اطلس خودرو ایرانیان

شرکت اطلس خودرو ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826293
9
افراد
9
آگهی‌ها
430805
شماره ثبت
1391/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13550191
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد مدیران از سه نفر به پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560844
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب گردید. اعلامیۀ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام نام شرکت و شماره ثبت: اطلس خودرو ایرانیان ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوع اصلی: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی ب موضوع فرعی: خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیربورسی برای شرکت، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت، تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی، گشایش اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی، تاسیس شعب در داخل و خارج کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پ ۳۵ (فاقد شعبه) مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰ میلیارد ریال، سهام ممتاز: ندارد هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت نیما پروانی محمدتقی xxx۶ xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره محمد مرادی عزیزاله xxx۲۸ xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره الهام عاصی مرتضی xxx۶ xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی مرتضی xxx۷ xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره یحیی پروانی محمدتقی xxx۲ xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: ۰ ریال روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: ابرار اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان سالهای مالی xxx۱ و xxx۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440834
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406852
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125016
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای یحیی پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها، بروات وسفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. - آقای حسین قائدی فر شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی صادقی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138318
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال که مشتمل بر xxx۰۰ سهم با نام xxx۰ ریالی بود به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ (ده میلیارد) ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم ۱. xxx ریالی با نام که تمامی آن از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۳/۷/xxx۵ تأمین و افزایش یافت، درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ (ده میلیارد) ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشدکه تماما پرداخت شده می‌باشد» و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499111
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیات مدیره عبارتند از آقای نیما پروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد مرادی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای یحیی پروانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای حسین قائدی فر کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی
آقای مصطفی صادقی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916499
آگهی تاسیس شرکت اطلس خودرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیربورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۷/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای علی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799871
آگهی تاسیس شرکت اطلس خودرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیربورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۷/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای علی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات