو و میدان کتاب پلاکxxx طبقه اول واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184463
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سراج القوم ش م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای علیرضا اسلامی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابراهیم خوش گفتار ش م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051524
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرسا صلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029779
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. درتاریخ ۲۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885574
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه ۳ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ۴ـ انجام فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی ۵ـ سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی ۶ـ سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید برق و مقیاس کوچک ۷ـ مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی ۸ـ مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه ها، یوتیلیتی ها و تاسیسات مرتبط ۹ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۱۰ـ مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... ۱۱ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی ۱۲ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت ۱۳ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۱۴ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد ۱۵ـ شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره ۸۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/۳۲ مورخ ۵/۷/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مجید طالب زاده طرقبه به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت انرژی سپهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802693
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه ۳ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ۴ـ انجام فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی ۵ـ سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی ۶ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه‌اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه‌های تولید برق و مقیاس کوچک ۷ـ مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی ۸ـ مشارکت در طرح‌های بهینه سازی نیروگاه‌ها، یوتیلیتی‌ها و تاسیسات مرتبط ۹ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات) ۱۰ـ مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... ۱۱ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی ۱۲ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت ۱۳ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۱۴ـ مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد ۱۵ـ شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره ۸۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/۳۲ مورخ ۵/۷/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید طالب‌زاده‌طرقبه به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت انرژی سپهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش‌گفتار به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمدرضا گلچین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات