سپانو فولاد ایرانیان

شرکت سپانو فولاد ایرانیان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320827032 (منحل شده)
9
افراد
15
آگهی‌ها
430661
شماره ثبت
1391/8/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14465665
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حسن وشینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران تهرانپارس خیابان شهید محمدرضا طاهری ( xxx ) خیابان شهید حسین آبادی ( xxx غربی ) پلاک ۳۲ طبقه اول واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736786
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان بشمارهشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای مهدی فروغی نهاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480295
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، نارمک، خیابان گلبرگ شرقی، نرسیده به خیابان رودباری، طیقه ۲، واحد ۲، کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123660
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر آریا xxxxxxxxx۳۲ و آقای اسفندیار گرشاسبی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695378
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای مهدی حسین پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695375
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وشینه بشماره ملی xxxxxxxxx۳و خانم فاطمه یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695382
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وشینه بشماره ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413675
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای مهدی حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021163
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979878
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن وشینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳.
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979879
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن وشینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن وشینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945301
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ تعداد xxxxxx سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سیصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم آن بی نام می باشد.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان جانبازان غربی تقاطع خیابان کرمان جنوبی ساختمان xxx۰ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11992109
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۲ـ تعداد xxxxxx سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سیصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم آن بی‌نام می‌باشد.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان جانبازان غربی تقاطع خیابان کرمان جنوبی ساختمان xxx۰ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868542
آگهی تاسیس شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳/۸/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی مجاز در زمینه مشروحه ذیل ۱ـ خرید و فروش مواد اولیه و محصولات فولادی و سایر کالاهای مجاز ۲ـ صادرات و واردات و بازاریابی مجاز غیرشبکه ای و غیرهرمی و غیرالکترونیکی مواد اولیه و محصولات فولادی و سایر کالاهای مجاز ۳ـ اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی ۴ـ مشارکت در پروژه ها و شرکتها بطور مستقیم و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ۵ـ احداث و بهره برداری از هرگونه واحد تولیدی یا خدماتی یا خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ۶ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز ۷ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری در داخل و یا خارج از کشور ۸ـ خرید انواع اوراق بهادار در داخل و یا خارج از کشور برای شرکت ۹ـ ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه امور اقتصادی و بازرگانی و خدماتی مجاز در ارتباط با موضوع فعالیت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرن پارس خ xxx غربی بین اخوت و طاهری پ۳۲ ط ۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سیصد هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۴ مورخ۲۵/۷/۹۱ نزد بانک سپه شعبه ولی عصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فاطمه یوسفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم مریم توفیقی اهوازی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای حسن وشینه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای حسن وشینه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمد عابدینی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای وحید مددی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399467
آگهی تاسیس شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی مجاز در زمینه مشروحه ذیل ۱ خرید و فروش مواد اولیه و محصولات فولادی و سایر کالاهای مجاز ۲ صادرات و واردات و بازاریابی مجاز غیرشبکه‌ای و غیرهرمی و غیرالکترونیکی مواد اولیه و محصولات فولادی و سایر کالاهای مجاز ۳ اخذ و اعطای نمایندگی‌های مجاز داخلی و خارجی ۴ مشارکت در پروژه‌ها و شرکتها بطور مستقیم و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ۵ احداث و بهره برداری از هرگونه واحد تولیدی یا خدماتی یا خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ۶ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز ۷ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری در داخل و یا خارج از کشور ۸ خرید انواع اوراق بهادار در داخل و یا خارج از کشور برای شرکت ۹ ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلیه امور اقتصادی و بازرگانی و خدماتی مجاز در ارتباط با موضوع فعالیت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهرن پارس خ xxx غربی بین اخوت و طاهری پ ۳۲ ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سیصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۲۵/۷/۹۱ نزد بانک سپه شعبه ولی عصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم مریم توفیقی اهوازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای حسن وشینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای حسن وشینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمد عابدینی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای وحید مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات